Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Czy to koniec boomu na sprzęt ICT?

Pandemia COVID-19 i wprowadzone w jej trakcie obostrzenia przyczyniły się do zwiększonych zakupów sprzętu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (dalej: sprzęt ITC) m.in. w związku z koniecznością prowadzenia zajęć w szkołach w trybie zdalnym, rozpowszechnieniem zjawiska pracy z domu oraz koniecznością wymiany przestarzałych urządzeń w firmach lub zakupu nowego sprzętu koniecznego do np. prowadzenia telekonferencji. Poniżej analizujemy, jak będzie kształtował się popyt na sprzęt ITC w kolejnych kwartałach.

W naszej analizie popyt na sprzęt ITC przybliżyliśmy kwartalnymi przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w kategorii „sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej”. Posłużyliśmy się danymi z bazy PONT Info. Informacje w tej bazie danych oparte są na pełnych, oficjalnych danych GUS zawartych w sprawozdaniach wypełnianych przez przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników. Do 2019 r. przychody ze sprzedaży hurtowej sprzętu ITC kształtowały się w lekkim trendzie wzrostowym. Po wybuchu pandemii, z uwagi na wspomniane powyżej czynniki, można zaobserwować boom aktywności w tej branży. Popyt na sprzęt ITC wzrósł w 2020 r. o 48,7% względem 2019 r., a w 2021 r. zwiększył się o kolejne 13,1% r/r. W celu przygotowania prognozy popytu na sprzęt ITC w kolejnych kwartałach posłużyliśmy się modelem ekonometrycznym, w którym kwartalna, nieodsezonowana dynamika wspomnianych wyżej przychodów uzależniona jest od dwóch zmiennych:

  • Kwartalnej dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w gospodarce narodowej, która reprezentuje w modelu cykl koniunkturalny. W dużej mierze odzwierciedla ona popyt na sprzęt ITC ze strony przedsiębiorców, jednak pośrednio uwzględnia ona również popyt konsumpcyjny (dynamiki spożycia prywatnego i inwestycji charakteryzuje wysoka korelacja). Na potrzeby analizy zakładamy, że dynamika inwestycji nominalnych będzie kształtowała się zgodnie z naszą prognozą przedstawioną w tabeli kwartalnej skorygowaną odpowiednio o deflator.
  • Przyrostów kwartalnej liczby zgonów na COVID-19. Zmienna ta nie ma bezpośredniego wpływu na popyt na sprzęt IT, jednak dobrze odzwierciedla nasilenie popytu na takie urządzenia w trakcie pandemii. Uważamy, że pandemia COVID będzie stopniowo wygasała. Przyjęliśmy, że liczba zgonów na COVID-19 będzie w 2022 r. niższa o 25% niż w 2021 r., a w 2023 r. spadnie o kolejne 25% r/r. Takiemu założeniu będzie opowiadało stopniowe wygasanie popytu na sprzęt ITC po uzupełnieniu braków sprzętowych i wymianie przestarzałych urządzeń w trakcie modernizacji zrealizowanej w latach 2020-2021.

W naszym średnioterminowym scenariuszu makroekonomicznym oczekujemy silnego wyhamowania tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w gospodarce. Podwyższona niepewność dotycząca perspektyw gospodarczych (w tym przebiegu wojny w Ukrainie oraz kształtowania się cen nośników energii), pogorszenie klimatu inwestycyjnego, wzrost kosztów przedsiębiorstw oraz spadek ich marż i zysków będzie oddziaływał w kierunku spadku inwestycji przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę utrzymujące się napięcia na linii Polska-Unia Europejska uważamy, że Krajowy Plan Odbudowy nie zostanie uruchomiony w 2023 r., co będzie oddziaływało w kierunku spadku inwestycji publicznych. Wolniejszy wzrost nominalnych inwestycji będzie – zgodnie z wynikami modelowania ekonometrycznego -- czynnikiem hamującym popyt na sprzęt IT w kolejnych kwartałach.

W rezultacie, wraz z wygasaniem boomu obserwowanego w latach 2020-2021 oraz zmniejszoną aktywnością inwestycyjną prognozujemy, że przychody w kategorii „sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej” zmniejszą się do 40,2 mld zł w 2022 r. wobec 42,0 mld zł w 2021 r. (spadek o 4,5% r/r), a w 2023 r. wyniosą 36,6 mld zł (-8,9% r/r). Należy jednak zauważyć, że popyt na sprzęt ITC będzie nadal utrzymywał się znacząco powyżej wielkości obserwowanych przed wybuchem pandemii ze względu na zmianę modelu funkcjonowania niektórych przedsiębiorstw oraz zmianę zachowania przez gospodarstwa domowe. Nasze założenie o niewygasającej w pełni pandemii COVID-19 (liczba zgonów w 2023 r. spada do 50% wielkości obserwowanych 2021 r.) odzwierciedla trwale zwiększenie się popytu na sprzęt ITC w długim okresie. To zwiększenie popytu będzie związane m.in. z rozpowszechnieniem pracy zdalnej i szerszym zastosowaniem środków komunikacji zdalnej przez przedsiębiorstwa. Tym samym w naszej prognozie wielkość przychodów ze sprzedaży hurtowej sprzętu ITC będzie w 2022 r. wyższa o 60,7% niż w 2019 r., a w 2023 r. wyższa o 46,4% niż w 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!