Analizy i badania

Czy przesiądziemy się do samochodów elektrycznych?

<p style="text-align: justify;"><strong>Dominującym trendem w motoryzacji w ciągu następnych 5 lat będą pojazdy z napędem elektrycznym lub szerzej, alternatywnym – wynika z raportu KPMG  pt. „Global Automotive Executive Survey 2018”. Na stawiane często w przestrzeni publicznej pytanie, czy mamy do czynienia z rewolucją elektromobilności, respondenci wskazują, że rewolucja już trwa, jednak jej efekty są zależne od rozwiązania pewnych przeszkód, które stoją na drodze do upowszechnienia samochodów z napędem alternatywnym.</strong></p>

>

15 maja br. podczas zorganizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach sesji „Motoryzacja a elektromobilność” eksperci dyskutowali na temat wpływu elektromobilności na branżę motoryzacyjn?. Okres ostatnich kilku lat faktycznie wskazuje na bardzo dynamiczny wzrost udziału samochodów elektrycznych i hybryd plug in w rynku motoryzacyjnym. Oczywistym pytaniem jest zatem czy faktycznie osi?gnęliśmy punkt zwrotny, czy też jest to tylko efekt   tzw. małej bazy? Respondenci badania KPMG wskazali, że ta rewolucja już się dzieje jednak na jej drodze ci?gle mamy do czynienia z ograniczeniami wpływaj?cymi na szybkość zmian. Wyzwaniami dla rozwoju elektromobilności s? kwestie postrzegane jako ograniczenia zarówno z poziomu konsumentów, jak i   kadry kierowniczej branży motoryzacyjnej.  

Dla przedstawicieli kadry kierowniczej problemami ograniczaj?cymi rozwój elektromobilności s? koszty zmiany struktury używanych samochodów, konieczność budowy infrastruktury do ładowania pojazdów, otoczenie regulacyjne oraz emisja CO2 (przy produkcji pojazdu i baterii). Z kolei dla konsumentów przeszkodami utrudniaj?cymi przesiadanie się do samochodów elektrycznych s? cena, kwestie zwi?zane z ładowaniem (dostęp do ładowarek, czas ładowania itp.), zasięg, brak pewności co do kierunku rozwoju technologii oraz odczucie, że samochody elektrycznie uważane s? za nieodpowiednie do codziennego użytku  –  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Obawy konsumentów wzmacnia pogl?d ponad połowy przedstawicieli kadry kierowniczej (55%), że rewolucja elektromobilności ostatecznie zakończy się porażk? z uwagi na ograniczenia w dostępie do   odpowiedniej infrastruktury ładowania.  

Niezależnie od trafności powyższych komentarzy, w kontekście czekaj?cych nas zmian istotne jest to, że o ich ostatecznej realizacji decydować będzie konsument. Konsument maj?cy konkretne oczekiwania co do samochodu elektrycznego, aby był on oczywistym wyborem. Okoliczności? wskazuj?c? na samochód elektryczny poza jego niskoemisyjności? jest cena, a więc to by był tańszy, a przynajmniej w cenie zbliżonej do samochodu z napędem konwencjonalnym. Dodatkowo istotna jest jego funkcjonalność w  sensie zasięgu i łatwości użytkowania przynajmniej na poziomie zbliżonym do   samochodów z  silnikami spalinowymi  –  mówi  Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Brak spełnienia oczekiwań klientów w stosunku do samochodów elektrycznych będzie ograniczał wszelkie zmiany, zarówno w wymiarze wielkości rynku, jak i jego regionalizacji. Przewiduje się, że w   ci?gu 5 lat samochody elektryczne stan? się ekonomiczne. Do tego czasu aby wygenerować popyt konsumentów należałoby ustalić kto do kupna tych samochodów będzie dopłacał. Oczywistym źródłem dopłat wydaje się państwo, zaś to skala dopłat będzie stanowiła o wielkości popytu na samochody elektryczne. Co więcej z uwagi na konieczność stworzenia praktycznie od zera infrastruktury ładowania – również w tym zakresie pomoc państwa ma charakter krytyczny i tylko ona może doprowadzić do  istotnego wzrostu rynku.       

***

O RAPORCIE

Coroczny raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey” analizuje wiod?ce trendy w branży motoryzacyjnej na świecie. Edycja 2018 powstała na podstawie wywiadów przeprowadzonych z ponad 900 przedstawicielami kadry zarz?dzaj?cej, prezesów, dyrektorów, członków zarz?dów oraz menedżerów. Badanie przeprowadzono między lipcem a listopadem 2017 roku metod? kwestionariuszy online. Wśród przebadanych respondentów około 1/3 pochodzi z firm z   Europy Zachodniej i Wschodniej, 16% kadry kierowniczej znajduje się w Indiach 15%. pochodzi z Chin, 13% z Ameryki Północnej i  Południowej, a 12 % z regionu obejmuj?cego kraje azjatyckie.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: 664  718  676

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl  tel.: 508  047  582

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!