Analizy i badania

Czy pracownicom w ciąży, zatrudnianym przez agencję pracy tymczasowej na zlecenie, przysługują świadczenia macierzyńskie?

<p style="text-align: justify;">„Jestem obecnie w 8 miesiącu ciąży, nie ukończyłam jeszcze 26 roku życia. Zatrudniona jestem jako studentka od 6 lat przez Agencję pracy tymczasowej w jednej firmie. Umowa zlecenie przedłużana jest co 3 miesiące. Czy coś się zmienia w mojej sytuacji i czy mogę ubiegać się o świadczenie macierzyńskie oraz umowę do końca ciąży t.j. jeszcze przez miesiąc?”</p>

>

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych   z dnia 7 kwietnia 2017 r zapewnia większ? ochronę pracownic tymczasowych w ci?ży zrównuj?c ich prawa do kobiet zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Jeśli pracownica będzie miała co najmniej dwumiesięczny okres zatrudnienia w danej agencji jako  pracownik tymczasowy  to ustawa gwarantuje jej przedłużenie umów przez agencje pracy tymczasowej do czasu porodu. W tym przypadku zostanie zastosowany art. 177  ?  3 Kodeksu pracy na podstawie którego:

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy  albo na okres próbny przekraczaj?cy jeden miesi?c, która uległaby rozwi?zaniu po upływie trzeciego miesi?ca ci?ży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”

Dzięki temu taka pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński.

Sytuacja kobiet w ci?ży, które pracuj? w oparciu o umowę zlecenie

Warunkiem otrzymania zasiłku macierzyńskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu, które dla osób wykonuj?cych pracę na umowę zlecenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Kobieta wykonuj?ca pracę na umowę zlecenie, która przyst?piła do ubezpieczenia chorobowego, może otrzymać zasiłek macierzyński jednak tylko w sytuacji urodzenia dziecka i w trakcie podlegania temu ubezpieczeniu. Po ustaniu zatrudnienia (a tym samym po ustaniu ubezpieczenia) zasiłek macierzyński wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 2016 r. osoby, które nie maj? prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego, mog? skorzystać z pomocy finansowej w postaci świadczenia rodzicielskiego tzw. „kosiniakowego” wysokości 1000 PLN miesięcznie. Obejmuje ono osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, bezrobotne lub studiuj?ce. Wypłacane jest przez rok od urodzenia dziecka (52 tygodnie). Natomiast rodzic, którego zasiłek macierzyński jest niższy niż 1000 zł to otrzyma wyrównanie do tej minimalnej kwoty.  

Autor:  Katarzyna Chiciak, Payroll Accountant w firmie Accace

Kontakt:

poland@accace.com
+48  223 132 950

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!