Analizy i badania

Czy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

<h3 style="text-align: justify;">Czy w świetle Kodeksu Pracy pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop? Jednym z podstawowych praw pracowniczych jest prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie urlopu pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo lub najpóźniej do 30 września następnego roku. Zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Urlop wypoczynkowy udzielany jest zgodnie ze sporządzonym przez pracodawcę corocznie planem urlopów.</h3>

>

W jaki sposób układane s? plany urlopów?

Plan jest układany:

  • w sposób zapewniaj?cy normalne funkcjonowanie zakładu pracy;
  • w porozumieniu z pracownikami, którzy mog? na niego wpływać poprzez składanie wniosków urlopowych.

Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi na ż?danie. To do przełożonego należy ostateczna decyzja kiedy udzieli pracownikowi urlopu. Pracodawca może nie tylko odmówić pracownikowi urlopu w wybranym przez niego terminie, ale także przełożyć go lub przerwać.

W zwi?zku z powyższym ustalanie planu urlopów przez pracodawcę bez uzgodnienia z pracownikiem narusza zasady prawidłowego ustalania urlopów. Powinien brać pod uwagę wnioski urlopowe pracowników, jednak nie zawsze musi wyrazić na nie zgodę.

Czy pracodawca ma obowi?zek udzielenia urlopu pracownikowi?

Zgodnie z zasad? corocznego urlopu wypoczynkowego obowi?zkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Terminy wypoczynku powinny być uzgadniane z pracodawc?, tak aby nie zakłóciły normalnego toku pracy. Urlop wypoczynkowy jest prawem, a nie obowi?zkiem pracownika dlatego pracodawca nie może samodzielnie wyznaczyć terminów urlopu oraz zmusić pracownika do jego wykorzystania. Może jedynie zasugerować wykorzystanie urlopów w dogodnym dla pracodawcy terminie.

Jedynym wyj?tkiem, w którym pracownik musi wykorzystać urlop w terminie wyznaczonym przez pracodawcę jest art. 167(1) Kodeksu Pracy stanowi?cy, że pracownik ma obowi?zek wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, gdy pracodawca takiego urlopu mu udzieli.

Pracodawca nakazuj?c pracownikowi wykorzystanie urlopu w określonym terminie łamie prawa pracownika oraz przepisy stanowi?ce o urlopach pracowniczych. W takich przypadkach pracownik powinien zawiadamiać Państwow? Inspekcję Pracy.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!