Analizy i badania

Czy podwładny może mobbingować przełożonego?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z Kodeksem Pracy mobbing to zachowania dotyczące pracownika, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go. Działania te wywołują u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, mają na celu poniżenie lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie go z zespołu współpracowników. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub odszkodowania, gdy mobbing był przyczyną rozwiązania umowy o pracę.</p>

>

Mobbingować mog? wszyscy pracownicy, zarówno przełożeni jak i podwładni. Należy pamiętać, że przełożony tak samo jak każdy inny pracownik może stać się ofiar? mobbingu.

Pracodawca jest obowi?zany zapobiegać mobbingowi w zakładzie pracy. To przeciwko niemu wnoszone jest powództwo s?dowe i to on zobowi?zany jest do zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego oraz odszkodowania osobie, która doświadczyła mobbingu. Co więcej pracodawca jest odpowiedzialny za przypadki mobbingu, które maj? miejsce na terenie zakładu pracy, nawet jeżeli dopuszcza się go osoba zatrudniona na podstawie innego stosunku niż stosunek pracy.

Istnieje jednak możliwość uwolnienia się przez pracodawcę od odpowiedzialności za mobbingowanie. Niezbędne jest wykazanie, że podejmował on działania maj?ce na celu zapobieżenie mobbingowi w zakładzie pracy. Takim działaniem jest np. wprowadzenie wewnętrznej polityki antymobbingowej. Gdy pracodawca podejmie obiektywnie skuteczne działania maj?ce zapobiegać mobbingowi, odpowiedzialność będzie spoczywać tylko na sprawcy. Dlatego też warto się zabezpieczyć przed roszczeniami z tytułu mobbingu.

Jeżeli s? Państwo zainteresowani szczegółami dotycz?cymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

Odwrócony mobbing w Polsce >>>

***

O autorze
Agnieszka jest radc? prawnym z kilkuletnim doświadczeniem. Doł?czyła ona do Accace w 2011 r. i obecnie zarz?dza kancelari? prawn? Accace Legal. Agnieszka doradza klientom głównie w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Agnieszka jest absolwentk? Wydziału Prawa i Adminstracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej. Włada biegle językiem angielskim.

Kontakt
Agnieszka Samborska
Radca prawny
E-Mail: agnieszka.samborska@accace.com
Tel: +48 504 021 963

O Accace
Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedn? z wiod?cych firm outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie nasz? strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. Nasze biura znajduj? się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. Więcej o nas na stronie www.accace.pl

Zastrzeżenie
Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowan? treści? artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń s?dów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem pogl?dów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Do pobrania

Download Odwrocony-mobbing-w-Polsce.pdf  (PDF • 323 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!