Analizy i badania

Czy można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

<p style="text-align: justify;">Kodeks Pracy co do zasady chroni pracowników nieobecnych w pracy, jeśli jest to nieobecność usprawiedliwiona. Stosownie do art. 41 Kodeksu Pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Niemniej jednak jest to ochrona tymczasowa i jeśli nieobecność trwa zbyt długo pracodawca ma możliwość  rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.</p>

>

Ustawodawca w art.53 KP zezwala na zwolnienie bez wypowiedzenia pracownika przebywaj?cego na zwolnieniu lekarskim jeśli trwa ono:

  • dłużej niż 3 miesi?ce – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż ł?czny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesi?ce – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy  albo chorob? zawodow?,

W przypadku pkt. 2 pracodawca może zwolnić pracownika dopiero kiedy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlic? lub występuje w trakcie ci?ży), a następnie po otrzymaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i pobierania go przez okres ponad 3 miesięcy. W praktyce dopiero po 9 miesi?cach przebywania na zwolnieniu lekarskim (a w przypadku gruźlicy lub kobiety ci?ży 12 miesięcy).

Ochronę przed zwolnieniem w trybie powyższego artykułu stanowi powrót do pracy pracownika po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego  przyznanego na okres 3 miesięcy.

Ustawodawca w art. 52 określa sytuacje które mog? doprowadzić do rozwi?zania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowi?zków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli któraś z tych przesłanek zostanie spełniona w czasie gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca ma prawo do wypowiedzenia mu umowy o pracę przed zakończeniem okresu zwolnienia.

Należy wspomnieć o tym, że decyzja o zwolnieniu pracownika należy do pracodawcy, to on decyduje czy chce rozwi?zać umowę czy może nadal zatrudniać pracownika.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!