Analizy i badania

Czy można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

<p style="text-align: justify;">Kodeks Pracy co do zasady chroni pracowników nieobecnych w pracy, jeśli jest to nieobecność usprawiedliwiona. Stosownie do art. 41 Kodeksu Pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”. Niemniej jednak jest to ochrona tymczasowa i jeśli nieobecność trwa zbyt długo pracodawca ma możliwość  rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.</p>

>

Ustawodawca w art.53 KP zezwala na zwolnienie bez wypowiedzenia pracownika przebywaj?cego na zwolnieniu lekarskim jeśli trwa ono:

  • dłużej niż 3 miesi?ce – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż ł?czny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesi?ce – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy  albo chorob? zawodow?,

W przypadku pkt. 2 pracodawca może zwolnić pracownika dopiero kiedy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 dni lub 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlic? lub występuje w trakcie ci?ży), a następnie po otrzymaniu prawa do świadczenia rehabilitacyjnego i pobierania go przez okres ponad 3 miesięcy. W praktyce dopiero po 9 miesi?cach przebywania na zwolnieniu lekarskim (a w przypadku gruźlicy lub kobiety ci?ży 12 miesięcy).

Ochronę przed zwolnieniem w trybie powyższego artykułu stanowi powrót do pracy pracownika po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego  przyznanego na okres 3 miesięcy.

Ustawodawca w art. 52 określa sytuacje które mog? doprowadzić do rozwi?zania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowi?zków pracowniczych;
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jeśli któraś z tych przesłanek zostanie spełniona w czasie gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca ma prawo do wypowiedzenia mu umowy o pracę przed zakończeniem okresu zwolnienia.

Należy wspomnieć o tym, że decyzja o zwolnieniu pracownika należy do pracodawcy, to on decyduje czy chce rozwi?zać umowę czy może nadal zatrudniać pracownika.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

MaskMood - Trendy Luty 2021

Maseczka ochronna to wciąż gorący temat, który nie przestaje schodzić z ust wszystkich. Firma Mulliez-Flory przygotowała dla Państwa krótki zoom...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!