Aktualności firm stowarzyszonych

Czy można odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

<p style="text-align: justify;">Art. 167, par. 1 Kodeksu Pracy przewiduje możliwość odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale tylko w przypadku, gdy okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu wymagają jego obecności w zakładzie pracy, a dalsza nieobecność powodowałaby zakłócenia w procesie pracy, z uwagi na posiadane przez pracownika kwalifikacje.</p>

>

Nie ma jednak doprecyzowanego katalogu przesłanek, jakie musz? zostać spełnione.  Nieprzewidziane okoliczności  to wszelkie sytuacje, o których pracodawca nie wiedział z chwil? rozpoczynania przez pracownika urlopu np. pożar, awaria, powódź, choroba pracownika zastępuj?cego.

Pracodawca powinien uzasadnić swoj? decyzję o odwołaniu, dokonuj?c obiektywnej oceny, zawiadamiaj?c bezpośrednio pracownika o decyzji i terminie, w którym pracownik zobowi?zany jest stawić się do pracy.

Zawiadomienie to powinno nast?pić z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniaj?c miejsce pobytu pracownika, tak aby miał on możliwość dotarcia do miejsca pracy w wyznaczonym terminie.

Pracownik jest zobowi?zany przerwać urlop bez względu na własn? ocenę sytuacji. Niewykonanie polecenia służbowego pracodawcy może stać się podstaw? do kary dyscyplinarnej czy nawet rozwi?zania umowy o pracę. Pracodawca winien jest uzgodnić z pracownikiem termin, w którym niewykorzystana część urlopu zostanie wykorzystana w późniejszym terminie.

W przypadku odwołania pracownika z urlopu, pracodawca ma obowi?zek pokryć koszty poniesione przez pracownika zwi?zane bezpośrednio z odwołaniem z urlopu. Należy przez to rozumieć takie wydatki, których pracownik nie poniósłby, gdyby nie został odwołany z urlopu czyli koszty podróży, opłata za niewykorzystany pobyt w hotelu, która nie podlega zwrotowi, a także koszty poniesione przez pracownika dotycz?ce przerwania urlopu przez jego rodzinę. Ważne jest, aby koszty były udokumentowane (rachunki, bilety lotnicze itp.).

Pracownik przebywaj?cy na urlopie bezpłatnym

Zgodnie z art. 174 art.  ? 3 Kodeksu Pracy, dopuszcza się możliwość odwołania pracownika z urlopu bezpłatnego w przypadku, gdy pojawiły się ważne przyczyny, a urlop został udzielony na czas dłuższy niż 3 miesi?ce.

Nie zostały zdefiniowane ważne przyczyny przez ustawodawcę, jednakże strony mog? określić jakiego typu przypadki dotycz?ce  zakładu  pracy mog? być uznane za nie np. konieczność zapewnienia prawidłowej pracy zakładu, zagrożenie realizacji założonych planów.

Podobnie jak w przypadku odwołania pracownika z urlopu płatnego, pracownik ma obowi?zek przerwać urlop i stawić się do pracy w wyznaczonym terminie.

Przerwanie urlopu zgodnie z art.166 Kodeksu Pracy

Ustawodawca określił w art. 166 k.p. katalog zamknięty przyczyn, które spowodować mog?  przerwanie rozpoczętego urlopu wypoczynkowego:

  • czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby pracownika,
  • odosobnienie w zwi?zku z chorob? zakaźn?,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński

W tych sytuacjach pracodawca również ma obowi?zek udzielić niewykorzystan? cześć urlopu w późniejszym terminie.

Kontakt:

Katarzyna Chiciak, Payroll Accountant
poland@accace.com
+48 223132950

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!