Analizy i badania

Czy gospodarka strefy euro złapała zadyszkę?

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks  PMI dla strefy euro zmniejszył się w lutymdo 57,5pkt.  wobec 58,8  pkt.  w  styczniu, kiedy to osiągnął najwyższy poziom od   czerwca   2006   r.</p>

>

Zmniejszenie zagregowanego indeksu PMI wynikało     ze spadku jego składowych zarówno dla aktywności biznesowej w usługach, jak również bież?cej produkcji w przetwórstwie. W   ujęciu   geograficznym   spadek zagregowanego indeksu PMI został odnotowany zarówno w Niemczech   (57,4 pkt.   w   lutym   wobec   59,0 pkt. w styczniu), jak i we Francji (57,8 pkt. 59,6 pkt.). W obu tych przypadkach obniżenie indeksów PMI wynikało ze spadku składowych dla bież?cej produkcji w przetwórstwie jak i aktywności biznesowej w usługach.   Pogorszenie   koniunktury   odnotowano   również   w   pozostałych   gospodarkach strefy   euro objętych badaniem.W naszej ocenie szeroki zakres spadku indeksów PMI w obszarze wspólnej waluty, który nast?pił zarówno w ujęciu geograficznym, jak   i   sektorowym,stanowi korektę po   jego   silnym wzroście w styczniu i nie sygnalizuje pogorszenia perspektyw wzrostu gospodarczego.W okresie   od stycznia   do   lutego średnia wartość zagregowanego wskaźnika PMI dla strefy euro wyniosła 58,2pkt. wobec 57,2pkt. w IVkw. ub. r. Wskazuje to zatem na ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr?  kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie   euro w I kw. br. nie zmieni się w porównaniu do IV kw. ub. r. i wyniesie 0,6%.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zmniejszył się w lutym do 60,3 pkt. wobec 61,1 pkt. w styczniu. Spadek indeksu wynikał z obniżenia wkładów 4 z 5 jego składowych (dla bież?cej produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia oraz zapasów pozycji zakupionych). Przeciwny efekt miał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw. Spadek odnotowały wskaźniki dla nowych zamówień (58,7 pkt. w lutym wobec 60,0 pkt. w styczniu) oraz nowych zamówień eksportowych (58,1 pkt. wobec 59,3     pkt.),     co     sygnalizuje ryzyko lekkiego spowolnienia     tempa     wzrostu produkcji     w     niemieckim przetwórstwie w   najbliższych   miesi?cach.     Na     pogorszenie     koniunktury     w     niemieckiej     gospodarce wskazały również indeksy ZEW oraz Ifo. Indeks ZEW obrazuj?cy nastroje wśród analityków i inwestorów instytucjonalnych   w   odniesieniu   do sytuacji   gospodarczej   w   Niemczech, zmniejszył się w lutym do 17,8 pkt.     wobec     20,4     pkt.     w     styczniu. Z   kolei   indeks   Ifo   odzwierciedlaj?cy   nastroje   niemieckich przedsiębiorców reprezentuj?cych przetwórstwo budownictwo, handel hurtowy i detaliczny, spadł w lutym do 115,4 pkt. wobec 117,6 pkt. w styczniu, kiedy to wyrównał historyczne maksimum z listopada ub. r. Obniżenie indeksu wynikało z niższych wartości jego składowych dla oceny bież?cej sytuacji jaki i oczekiwań. W ujęciu sektorowym pogorszenie koniunktury odnotowano we wszystkich 4 działach (przetwórstwie, budownictwie oraz handlu hurtowym i detalicznym). Wyniki badań koniunktury w Niemczech sygnalizuj? ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu niemieckiego PKB w I kw. wzrośnie do 0,7% wobec 0,6% w IV kw.

Nieznaczne pogorszenie koniunktury w niemieckim przetwórstwie oddziałuje kierunku obniżenia tempa wzrostu popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie). Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zakładaj?cej nieznaczny spadek   dynamiki polskiego eksportu w I kw. (7,5% r/r wobec 8,0% w IVkw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!