Analizy i badania

Czy FED podniesie stopy procentowe w 2015 r. ?

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami FED pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Utrzymana została również dotychczasowa formuła forward guidance: „Rezerwa przewiduje, że odpowiednim terminem pierwszej podwyżki stóp procentowych będzie moment, w którym zaobserwuje ona dalszą poprawę na rynku pracy oraz będzie przekonana, że inflacja powróci do celu na poziomie 2% w średnim okresie”.</p>

>

Wraz z komunikatem po posiedzeniu FOMC opublikowane zostały także wrześniowe projekcje FED. W porównaniu do czerwcowej projekcji prognoza tempa wzrostu gospodarczego w 2015 r. zwiększyła się do 2,0%-2,3% wobec 1,8%-2,0%, co w dużej mierze wynikało z uwzględnienia wyższego punktu startowego dla prognozy (silniejszy od oczekiwań wzrost PKB w II kw. br.). Jednocześnie ścieżka dynamiki PKB w latach 2016-2017 została zrewidowana lekko w dół, co odzwierciedla oczekiwany wpływ spowolnienia w światowej gospodarce na tempo wzrostu PKB w USA. Prognozowany przez przedstawicieli FED poziom stopy bezrobocia w IV kw. br. został obniżony do 5,0-5,1% z 5,2-5,3% w projekcji czerwcowej, co wynikało z szybszego od oczekiwań spadku stopy bezrobocia w ostatnich miesi?cach. Zgodnie z wrześniow? projekcj? stopa bezrobocia w latach 2016-2018 ustabilizuje się na poziomie ok. 4,8%. FED obniżył jednocześnie szacowan? przez siebie naturaln? stopę bezrobocia z 5,0% do 4,9%, co jest efektem braku występowania presji płacowej przy obecnym poziomie stopy bezrobocia (5,1%). Nieznacznie zrewidowana w dół została również ścieżka inflacji bazowej. Zgodnie z wrześniow? projekcj? FOMC cel inflacyjny zostanie osi?gnięty w 2018 r. wobec 2017 r. w czerwcowej projekcji.

Liczba członków FED uważaj?ca, że 2015 r. jest odpowiednim momentem do pierwszej podwyżki stóp (13 z 17) zmniejszyła się w stosunku do czerwcowej projekcji o 2 osoby. O jedn? osobę wzrosła liczba członków FED oczekuj?cych pierwszej podwyżki w 2016 r. (3 z 17). Z kolei jedna osoba przesunęła swoje oczekiwania co do właściwego momentu rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej na 2018 r. (1 z 17). Jednocześnie zmniejszeniu uległo oczekiwane tempo podwyżek stóp procentowych. Mediana na koniec 2015 r. zmniejszyła się do 0,375% wobec 0,625% w czerwcowej projekcji, co jest spójne z jedn? podwyżk? stóp procentowych do końca br. Podobnie obniżeniu uległa mediana na koniec 2016 r. (1,375% wobec 1,625%) oraz w 2017 r. (2,625% wobec 2,875%).

W komunikacie po posiedzeniu znalazło się nawi?zanie do wpływu ostatniego załamania na globalnych rynkach finansowych oraz spowolnienia w światowej gospodarce na amerykańsk? gospodarkę. Zwrócono uwagę na ich niekorzystny wpływ na powrót inflacji do celu inflacyjnego, a także wzrost PKB w USA. Szefowa FED J. Yellen podczas konferencji po posiedzeniu podkreśliła jednak, że nie chce „wyolbrzymiać tego wpływu”, a ostatnie wydarzenia nie zmieniły w istotny sposób oceny FED dotycz?cej stanu amerykańskiej gospodarki. J. Yellen powiedziała również, iż istniej? silne argumenty za podwyżk? stóp w USA, niemniej jednak z uwagi na „wysok? niepewność za granic?” oraz presję deflacyjn? wynikaj?c? ze spadku cen ropy naftowej na światowych rynkach Rezerwa Federalna chciała „jeszcze trochę poczekać” i utwierdzić się w swojej ocenie sytuacji.

Zgodnie z wrześniow? projekcj? FOMC większość członków FED uważa, że cykl zacieśniania polityki monetarnej w USA powinien zostać rozpoczęty w 2015 r. Do końca br. pozostały jeszcze dwa posiedzenia FOMC – w październiku i w grudniu. Prognozujemy, że FED zdecyduje się na pierwsz? podwyżkę stóp w październiku. Uważamy, że wrześniowe dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem wskaż? na dalsz? poprawę na amerykańskim rynku pracy. Mimo, że inflacja nadal kształtuje się poniżej celu inflacyjnego FED, w znacznym stopniu jest to zwi?zane w przejściowymi efektami w postaci spadku cen paliw oraz aprecjacji dolara. Tym samym oczekujemy, że inflacja powróci do celu w średnim okresie, dodatkowo wspierana przez pojawienie się presji płacowej. Uważamy, że poprawa sytuacji na rynku pracy oraz rynku mieszkaniowym, a także niższe ceny paliw skompensuj? wpływ negatywnego efektu maj?tkowego zwi?zanego ze spadkiem cen aktywów na światowych rynkach finansowych na konsumpcję gospodarstw domowych.

W październiku, w przeciwieństwie do grudnia nie jest przewidziana konferencja po posiedzeniu (może ona jednak zostać zwołana w szczególnych przypadkach). W grudniu opublikowane zostan? ponadto nowe projekcje makroekonomiczne. Należy jednak pamiętać, iż rynki finansowe w grudniu, z uwagi na okres świ?teczny, charakteryzuj? się obniżon? płynności?. Obecnie FED prowadzi politykę monetarn? poprzez ustalanie docelowego przedziału wahań dla stopy funduszy Rezerwy Federalnej. W takim przypadku zacieśnienie polityki monetarnej polega na przesunięciu tego przedziału w górę. W ramach tej operacji FED będzie musiał na bież?co oceniać, jak duża musi być absorpcja płynności sektora bankowego realizowana w ramach operacji otwartego rynku, aby utrzymać stopę O/N na poż?danym poziomie. W naszej ocenie realizacja tego celu jest łatwiejsza, gdy rynek jest płynny. Argumentacja ta stanowi dodatkowe wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego podwyżkę stóp w październiku.

Obecnie nasze oczekiwania dotycz?ce kształtowania się przyszłej ścieżki stóp procentowych FED kształtuj? się powyżej konsensusu rynkowego, który przewiduje późniejsze rozpoczęcie zacieśniania polityki monetarnej (18% prawdopodobieństwo podwyżki w październiku i 44,2% prawdopodobieństwo podwyżki w grudniu). Oznacza to, że w przypadku realizacji naszego scenariusza zakładaj?cego bardziej jastrzębie nastawienie FED w polityce monetarnej może dojść do osłabienia złotego i umocnienia dolara w IV poł. br., co jest spójne z nasz? kwartaln? prognoz? kursu USDPLN (patrz poniżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!