Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Czy Europa dołączy do cyfrowego przewrotu? Podsumowanie filmowe Spotkań Warszawskich 2014

<p style="text-align: justify;">Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy II edycji Spotkań Warszawskich zorganizowanych 15 listopada 2014 r. przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP). Ponad 300 gości pojawiło się na Zamku Królewskim, by przysłuchiwać się debatom na temat wyzwań jakie niesie cyfryzacja w kontekście gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym. Wśród panelistów byli m.in.: François Fillon, były Premier Francji, Jacques Attali, pisarz i ekonomista, Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji oraz Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego.</p>

>

Zobacz film z II edycji Spotkań Warszawskich 2014.

[youtube_sc url="http://youtu.be/N6KuVjHGmwQ"]

Spotkania Warszawskie otworzył Jérôme Chartier, francuski deputowany, a jednocześnie jeden z pomysłodawców przeniesienia podparyskich debat Entretiens de Royaumont do Polski. Zwrócił uwagę, że dominacja USA w sferze cyfryzacji nie powinna być traktowana jako zagrożenie, ale jako wyzwanie. Musimy strzec naszych europejskich wartości, ale nie powinno nas to hamować. Europa musi wrócić do wyścigu i odzyskać suwerenność cyfrow? m.in. poprzez rozwój badań i innowacji. Arnaud Vaissié, Prezes Unii Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych za Granic? potwierdził, że Europa ma możliwość nadrobienia zaległości. Podstaw? do tego powinno być wdrożenie: e-edukacji, e-administracji, e-biznesu, e-infrastruktury, gdyż s? to narzędzia do tworzenia tysięcy miejsc pracy.

Istot? rewolucji cyfrowej jest współpraca

Jacques Attali, ekonomista, pisarz i doradca Prezydenta François Mitterranda, w dialogu z Michałem Bonim, zwrócił uwagę, że obecnie nic nie może odbywać się bez sektora cyfrowego. Rozwój dotyczy nie tylko świata Internetu, ale także takich dziedzin jak: biotechnologia, technologia IT, nanotechnologia. Warto zatem stawiać na dobre identyfikowanie ludzkich potrzeb, jak zrobili to obecni giganci przemysłu cyfrowego. Michał Boni podkreślił, że istot? rewolucji cyfrowej jest współpraca. Dostrzegaj?c zagrożenie marginalizacji Europy w tym obszarze, jego źródeł upatrywał głównie w dwóch obszarach: braku kompetencji cyfrowych w edukacji oraz nie nad?żania za rozwojem cyfryzacji przez starsze pokolenie.

Rola państwa w procesie cyfryzacji – interwencjonizm czy liberalizm?

W trakcie debaty na temat wyzwań, które cyfryzacja stawia przed państwami, Viviane Chaine-Ribeiro, Prezes Talentia Software oraz Federacji Syntec zwróciła uwagę, że prawo nie nad?ża za postępem, a giganci cyfryzacji maj? już teraz większ? władzę niż poszczególne państwa. Na politykach spoczywa odpowiedzialność za ustalenie planu działania i uporz?dkowanie prawa, które powinno skupić się na ochronie jednostki. Philippe-Olivier Rousseau, Dyrektor Public Affairs France w BNP Paribas, podkreślał, że działanie państwa jest niezbędne w obszarze ochrony danych i regulacji prawnych. Kluczowe s? jednak przemyślane inicjatywy wspieraj?ce przedsiębiorczość. Z kolei Gervais Pellissier, Zastępca Dyrektora Generalnego Grupy Orange odpowiedzialny za operacje w Europie, mówił, że interwencja państwa w zapewnienie konkurencyjności rynku powinna być wyważona. Politycy powinni rozpocz?ć na ten temat dyskusję moraln? i filozoficzn?, a nie tylko ekonomiczn? i gospodarcz?.

Jedna z debat dotyczyła kwestii opodatkowania usług cyfrowych. Zarówno Marc Tessier, Członek francuskiej Rady ds. Cyfryzacji jak i Arthur Waller, współzałożyciel start-upu Price Match, podkreślili, że działania w tym zakresie trzeba podj?ć napoziomie międzynarodowym, gdyż regulacje krajowe s? niewystarczaj?ce. Tylko wtedy będziemy mogli przystosować system podatkowy do zmieniaj?cej się dynamicznie rzeczywistości cyfrowej. Ekonomista Pascal Perri zwrócił natomiast uwagę, że w gospodarce cyfrowej wszystko jest płynne, a dotychczasowe modele się nie sprawdzaj?. System podatkowy musi dopasować się do społeczeństwa XXI wieku i nad?żać za technik?, by przyci?gał, a nie odstraszał inwestorów.

Zmiana klasycznego modelu przedsiębiorstwa

W trakcie Spotkań Warszawskich mówiono również o roli przedsiębiorstw i zmianach, które w niedługim czasie mog? całkowicie zmienić dotychczasowy model producent – konsument. W dyskusji o nadejściu prosumenta i jego wpływie na aktualne procesy gospodarcze profesor Frédéric Frery zastanawiał się nad przyszłości? kapitalizmu i przedsiębiorstw. Według niego kapitalizm nie zaniknie, bo za wszystkie dobra, które posiadamy i którymi się dzielimy otrzymujemy zapłatę, ale istnienie przedsiębiorstw samych w sobie jest zagrożone. Może się okazać, że w przyszłości wszelkie usługi będzie można kupić przez Internet, a co za tym idzie klasyczne przedsiębiorstwa nie będ? już potrzebne. Małgorzata Molęda-Zdziech z Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH dodała, żeteraźniejsza gospodarka ma charakter kreatywny, a nie jak dot?d – przemysłowy. Mamy więc do czynienia z innym typem człowieka – najważniejszy nie jest już człowiek przemysłowy, ale człowiek kreator.

Czy Europa może stać się liderem innowacyjności?

Debata zamykaj?ca Spotkania Warszawskie skupiła się na perspektywach dla Europy. Uczestnicy zastanawiali się, czy stary kontynent ma wystarczaj?cy potencjał i możliwości, by stać się „ziemi? obiecan?” dla przemysłu cyfrowego? Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji zwracał uwagę, żeprzespaliśmy moment, w którym wyprzedziła nas Azja i Ameryka. Jeżeli jednak Europa będzie myślała twórczo w kontekście przyszłości, nadrobi to co przegapiła. Tariq Krim zwracał natomiast uwagę na społeczne zagrożenia jakie niesie rozwój nowych technologii. Według niego cyfryzacja nie tworzy miejsc pracy, lecz je niszczy, gdyż w niedługiej przyszłości ludzi mog? zast?pić maszyny. Z kolei Benoit Thieulin, Prezes francuskiej Rady ds. Cyfryzacji, wyraził bardziej optymistyczny pogl?d na przyszłość Europy. Szans dla starego kontynentu dostrzegał w dobrze rozwiniętej infrastrukturze i samych obywatelach, którzy dobrze radz? sobie z nowymi technologiami. Niestety słabym ogniwem s? instytucje państwowe. Nie możemy być na straconej pozycji na swoim kontynencie. Mimo że przegapiliśmy pierwsz? falę cyfryzacji, to teraz otwieraj? się nowe możliwości. Jakub Turowski, Head of Public Policy w Facebook Polska,dodał, że ramy prawne musz? być dostosowane do panuj?cych realiów i być spójne w całej UE. Podkreślał też, że istotna jest większa otwartość europejskich instytucji finansuj?cych, które dość zachowawczo podchodz? do innowacyjnych projektów.

François Fillon z nadziej? o przyszłości Europy

Gościem zamykaj?cym wydarzenie był François Fillon, Premier Francji w latach 2007 – 2012. Podkreslił, że cyfryzacja zmienia pojęcie gospodarki społecznej, a także wpływa na relacje między państwami. Nie można powiedzieć, że Europa przegapiła moment cyfryzacji, ale z pewności? nie jest w czołówce. Musimy zatem zgodzić się na żywiołowy rozwój nowej, suwerennej cyfryzacji, której Europa powinna nadać sens. François Fillon podkreślił, że nie należy bać się postępu, gdyż jest to klucz do naszej przyszłości.

Spotkania Warszawskie odbyły się już po raz drugi. Ich celem jest stworzenie platformy do wymiany myśli i dialogu na najwyższym poziomie pomiędzy Polsk? a Francj?. W tegorocznej edycji udział wzięło ponad 300 gości z Polski i Francji reprezentuj?cych różne środowiska. Spotkania Warszawskie s? inspirowane francuskimi „Entretiens de Royaumont”, które od 10 lat stanowi? jedno z najważniejszych wydarzeń intelektualnych i politycznych we Francji. We wrześniu tego roku „Entretiens de Royaumont” odbyły się również w Madrycie.

Patronami honorowymi Spotkań Warszawskich byli: Les Entretiens de Royaumont, Ambasada Francji w Polsce, Senat RP, Senat Republiki Francuskiej. Partnerami byli: Payback, CCI France – International, Orange, Sofitel Warsaw Victoria, Facebook, BPI Polska, Carrefour, Doradcy Handlu Zagranicznego Francji, Pernod Ricard Polska, Auchan, BNP Paribas, Calan, Saur Polska, Saur Neptun Gdańsk, Guest Control, Stowarzyszenie Francja Polska, Cardif, Edenred, Renault. Partnerami medialnymi byli: Rzeczpospolita, Polityka Insight, TVP Warszawa i LePetitJournal.com/Varsovie. Partnerami instytucjonalnymi byli: Conseil National du Numérique, French Tech, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Francuski w Polsce.

[nggallery id=32]

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!