Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Czeka nas wyraźne spowolnienie wzrostu PKB

Oczekujemy, że dynamika PKB w Polsce obniży się w II kw. do 4,7% r/r wobec 8,5% w I kw., a w III kw. i IV kw. wyniesie odpowiednio 2,5% i 1,5%. W konsekwencji w całym 2022 r. tempo wzrostu PKB zmniejszy się do 4,1% wobec 5,9% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 3,3%. Główną przyczyną zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w 2022 r. będzie wyraźne spowolnienie konsumpcji związane z wysoką inflacją zmniejszającą siłę nabywczą konsumentów, a także wygasanie efektu odłożonego popytu wynikającego z oszczędności gospodarstw domowych zgromadzonych podczas pandemii. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego wynikać będzie również z wyhamowania inwestycji z uwagi na wysokie stopy procentowe oraz podwyższoną niepewność związaną z wojną w Ukrainie. Negatywne dla tempa wzrostu PKB będzie również oczekiwane przez nas obniżenie wkładu zapasów oraz zmniejszenie wkładu eksportu netto do czego przyczyni się pogorszenie koniunktury wśród głównych partnerów handlowych Polski, które będzie ograniczać eksport wytwarzanych w kraju dóbr pośrednich.

Prognozujemy, że inflacja w 2022 r. wzrośnie do 13,3% r/r wobec 5,1% w 2021 r., a w 2023 r. obniży się do 8,1%. Wzrost inflacji w 2022 r. będzie efektem zarówno zwiększenia inflacji bazowej, jak i wyższej dynamiki cen żywności, paliw i nośników energii. Prognozujemy, że szczyt inflacji zostanie osiągnięty w lipcu br. na poziomie 15,6%. W naszej prognozie założyliśmy, że okres obowiązywania Tarczy Antyinflacyjnej zostanie wydłużony do końca 2023 r.

Uważamy, że w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy i wysoką inflacją presja płacowa pozostanie silna. W konsekwencji prognozujemy, że dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej zwiększy się w 2022 r. do 9,6% r/r wobec 8,9% w 2021 r. i pozostanie na tym poziomie również w 2023 r.

Oczekiwany dalszy wzrost inflacji w połączeniu z silną presją płacową skłonią Radę Polityki Pieniężnej do kolejnych podwyżek stóp procentowych. Zgodnie z naszym scenariuszem na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50 pb, a cykl podwyżek stopy referencyjnej NBP zakończy się we wrześniu na poziomie 7,00%.

Prognozujemy, że na koniec 2022 r. kurs EURPLN wyniesie 4,47, a w 2023 r. obniży się do 4,40. Umocnieniu złotego sprzyjać będzie dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej przez RPP, przybliżające się uruchomienie środków w ramach KPO, a także spadek globalnej awersji do ryzyka wraz z deeskalacją wojny w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!