Analizy i badania

Czego oczekują kandydaci z branży IT

<p style="text-align: justify;"><strong>Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że zapotrzebowanie na pracowników IT już od wielu lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie.Firmy konkurują między sobą o kandydatów, dlatego pozyskanie talentów w tej branży stało się prawdziwym wyzwaniem. Jeśli pracodawcy chcą mu sprostać, powinni wiedzieć, jakie są oczekiwania kandydatów.</strong></p>

>

Pozyskanie talentów na konkurencyjnym rynku IT przysparza firmom wiele trudności. Obecnie na rynku można zaobserwować duży deficyt na pracowników IT. W tej branży pracuj? wykwalifikowani specjaliści, którzy coraz częściej sami wybieraj?, dla kogo i na jakich warunkach chc? pracować. Wynika to z faktu, że osoby z unikalnymi umiejętnościami, duż? wiedz? i doświadczeniem najczęściej maj? już atrakcyjn? pracę i często nie szukaj? alternatywy. W zwi?zku z tym poż?dani pracownicy to w większości kandydaci pasywni, do których trzeba dotrzeć niestandardowymi kanałami, zainteresować ofert? i zbudować w nich motywację do zmiany pracy. Świadomość, jakie wymagania stawiaj? przed pracodawcami kandydaci z branży IT, może ułatwić to zadanie. Eksperci IT LeasingTeam przedstawiaj? najczęściej powtarzaj?ce się oczekiwania.  

1.  Atrakcyjne wynagrodzenie

Najczęstszym motywatorem do zmiany pracy wśród kandydatów z branży IT jest propozycja większego wynagrodzenia. Z doświadczenia IT LeasingTeam wynika, że dla około 70% kandydatów możliwość podwyższenia zarobków o minimum 20% jest wystarczaj?cym argumentem do zmiany pracy. Duż? zachęt? jest także perspektywa otrzymywania rocznych premii, które w zależności od wyników mog? osi?gn?ć równowartość nawet 3 pensji. Coraz częściej kandydaci zwracaj? również uwagę na oferowane benefity pozapłacowe. Nie wystarczy już tylko dostęp do służbowego laptopa i telefonu, pakiet opieki zdrowotnej, program ubezpieczeniowy czy karta sportowa. Kandydaci, na każdym szczeblu stanowisk, oczekuj? atrakcyjnych planów emerytalnych, szkoleń zawodowych i językowych, a także imprez integracyjnych. Zabiegaj?c o talenty, pracodawcy zaczynaj? oferować także bony obiadowe czy bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe. Zdarza się, że już sam atrakcyjny zestaw benefitów pozapłacowych, bez istotnego podniesienia wynagrodzenia zasadniczego, jest w stanie zachęcić do zmiany pracy.  

2.  Udział w interesuj?cym projekcie

Jednym z najważniejszych kryteriów atrakcyjności oferty pracodawcy jest możliwość uczestniczenia w interesuj?cym projekcie i wdrażania nowoczesnych rozwi?zań. Wielu kandydatów chce wykorzystywać swoje umiejętności realizuj?c innowacyjne przedsięwzięcia i być części? zespołu, który ma rzeczywisty wpływ na rozwój biznesu.Dla kandydatów ważna jest możliwość nauki podczas projektu i praktyczne poznanie technologii, z któr? nie mieli jeszcze styczności.  

„Kandydaci interesuj? się projektami daj?cymi możliwość rozwoju, wykorzystywania zaawansowanych rozwi?zań technologicznych, czy wymiany wiedzy z doświadczonym zespołem.Często pytaj? o to, jakie rozwi?zania firma wdrożyła w ci?gu ostatnich lat oraz jakie s? jej plany na przyszłość.Rozwój aplikacji mobilnych czy Big Data to tematy, które od razu budz? zainteresowanie. Nic dziwnego, profesjonaliści w tej branży chc? pracować nad rozwi?zaniami utożsamianymi z rozwojem i nowoczesności?,” – komentuje Marek Mrozowski, Kierownik Działu Rekrutacji IT w IT LeasingTeam.  

3.  Perspektywa rozwoju zawodowego

Dla wielu specjalistów w branży IT bardzo ważna jest jasno zdefiniowana ścieżka kariery, czyli perspektywa rozwoju zawodowego. W zależności od indywidualnych predyspozycji i preferencji, może być to rozwój horyzontalny czyli ekspercki lub rozwój wertykalny czyli menedżerski. Większość kandydatów w branży IT preferuje rozwój ekspercki, który polega na pogłębianiu wiedzy na temat nowoczesnych technologii, pracy nad innowacyjnymi rozwi?zaniami i na rozwoju technicznych umiejętności. Inni widz? siebie na stanowiskach menedżerskich, dlatego zależy im na rozwoju umiejętności zarz?dzania i kompetencji miękkich. Z doświadczenia IT LeasingTeam wynika, że wielu kandydatów oczekuje wyzwań w pracy. Dotyczy to przede wszystkim osób na juniorskich stanowiskach, które na pocz?tku kariery maj? większy apetyt na mierzenie się z trudnymi zadaniami.  

4.  Szkolenia specjalistyczne  

Obecnie branża technologii informatycznych ewoluuje w bardzo szybkim tempie, dlatego, aby być na czasie trzeba ci?gle się rozwijać. W ostatnich latach szkolenia specjalistyczne stały się rodzajem benefitu pozapłacowego, który przyci?ga ambitnych kandydatów z rynku.  

„Dla profesjonalistów IT pogłębianie wiedzy i poznawanie nowych technologii jest konieczności?. Właśnie dlatego kandydaci oczekuj? udziału w branżowych konferencjach i zagranicznych szkoleniach oraz możliwość zrobienia certyfikacji, które oferuj? takie firmy jak Cisco, Microsoft, Oracle czy SAP. Im więcej szkoleń i certyfikacji pracodawca może zapewnić pracownikowi, tym oferta staje się bardziej atrakcyjna,” – podsumowuje Marek Mrozowski z IT LeasingTeam.  

5.  Możliwość pracy zdalnej

Praca zdalna otwiera przed pracodawcami znacznie większe możliwości pozyskiwania kandydatów. Część osób nie chce zmieniać miejsca zamieszkania, czy tracić czasu na dojazdy do pracy. Dla niektórych praca zdalna to wręcz jedyna akceptowalna forma pracy. Zdarza się, że kandydaci odrzucaj? ofertę tylko dlatego, że nie daje możliwości pracy zdalnej w 100%. Międzynarodowe korporacje coraz częściej oferuj? możliwość pracy poza firm? przynajmniej raz w tygodniu, nie tylko w ramach optymalizacji kosztów wydawanych na przestrzeń biurow?, ale też w ramach motywowania pracowników. Oczywiście, wymaga to od pracodawców zaufania wobec pracowników i wiary w ich samodzielność. Oferuj?c możliwość pracy zdalnej, firmy zwiększaj? pulę potencjalnych kandydatów, co daje im większe szanse na znalezienie pracowników, zwłaszcza tych o unikalnych kompetencjach.  

6.  Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy to temat, który regularnie powraca podczas rozmów z kandydatami. Z doświadczenia IT LeasingTeam wynika, że wprawdzie nie jest to kluczowe kryterium decyduj?ce o wyborze nowej pracy, ale kandydaci postrzegaj? je jako istotn? zaletę.

„Pracę w elastycznych godzinach doceniaj? zarówno doświadczeni kandydaci z ugruntowan? pozycj? na rynku pracy, którzy potrzebuj? elastyczności ze względu na zobowi?zania rodzinne, jak i pracownicy na pocz?tku kariery, którzy chc? mieć czas na realizację pozazawodowych pasji,” – potwierdza Marek Mrozowski z IT LeasingTeam.  

Rekrutowanie talentów z branży IT jest dla firm dużym wyzwaniem, wymagaj?cym znajomości oczekiwań kandydatów, ponadprzeciętnego zaangażowania i niestandardowego podejścia do procesu rekrutacji. Warto przekazać to zadanie firmie wyspecjalizowanej w rekrutacji profesjonalistów IT, która wyszuka kandydatów najlepiej dopasowanych do stanowiska, nawi?że z nimi kontakt i zbuduje w nich motywację do udziału w procesie rekrutacji. Zwrotem z tej inwestycji będzie kompetentny i zaangażowany pracownik, który wesprze firmę w rozwoju i budowaniu przewagi rynkowej.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

IT LeasingTeam  realizuje usługi w  zakresie pozyskiwania dla organizacji wysokiej klasy specjalistów i  kadry zarz?dzaj?cej z  obszaru IT a  także rozwija i  wdraża nowoczesne rozwi?zania IT w  ramach outsourcingu procesów.
IT LeasingTeam wspiera procesy biznesowe firm, umożliwiaj?c im zwiększenie elastyczności i  budowanie przewagi konkurencyjnej.

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Kierownik Projektów Marketingowych i PR
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!