Analizy i badania

Czas niepogody w niemieckim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się we wrześniu do 54,2 pkt. wobec 54,5 pkt. w sierpniu, co było zgodne z naszą prognozą i poniżej oczekiwań rynku (54,4 pkt.).</p>

>

Na obniżenie zagregowanego indeksu PMI złożyły się spadek jego składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie (do najniższego poziomu od września 2016 r.) oraz wzrost składowej dla aktywności biznesowej w usługach. W całym III kw. średnia wartość zagregowanego indeksu PMI dla strefy euro obniżyła się do 54,3 pt. wobec 54,7 pkt. w II kw., co stanowi ryzyko w dół dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro zwiększy się w III kw. do 0,5% wobec 0,4% w II kw.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuj? pogarszaj?ce się perspektywy sytuacji w przetwórstwie strefy euro. Do tej pory, mimo obserwowanego od pocz?tku br. spowolnienia w światowym handlu, utrzymywała się w nim relatywnie wysoka aktywność. Wynikało to z tego, że firmy w warunkach wolniejszego wzrostu zamówień nadrabiały zaległości produkcyjne, realizuj?c wcześniej zebrane zamówienia. Bufor ten stopniowo się jednak wyczerpuje, o czym świadczy pierwszy od kwietnia 2015 r. spadek wskaźnika dla zaległości produkcyjnych poniżej granicy 50 pkt. W poł?czeniu z coraz wolniejszym wzrostem nowych zamówień (51,4 pkt. we wrześniu wobec 54,7 pkt. w sierpniu – najniższy poziom od lutego 2015 r.), w tym nowych zamówień eksportowych (50,0 pkt. wobec 52,0 pkt. – najniższy poziom od czerwca 2013 r.), sygnalizuje to wysokie prawdopodobieństwo dalszego spadku składowej dla bież?cej produkcji w kolejnych miesi?cach. W ujęciu geograficznym obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano zarówno w Niemczech, jak i we Francji. W Niemczech na pogorszenie koniunktury złożyły się obniżenie jego składowej dla bież?cej produkcji w przetwórstwie oraz wzrost składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy we Francji spadek miał miejsce w przypadku obydwu składowych. Nieznacznie wyższe tempo wzrostu aktywności gospodarczej odnotowano natomiast w pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla tego sektora zmniejszył się we wrześniu do 53,7 pkt. wobec 55,9 pkt. w sierpniu. Spadek wskaźnika wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla zatrudnienia, bież?cej produkcji, nowych zamówień oraz czasu dostaw), podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał wyższy wkład składowej dla zapasów. Podobnie jak w przypadku danych dla całej strefy euro, wskaźnik dla zaległości produkcyjnych obniżył się poniżej granicy 50 pkt. Spadek poniżej granicy 50 pkt. odnotowano także w przypadku składowej dla nowych zamówień eksportowych (najniższy poziom od czerwca 2013 r.).

Spadek wzrostu zamówień eksportowych w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo osłabienia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie). Efekt ten będzie jednak ograniczany przez utrzymuj?cy się silny popyt wewnętrzny w niemieckiej gospodarce.

Oczekujemy, że spowolnienie w światowym handlu utrzyma się do końca br. Uważamy, że w I poł. 2019 r. dojdzie do jego ożywienia wynikaj?cego z globalnego ożywienia inwestycji. Stanowi to wsparcie dla prognozowanej przez nas ścieżki dynamiki polskiego eksportu, która w I kw. 2019 r. osi?gnie swoje minimum lokalne i wyniesie 3,7% r/r, a następnie wzrośnie do 4,8% w IV kw. 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!