Analizy i badania

Cykl inwestycyjny w Polsce będzie krótki

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi o PKB w Polsce, dynamika inwestycji ogółem zwiększyła się do 8,1% r/r w I kw. wobec 5,4% r/r w IV kw. Poprawna ocena tendencji dotyczących aktywności inwestycyjnej w najbliższych kwartałach jest kluczowym czynnikiem wpływającym na trafność prognozy tempa wzrostu gospodarczego. Poniżej prezentujemy nasz krótkoterminowy scenariusz dotyczący kształtowania się nakładów na środki trwałe w podziale na trzy główne segmenty: inwestycje gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz sektora publicznego.</p>

>

Kluczowym źródłem informacji o nakładach inwestycyjnych gospodarstw domowych s? dane nt. wydanych pozwoleń na budowę oraz liczby mieszkań oddanych do użytku. Na podstawie tych danych za okres styczeń-marzec szacujemy, że dynamika inwestycji gospodarstw domowych w I kw. nie uległa wyraźnym zmianom w porównaniu do ostatnich kwartałów i nadal kształtowała się blisko zera. Uważamy, że w latach 2018- 2019 będziemy obserwować lekk? tendencję do wzrostu dynamiki nakładów na środki trwałe gospodarstw domowych. Popyt na mieszkania na rynku pierwotnym będzie wspierany przez dobr? sytuację na rynku pracy oraz zakupy mieszkań pod wynajem (jako alternatywne źródło inwestycji w warunkach niskiego zwrotu z depozytów bankowych).

Nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw ogółem charakteryzuj? obecnie odmienne tendencje niż inwestycje firm 50+. W przeciwieństwie do dużych firm (skok nominalnej dynamiki z 1,7% w III kw. ub. r. do 12,2% w IV kw., a następnie jej spadek do 6,1% w I kw. br.), w przypadku inwestycji firm ogółem ożywienie ma bardziej łagodny przebieg. Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach bariera w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych będzie głównym czynnikiem skłaniaj?cym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inwestycji przedsiębiorstw będ? natomiast rosn?ce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Uważamy, że szczyt ożywienia aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw przypadnie na przełom lat 2018 i 2019. Zarysowane powyżej tendencje s? spójne z wynikami badań koniunktury przedsiębiorstw wg NBP („Szybki monitoring”, kwiecień 2018 r.). Zgodnie z wynikami raportu, w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez sektor publiczny wszystkie elementy ocen działalności inwestycyjnej nadal silnie się poprawiaj?, z kolei w przedsiębiorstwach prywatnych oceny aktywności inwestycyjnej pozostaj? pozytywne i stabilne.

Na podstawie danych o produkcji budowlano-montażowej szacujemy, że szczyt dla dynamiki inwestycji publicznych w infrastrukturę nast?pił w I kw. br. (por. MAKROpuls z 21.05.2018). Świadczy o tym spadek dynamiki w kwietniu w dziale "budowa obiektów inżynierii l?dowej i wodnej” do najniższego poziomu od grudnia ub.r. W kolejnych kwartałach inwestycje publiczne będ? wspierane przez absorbcje środków unijnych i cykl polityczny (zbliżaj?ce się wybory samorz?dowe i parlamentarne). Jednakże na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać.

Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej tendencje w trzech segmentach nakładów brutto na środki trwałe, dostrzegamy umiarkowany potencjał do dalszego przyspieszenia wzrostu inwestycji ogółem (por. wykres). Do końca br. dynamika inwestycji ogółem będzie kształtowała się w przedziale 7-9% r/r. Pocz?wszy od IV kw. br. znajdzie się ona w trendzie spadkowym i ukształtuje się na poziomie ok. 3% w IV kw. 2019 r. W rezultacie średnioroczne tempo wzrostu inwestycji wyniesie 8,0% w br. i 3,0% w 2019 r. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny, uwzgledniaj?cy zaprezentowany powyżej oczekiwany profil inwestycji, przedstawimy 11 czerwca.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!