Analizy i badania

Cyfryzacja zmienia przemysł transportowy i logistyczny

<p style="text-align: justify;"><strong>W dobie cyfryzacji przepływ danych i informacji generuje obecnie większą wartość ekonomiczną niż globalny handel dobrami fizycznymi.</strong> <strong>D</strong><strong>uże wyzwanie </strong><strong>w dalszym ciągu </strong><strong>stoi przed firmami z sektora logistyki, które muszą reagować na wymagania cyfrowych konsumentów, tak jak to robią sprzedawcy internetowi. W okresie od 2010 do 2017 r. zrealizowali oni ponad trzy razy więcej inwestycji niż 10 wiodących firm logistycznych i ponad siedem razy więcej niż 10 kluczowych firm transportowych.  </strong></p>

>

Prognozowany wzrost handlu światowego na poziomie 3,2% w 2018 r.

Światowa gospodarka wykazała oznaki stabilnego ożywienia, po znacz?cej niepewności w 2016 r. Jak wskazuj? statystyki CPB handel wzrósł o około 2,5% do października 2017 r. Tymczasem we wrześniu 2017 r. Światowa Organizacja Handlu prognozowała wzrost handlu na poziomie 3,6% w wyniku gwałtownego przyspieszenia globalnego handlu w pierwszej połowie roku. Z powodu trwaj?cych w  2018 r. napięć geopolitycznych, ryzyka protekcjonizmu oraz klęsk żywiołowych Światowa Organizacja Handlu przestrzega przed zbyt optymistycznymi prognozami na ten rok, spodziewaj?c się wzrostu handlu światowego na poziomie 3,2%.

Sektor żeglugi musi być bardziej wydajny

Światowy handel morski wzrósł o 2,6% w 2016 r. Wraz z rozwojem branży, prognozowany jest skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 3,2% w latach 2017-2022. Silny popyt jest jednak zrównoważony przez stale rosn?cy potencjał przewozowy, który osi?gn?ł w 2017 r. 1,86 miliarda DWT (ang.  dead-weight tons). Stały spadek liczby zamówień na nowe statki i pozytywne prognozy co do wzrostu rynku powinny jednak wymuszać stopniowe zmniejszenie nadwyżek potencjału przewozowego i  poprawić jego wykorzystanie.

Producenci towarów konsumpcyjnych i firm naftowych wywieraj? presję na swoich dostawców – w  tym na dostawców usług transportowych – w celu zapewnienia wyższego poziomu usług i  zmniejszenia kosztów. Aby to osi?gn?ć warto być większ? organizacj? i mieć możliwość obsługi klienta w  wielu lokalizacjach.

Rynek oczekuje, aby sektor żeglugi stał się bardziej wydajny. Ograniczenie budowy nowych statków, oraz większa skala złomowania starej floty, tzw. ekonomia współdzielenia (ang. Shared Economy), fuzje i przejęcia czy też ustanawianie strategicznych aliansów, wydaj? się być rozwi?zaniami problemów rynku żeglugowego. Aby zachować konkurencyjność, firma musi skoncentrować się na poprawie wykorzystania aktywów, a także na redukcji kosztów i poprawie marż. Konsolidacja wydaje się być sposobem w jaki firma może osi?gn?ć oba te cele. Bardzo ciekaw? inicjatyw? na poprawę efektywności wykorzystania aktywów morskich w Polsce jest propozycja utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, skupiaj?cego cały łańcuch wartości aktywów zaangażowanych w branżę morsk? w  Polsce (porty, stocznie, armatorzy). Pozwoli to na bardziej efektywne planowanie, a także przeciwdziałanie cyklom koniunkturalnym  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w  Polsce.

Rynek lotniczy w obliczu zmian

Rynek europejski stoi obecnie w obliczu poważnych zmian, także regulacyjnych w zwi?zku z  tocz?cymi się negocjacjami dotycz?cymi wycofania się Wielkiej Brytanii z UE, możliwym wprowadzeniem zmian regulacyjnych w odniesieniu do przewoźników z krajów trzecich oraz coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem europejskich linii lotniczych, który postawił wielu przewoźników przed konieczności? sprzedaży lub spowodował gwałtowne zniknięcie z rynku wielu linii lotniczych.

Tempo rozwoju technologii zapewnia branży możliwości dalszego udoskonalania oferty usług oraz działalności. To  z kolei powinno umożliwić podróżuj?cym z całego świata przemieszczać się z większ? wygod? i niższym kosztem. Presja odczuwana przez europejskie linie lotnicze została spotęgowana przez konkurencję ze strony tanich przewoźników, którzy stali się bardzo popularni, odpowiadaj?c za 48% udział w  przewozach pasażerskich na rynku Unii Europejskiej w 2015 r.

Wysoce konkurencyjne linie lotnicze na Bliskim Wschodzie i w Azji nadal rzucaj? wyzwanie europejskim przewoźnikom i lotniskom. Jest to spowodowane pewnymi korzyściami, jakie maj? ci przewoźnicy, na przykład dynamiczny wzrost rynków wschodz?cych i ruchu powi?zanego. Czynniki te zostały wsparte przez spore inwestycje w infrastrukturę oraz flotę nowoczesnych samolotów  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w  Polsce.  

Wygoda w procesie dostawy

Rosn?ce wymagania klientów zwi?zane z otrzymywaniem przesyłek powoduj?, iż firmy logistyczne musz? spełnić wysokie standardy w odpowiedzi na coraz większe wymagania swoich klientów. Z  perspektywy sprzedawców detalicznych szybkość dostawy nadal ma kluczowe znaczenie, ponieważ konsumenci mog? zrezygnować z zakupu jeśli dostawa będzie trwała zbyt długo. Prowadzi to do rozwijania nowych opcji dostawy i modeli procesów biznesowych. Należy jednak pamiętać, że konsumenci nadal wol? niskokosztowe modele dostawy z możliwości? bezproblemowego zwrotu zakupionych towarów.  

Potęga przełomowych technologii

Koncepcja Hyperloop nabrała niezwykłego rozmachu w ci?gu czterech lat. Obecnie istnieje wiele startupów, które pracuj? nad wprowadzeniem przełomowych innowacji w życie. Prawdopodobnie w  najbliższym czasie interakcje z transportem ulegn? zmianie w  wyniku autonomicznych pojazdów (AV), infrastruktury z wł?czon? technologi?, a także coraz szerszego wykorzystania Internetu Rzeczy (IoT).

Wiele firm, zarówno nowych, jak i uznanych, dokonuje szybkich postępów w kierunku produkcji autonomicznych pojazdów. Można powiedzieć, że obecnie znajdujemy się na krawędzi ich powszechnego użycia. Koncepcja Hyperloop wyraźnie wpisuje się w tę zmianę paradygmatu i wydaje się, że czas jej rozwoju może być właściwy  –  mówi  Wojciech Drzymała, partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i  logistyki w  KPMG w  Polsce.


Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl

  ***

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotycz?ce najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajduj? się m.in. artykuły, analizy i raporty nt.  zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.  

O RAPORCIE

„Transport tracker” jest publikacj? KPMG International, w której eksperci KPMG podsumowuj? wyniki międzynarodowego sektora transportowego. W VIII edycji raportu szczególny nacisk położono na przełomowe technologie, projekty konsolidacyjne w branży żeglugowej oraz jak trendy te mog? wpływać na tradycyjne modele biznesowe.  

O KPMG:                   

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664  718  613
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!