Podsumowanie wydarzeń

Cyfryzacja tematem numeru Kultury Liberalnej

<p style="text-align: justify;">Kul­tura Libe­ralna poświę­ciła swój naj­now­szy numer tema­towi cyfry­za­cji. Mogą Pań­stwo w nim zna­leźć roz­mowy z takimi oso­bi­sto­ściami jak: Zyg­munt Bau­man, Claus Leg­ge­wie czy Michel Ser­res. Zachę­camy do lak­tury oraz dzie­le­nia się Pań­stwa opi­niami i komen­ta­rzami doty­czą­cymi przy­go­to­wa­nych arty­ku­łów. Już nie­ba­wem opu­bli­ku­jemy frag­menty wywia­dów wcho­dzą­cych w skład numeru tygo­dnia, a tym­cza­sem odsy­łamy na stronę Kul­tury Libe­ral­nej, gdzie znajdą Pań­stwo pełne wer­sje roz­mów <a href="http://kulturaliberalna.pl/2014/10/28/nowe-media-kryzys-demokracji/" target="_blank">»&gt;&gt;&gt;&gt;</a></p>

>

Ilu ?stra ?cje: Anna  Krztoń

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!