Podsumowanie wydarzeń

Cyberbezpieczeństwo najważniejszym wyzwaniem dla biznesu - podsumowanie ostatniego RDV Biznesu CCIFP

<p style="text-align: justify;">3 października 2017 r. o godz. 18:00 w siedzibie Willis Towers Watson Polska w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Rendez-vous Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Tematem przewodnim wieczoru było szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo w sieci. W spotkaniu udział wzięło blisko 80 reprezentantów firm stowarzyszonych w CCIFP.</p>

>

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście wzięli udział w bardzo interesuj?cej debacie, której moderatorem była Sylwia Kozłowska, Dyrektor Działu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w Willis Towers Watson Polska. Po krótkim wprowadzeniu i wyjaśnieniu dlaczego cyberbezpieczeństwo stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla biznesu, do dyskusji zostali wł?czeni zaproszeni prelegenci. Tomasz Gładkowski, Prezes Zarz?du Eversys, stwierdził że w dzisiejszych czasach każda firma narażona jest na atak cyberprzestępców. Oprócz powszechnie znanych motywów ich działania, takich jak chęć uzyskania korzyści maj?tkowej czy wywołania ogólnego zamieszania, wskazać można również doprowadzenie do obniżenia wartości rynkowej przedsiębiorstwa i w efekcie wykupienie jej za bezcen przez konkurencję. Mika Ostrowska, Kierownik Wydziału Operacji Bezpieczeństwa w Orange Polska, podała, że liczba ataków cybernetycznych w sieci w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła o ponad 200%. Jest to efekt zarówno postępu informatycznego, jak i doskonalenia metod i form działania cyberprzestępców. Marcin Krasuski, Head of Digital Practice w CEC Government Relations, zwrócił uwagę na zmiany w prawie, które maj? zabezpieczyć przedsiębiorców   przed cyberatakami.  Należy do nich zaliczyć przede wszystkim RODO – nowe unijne rozporz?dzenie, które wprowadza z dniem 25 maja 2017 r. szereg obowi?zków po stronie administratorów i podmiotów przetwarzaj?cych dane osobowe. Dyskutowano także o dyrektywie NIS, która dotyczy sposobu kształtowania cyberbezpieczeństwa w krajach członkowskich w odniesieniu do niektórych zidentyfikowanych w tej Dyrektywie przedsiębiorstw. Ostatni z uczestników debaty, Bartłomiej Lewandowski, Cyber Practice Leader z towarzystwa ubezpieczeniowego Colonnade, stwierdził, że rynek ubezpieczeń wypracował skuteczne rozwi?zania, które mog? łagodzić negatywne, finansowe skutki ataków cybernetycznych. Polski rynek ubezpieczeń cybernetycznych zbliżony jest do rynku hiszpańskiego – świadomość firm rośnie, czego efektem jest wzrost zainteresowania i zawierania tego typu polis. W 2016 r. ł?cznie, na rynku ubezpieczeń było zaaranżowanych zaledwie kilkanaście umów ubezpieczenia, a w 2017 r. jest to już ponad 100 polis.

Podczas drugiej części spotkania zgromadzeni uczestnicy mieli okazję przy lampce wina kontynuować rozmowy. Był to doskonały moment do wymiany doświadczeń zwi?zanych z cyberbezpieczeństwem, zapoznania się z innym spojrzeniem na szeroko pojęte ryzyko oraz nawi?zania nowych relacji biznesowych.

Zainteresowanie ze strony przedsiębiorców obecnych na spotkaniu dowodzi tego jak poważnym tematem jest bezpieczeństwo w sieci. Dodatkowo z kuluarowych rozmów, które przeprowadzili konsultanci Willis Towers Watson Polska, wynika również coraz większa świadomość osób odpowiedzialnych za zarz?dzanie cyberbezpieczeństwem wewn?trz firmy. Większość stwierdziła jednoznacznie, że alternatywna forma zarz?dzania ryzykiem cybernetycznym jak np. dedykowana polisa ubezpieczeniowa powinna być jednym z głównych elementów budowania polityki bezpieczeństwa i ograniczania skutków ataku cybernetycznego.

[nggallery id=117]  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!