Aktualności firm stowarzyszonych

Cushman & Wakefield wprowadza usługę newCommerce dla klientów z sektora handlowego w regionie EMEA

<p style="text-align: justify;">Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield wprowadza w regionie EMEA usługę newCommerce, aby wesprzeć klientów z sektora handlowego w realizacji celów wobec rozwoju technologii, wielokanałowej formy dystrybucji i zacierania się granicy pomiędzy sprzedażą w sklepach tradycyjnych i na platformach internetowych.</p>

>

Dzięki  newCommerce  firma Cushman & Wakefield oferuje jednocześnie wiod?ce na rynku usługi dla sektora handlowego oraz rozwi?zania w zakresie logistyki i łańcucha dostaw, umożliwiaj?c poruszanie się w nowej rzeczywistości sieciom handlowym prowadz?cym sklepy stacjonarne, markom obecnym wył?cznie w internecie oraz firmom obecnym w obu kanałach dystrybucji.

newCommerce  pomaga reagować na wyzwania stoj?ce przed sieciami handlowymi i wykorzystywać pojawiaj?ce się szanse, m.in. w zakresie:

  • sposobów skutecznej rywalizacji lub współpracy z gigantami handlu internetowego,
  • optymalizacji sieci dystrybucji pod k?tem aktualnych i przewidywanych potrzeb konsumentów,
  • integracji strategii dotycz?cych nieruchomości handlowych i logistycznych,
  • możliwości otwarcia sklepów stacjonarnych przez sieci handlowe obecne wył?cznie w internecie,
  • podjęcia decyzji w sprawie wynajmu lub zakupu obiektów handlowych i logistycznych,
  • realizacji zamówień bezpośrednio lub skorzystania z usług operatorów logistycznych 3PL,
  • przyszłej roli nieruchomości handlowych takich jak centra i parki handlowe w cyklu logistycznym.

Nazwa nowego serwisu, który został uruchomiony w bież?cym roku najpierw w USA, nawi?zuje do faktu, że pojawienie się e-commerce nieodwracalnie odmieniło sektor handlowy. Wartość sprzedaży internetowej wzrośnie do 2021 roku o 94%, a według prognoz firmy Cushman & Wakefield wolumen przesyłek dostarczanych do klientów w Europie może zwiększyć się w tym czasie o 69%.

Z kolei ł?czny koszt dostaw, który szacowany jest na aż 70 mld euro, może wzrosn?ć w najbliższych pięciu latach o 7-10%. Niezbędne będ? znaczne inwestycje w obsługę zamówień składanych online, centra dystrybucyjne i technologie ułatwiaj?ce realizację dostaw tego samego lub następnego dnia. Warto jednak podkreślić, że dla prawie dwóch trzecich (59%) milenialsów bliskość sklepu tradycyjnego jest istotna przy dokonywaniu zakupu w sieci.

Justin Taylor, dyrektor działu powierzchni handlowych w regionie EMEA w firmie Cushman & Wakefield,  powiedział: „Zmieniły się zarówno zachowania, jak i oczekiwania klientów, a firmy z całego sektora handlowego reaguj? na pojawiaj?ce się nowe wyzwania i szanse. Konieczność zapewnienia odpowiedniej równowagi pomiędzy prowadzeniem sklepu tradycyjnego a obecności? w sieci jest istotna, ale to właśnie serwis  newCommerce  umożliwia znalezienie najlepszego sposobu na to, aby zapewnić klientom najbardziej optymalne warunki dokonywania zakupów. Na przykład, zamiast po prostu zamykać sklepy odnotowuj?ce gorsze wyniki sprzedaży, sieci handlowe mogłyby je wykorzystywać jako punkty odbioru i zwrotu towarów”.

Robert Hall, dyrektor działu nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield,  powiedział: „Strategie dotycz?ce nieruchomości handlowych i logistycznych s? ściśle ze sob? powi?zane. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu posiadanej infrastruktury można przyspieszyć proces wprowadzania produktu lub usługi na rynek oraz obniżyć koszty, a tym samym spełnić oczekiwania klientów i osi?gn?ć lepszy wynik finansowy. Odpowiednia strategia zależy od prowadzonej działalności, ale specjalistyczna wiedza i doradztwo s? kluczem do wytyczenia jasnego kierunku działań”.

Oferowane usługi: wsparcie w wejściu na rynek, ekspansja sieci sklepów, optymalizacja portfela i wprowadzanie marki na rynek; zakup i sprzedaż nieruchomości; doradztwo przy wyborze obiektów magazynowych i najlepszych sposobów spełnienia oczekiwań w zakresie obsługi; wycena i optymalizacja portfela nieruchomości; wybór lokalizacji; prace budowlane; obsługa transakcji i wsparcie dotycz?ce portfela obiektów na szczeblu regionalnym, krajowym i globalnym.

Więcej informacji o  newCommerce  na stronie cushwakenewcommerce.com

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!