Komunikaty prasowe

CSR w praktyce - barometr CCIFP

>

Co pi?ta francuska firma przeznacza rocznie ponad 100 tys. PLN na działania zwi?zane ze społeczn? odpowiedzialności? biznesu

Ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, czy dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – to główne działania, które prowadz? firmy stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdzaj? to wyniki badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, mierz?cego poziom świadomości i skalę działań CSR’owych w firmach francuskich w Polsce.

Głównym wnioskiem z badania jest konieczność stałej edukacji zarówno wśród klientów, jak i pracowników firm. CSR jest bowiem nieznanym pojęciem dla ponad 70% Polaków, a tylko 2 osoby na 10 przy dokonywaniu zakupów bior? pod uwagę, czy dana firma jest odpowiedzialna społecznie[1]. Za najważniejsze czynniki wspieraj?ce rozwój CSR w Polsce firmy uznały: szerzenie wiedzy przez organizacje i media (74% odpowiedzi), a także dzielenie się dobrymi praktykami przez firmy międzynarodowe (62%). Z kolei do czynników hamuj?cych rozwój CSR, poza nieznajomości? tematu (62%), zalicza się również brak odpowiedniego budżetu (41%), a także niewielkie zrozumienie i zaangażowanie wśród pracowników (41%) oraz osób zarz?dzaj?cych (37%).

Pracownicy to jeden z najważniejszych interesariuszy firmy. Brak zaangażowania i zrozumienia wśród nich (41%) należy do głównych wyzwań dla osób zajmuj?cych się CSR. Pozytywnym wskaźnikiem jest to, iż firmy chc? systematycznie rozwijać działania zaangażowania społecznego i wolontariat. Jest to szczególnie istotne z perspektywy młodego pokolenia (Millenials), dla którego work-life balance i „sens pracy” s? często kluczowe w decyzjach o wyborze pracodawcy. – mówi Małgorzata Marek, CR Manager, Poland & CEE w firmie PwC oraz Przewodnicz?ca Komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Czemu firmy angażuj? się w prowadzenie działań CSR?

Z przeprowadzonej przez CCIFP ankiety wynika, że wci?ż aspekt wzmacniania pozytywnego wizerunku jest dla firm istotnym bodźcem do wprowadzania instrumentów odpowiedzialnego zarz?dzania (takie stanowisko podziela 75% ankietowanych). Nieco mnie to niepokoi. Pozostaje jednak nadzieja, że z myślenia o zarz?dzaniu wizerunkiem bliżej będzie nam do zarz?dzania reputacj?, a więc także tożsamości? firmy. – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Orange Polska oraz Wiceprzewodnicz?cy Komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Siln? motywacj? do prowadzenia działań CSR (45% odpowiedzi) s? również odgórne wytyczne i globalna polityka grupy. Dzięki temu firmy mog? pozyskiwać ciekawe rozwi?zania, sprawdzone za granic?. Jedynie 22% ankietowanych odpowiedziało, że prowadzenie działań CSR wynika z wewnętrznej potrzeby i świadomości prowadzenia firmy zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu.

Pracownicy i społeczności lokalne – największymi beneficjentami działań CSR

Firmy najczęściej prowadz? działania skierowane do pracowników oraz społeczności lokalnej. W tym pierwszym obszarze główne miejsce zajmuje dbałość o rozwój (szkolenia, edukacja), a także dodatkowe świadczenia socjalne (82% i 77% odpowiedzi). Dla wielu firm działania te wchodz? w skład polityki HR i zarz?dzania zasobami ludzkimi, dlatego też często nie s? utożsamiane z CSR’em. Stosunkowo mało firm prowadzi natomiast działania w obszarze wolontariatu pracowniczego (34%), czy godzenia pracy z życiem osobistym (45% odpowiedzi). Jednak to właśnie te obszary będ? najintensywniej rozwijać się w przyszłym roku. 72% firm przyznaje się do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska na różnym poziomie – od segregacji śmieci i prowadzenia programów oszczędności energii, po optymalizację łańcucha dostaw i redukcję emisji CO2 przez zakłady produkcyjne. W obszarze wsparcia dla społeczności lokalnych 60% firm deklaruje zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez zatrudnianie pracowników, czy współpracę z dostawcami i firmami z najbliższego s?siedztwa. Znaczna część działań ma nadal charakter filantropijny i sprowadza się do przekazania pieniędzy na cele charytatywne, czy wsparcie finansowe lokalnej fundacji lub stowarzyszenia. Tego typu pomoc nie jest sitricte działalności? CSR’ow?, jednak szczególnie w przypadku małych firm, ma ona duży walor edukacyjny. Firmy w ten prosty sposób zaczynaj? się angażować w działania lokalne, by w kolejnym etapie przejść do bardziej zaawansowanych form współpracy. Ciekawe wnioski płyn? z analizy części poświęconej aktywności firm w obszarze współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi. Aż 72% firm ma wdrożone procedury współpracy z dostawami i partnerami zewnętrznymi, a 40% posiada kodeksy etyczne. Dużo niższe s? jednak wyniki jeśli chodzi o weryfikowanie przestrzegania tych procedur. Jedynie niecałe 30% firm prowadzi audyty dla dostawców, a 28% organizuje szkolenia i akcje edukacyjne maj?ce na celu zapoznanie partnerów z zasadami współpracy. Firmy zapowiadaj? jednak, że w kolejnych latach działalność edukacyjna będzie sukcesywnie rozwijana.

Tylko 8% firm ma dedykowane Działy CSR

Ostatnia część badania dotyczyła zarz?dzania projektami CSR. 43% firm deklaruje, że posiada długofalow? strategię CSR, natomiast 38% prowadzi działania doraźne, w zależności od potrzeb i możliwości firmy. Jeśli chodzi o raportowanie, to prawie połowa z ankietowanych nie monitoruje prowadzonych działań i nie sporz?dza raportów. Tendencja ta będzie się jednak odwracać, gdyż prawie 20% firm planuje w najbliższym czasie podj?ć się przygotowania raportu. Warto zauważyć, że dużym problemem dla firm s? braki kadrowe oraz budżetowe. Jedynie 8% przedsiębiorstw posiada dedykowane działy CSR, a tylko 22% firm ma osobny budżet. W pozostałych przypadkach finansowanie zapewniane jest w ramach budżetów działów HR, czy marketingu, lub doraźnie w zależności od potrzeb. Powyżej 1 mln PLN rocznie na działania CSR przeznacza jedynie 9% firm. Kolejne 9% mieści się w przedziale 100  tys. – 1 mln PLN. Najwięcej firm (20%) wydaje w ci?gu roku pomiędzy 10 a 50 tys. PLN.

Pierwsza edycja badania „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” stanowi punkt wyjścia dla kolejnych edycji. Chcemy powtarzać je co roku, by sprawdzać jak szybko firmy przechodz? na kolejne szczeble zaawansowania i które obszary społecznej odpowiedzialności biznesu rozwijać się będ? najbardziej dynamicznie. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

 

*****

 

O badaniu:

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” skierowane jest do firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP). Przeprowadzono je w kwietniu 2016 i adresowano do Prezesów i osób zarz?dzaj?cych, Dyrektorów Działów CSR, PR, HR, Marketingu. Udział w nim wzięło 65 firm. Celem badania było pogłębienie wiedzy na temat poziomu zaangażowania w CSR firm stowarzyszonych w CCIFP. Wyniki pokazuj? jak firmy oceniaj? kondycję społecznie odpowiedzialnego biznesu w Polsce, jak realizuj? w praktyce jego założenia oraz jakie maj? plany rozwoju na najbliższe lata. Założeniem badania „CSR w praktyce” jest jego cykliczność, która pozwoli rok do roku monitorować stan i kierunek rozwoju CSR w firmach francuskich.

O CCIFP  

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad  450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjaj? współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych, zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 112 Izb francuskich na świecie. www.ccifp.pl

  

Kontakt dla mediów:

Mariusz Kielich, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, mariusz.kielich(@)ccifp.pl, tel.: +48 507 121  269
[1] Dane pochodz? z badania jakościowego przeprowadzonego w maju 2016 roku przez Havas Media Group.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!