Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Taxand: Już 4 listopada rusza nabór na 4.4. POIG "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjności"

<p style="text-align: justify;">Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała informację o planowanym naborze wniosków na innowacyjne inwestycje realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) - Działanie 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.</p>

>

  • Na co: inwestycje zwi?zane z wdrożeniem innowacyjnych technologii i wprowadzeniem na rynek nowych / znacz?co ulepszonych produktów
  • Minimalna wartość projektu: 8 mln PLN
  • Poziom dofinansowania: do 70% dofinansowania liczone od kosztów realizacji projektu (maksymalnie 40 mln PLN)
  • Koszty kwalifikowane: nabycie gruntu, koszty prac budowlanych (budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego), nabycie linii produkcyjnej (maszyn i urz?dzeń), nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  • Termin naboru: 4 – 29 listopada br.

O dofinansowanie będ? mogły ubiegać się inwestycje w wysokiej fazie przygotowania realizacyjnego, czyli posiadaj?ce niezbędne pozwolenia oraz decyzje, w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz komplet dokumentacji zwi?zanej z ocen? oddziaływania projektu na środowisko, jeśli taka ocena jest wymagana, a także pozwolenie na budowę).

Wkrótce planowany jest nabór wniosków w ramach Działania 1.4 PO IG wspieraj?cego realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) przez przedsiębiorców (dużych oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Planowany termin ogłoszenia konkursu to listopad / grudzień 2013. Nabór wniosków realizowany będzie przez ok. 2-3 tygodnie. Dofinansowanie wyniesie od 25% do 80% kosztów kwalifikowanych, które obejmuj? m.in.: wynagrodzenia personelu B+R, aparaturę badawcz?, koszty surowców do badań, zakup specjalistycznych usług zewnętrznych.

Żródło: Crido Taxand, Dział Doradztwa Europejskiego, www.taxand.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!