Aktualności firm stowarzyszonych

Crido Legal rozwija Praktykę Litigation

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Do kancelarii prawnej Crido Legal dołączyła adwokat </strong></span><span><strong>Katarzyna Komulainen</strong></span><span><strong>. Jako doświadczony Senior Associate będzie wspierać Zespół Rozwiązywania Sporów w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, </strong></span><span><strong>ze szczególnym uwzględnieniem spraw z obszaru tzw. </strong></span><span><em><strong>White Collar Crime</strong></em></span><span><strong> oraz cywilnych spraw gospodarczych. Będzie doradzać klientom kancelarii, m.in. przy tworzeniu strategii postępowania zarówno na etapie przedsądowym, jak i we wszystkich instancjach w postępowaniu przed sądami.  </strong></span></span></span></p>

>

Katarzyna posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych prowadzonych przez s?dy polubowne w Polsce i za granic?. Reprezentowała polskie i zagraniczne podmioty gospodarcze zwi?zane z wieloma branżami, m.in. prowadziła sprawy z zakresu rozliczeń finansowych między przedsiębiorcami, spory wynikaj?ce z kontraktów budowlanych, w tym zawisłe pomiędzy inwestorami, wykonawcami i podwykonawcami, spory wynikaj?ce z realizacji umów handlowych, a także występowała jako pełnomocnik spółek kapitałowych w sporach przeciwko osobom działaj?cym na ich szkodę.  

Katarzyna wielokrotnie reprezentowała, jako obrońca, członków organów spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie ich odpowiedzialności karnej wynikaj?cej z prowadzonej działalności gospodarczej. Prowadzi też postępowania wewnętrzne w podmiotach handlowych zmierzaj?ce do zminimalizowania ryzyka narażenia na odpowiedzialność karn? oraz zajmuje się wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. W obszarze jej zainteresowań pozostaj? również zagadnienia z zakresu Ustawy o kredycie konsumenckim oraz praw zwi?zanych z prowadzeniem działalności na podstawie tej ustawy, w szczególności z Ustaw? o prawach konsumenta i Ustaw? o ochronie danych osobowych.  

Przed doł?czeniem do Crido Legal, Katarzyna przez wiele lat współpracowała z jedn? z największych polskich kancelarii prawnych koordynuj?c Praktyk? „White Collar-Crime”. Jest absolwentk?  Uniwersytetu Łódzkiego, studiowała także na wydziale prawa Uniwersytetu w Rovaniemi.  

Z naszej obserwacji rynku i sygnałów od klientów wynika, że doradztwo prawne w zakresie rozwi?zywania sporów, w szczególnościw obszarze spraw gospodarczych, będzie coraz częściej poszukiwane przez klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na dalszy rozwój naszej praktyki w tym zakresie. Przyjęcie do zespołu doświadczonego adwokata pozwoli na wzmocnienie zespołu, który już dzisiaj prowadzi liczne spory dla naszych klientów, a także wspiera w tym zakresie Zespół Doradztwa Podatkowego Crido Taxand – komentuje Jakub Ziółek, Partner w Crido Legal.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych restrukturyzacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek.   Pomagamy klientom w określeniu optymalnej, zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, struktury organizacyjnej oraz przeprowadzamy kompleksowe restrukturyzacje firm. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych. Oferujemy również kompleksowe usługi prawne zwi?zane z pozyskaniem oraz prawidłowym wykorzystaniem pomocy publicznej.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, restrukturyzacje finansowe oraz podatkowe). Nasz zespół liczy ponad 20 prawników posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki   którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów Crido Taxand pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca z Crido Taxand oraz sieci? Taxand sprawia, iż nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl  

Kontakt dla mediów:
Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
mzuk(@)fineart-com.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!