Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Coraz więcej firm w Polsce raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem

W ostatnich latach na całym świecie odnotowuje się wzrost znaczenia raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Najwyższy wskaźnik raportowania odnotowano w Ameryce Północnej (90 proc. analizowanych firm), w Polsce już blisko 8 na 10 największych firm raportuje tego typu kwestie. Około 2/3 największych przedsiębiorstw składających sprawozdania na całym świecie ma ustalone cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie ponad 69 proc. analizowanych firm łączy obecnie swoją działalność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs) w swojej sprawozdawczości korporacyjnej. Jednak zaledwie 14 proc. z analizowanych firm ujawnia zarówno pozytywny jaki i negatywny wpływ na Globalne Cele SDGs – wynika z raportu KPMG pt. „The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020”

W wielu regionach świata wysokie wskaźniki dot. raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem zostały wymuszone regulacjami. Podobna sytuacja miała również miejsce w krajach europejskich gdzie do zwiększenia poziomu sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przyczyniło się wprowadzenie unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej. Ponadto według specjalistów z wielu firm członkowskich KPMG, w ciągu ostatnich 3 lat nadzór nad zrównoważonym rozwojem i czynnikami związanymi z ochroną środowiska, polityką społeczną i ładem korporacyjnym (ESG z ang. Environmental, Social, Governance) ze strony interesariuszy finansowych – zwłaszcza właścicieli aktywów i menedżerów – stał się znacznie bardziej wymagający.

Raport KPMG zawiera dane z 5 200 firm z 52 krajów świata. Z każdego kraju przeanalizowano 100 największych firm wg przychodów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że obecnie 80 proc. największych przedsiębiorstw na świecie raportuje kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. W Polsce odsetek ten wynosi 77 proc., co stanowi wzrost aż o 18 punktów procentowych w porównaniu z poprzednią edycją badania z 2017 r. Globalnie GRI (ang. Global Reporting Initiative) pozostaje najczęściej stosowanym standardem raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, stosowanym przez dwie trzecie największych firm.

W okresie ostatnich 2-3 lat w Polsce obserwujemy znaczny wzrost sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wzrost sprawozdawczości jest spowodowany implementacją unijnej dyrektywy w zakresie ujawniania danych pozafinansowych. Ponadto oprócz zmian regulacji prawnych, inwestorzy mają coraz wyższe oczekiwania w zakresie komunikacji pozafinansowej przedsiębiorstw. Oczekiwana jest większa przejrzystość przedstawiania danych finansowych i pozafinansowych, a także uwzględniania kryteriów pozafinansowych w procesie podejmowania decyzji finansowych – mówi Marcin Kawa, dyrektor w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG w Polsce. 

Coraz silniejsze tendencje w kierunku obowiązkowego ujawniania informacji pozafinansowych, takich jak ryzyka związane ze zmieniającym się klimatem czy strategie kształtowania odporności na globalne zagrożenia, prawdopodobnie spowodują, że w nadchodzących latach poziom sprawozdawczości będzie jeszcze wyższy, podobnie jak ekologizacja systemów finansowych w niektórych krajach.

Większość sektorów z 70-procentowym poziomem raportowania 

Jak wynika z badania KPMG, w 2020 r. ponad 70 proc. przedstawicieli wszystkich branż raportuje kwestie związane ze równoważonym rozwojem. Wyjątek stanowi sektor detaliczny, w którym ciągle mniej niż 70 proc. przedstawicieli zamieszcza w swoich sprawozdaniach kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju. Na prowadzeniu w tym roku znalazło się sześć sektorów, które również były w czołówce w poprzedniej edycji badania w 2017 r. Są to: sektor technologii informacyjnych, mediów i telekomunikacji (84 proc.), przemysł wydobywczy (84 proc.), branża motoryzacyjna (83 proc.), wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego (81 proc.), branża chemiczna (80 proc.) oraz przemysł leśno-drzewny (80 proc.).

Raportowanie o ryzyku utraty różnorodności biologicznej

Przedsiębiorstwa na całym świecie mają do odegrania kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem utraty różnorodności biologicznej.

Z raportu KPMG wynika jednak, że mniej niż jedna czwarta największych firm (23 proc.) na świecie ujawnia obecnie to ryzyko w swoich raportach korporacyjnych. Warto zauważyć, że 80 proc. z 250 największych firm na świecie informuje obecnie o zrównoważonym rozwoju, jednak zagrożenia związane z różnorodnością biologiczną są w dalszym ciągu słabo raportowane przez światową społeczność biznesową – mówi Marcin Kawa, dyrektor w Dziale Audytu Ogólnego w KPMG w Polsce.

Ponadto, badanie wykazało, że dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs), które koncentrują się na podjęciu wyzwania związanego z globalną różnorodnością biologiczną (SDG 14: Życie pod wodą i SDG 15: Życie na lądzie) są najmniej istotne spośród wszystkich 17 Celów SDGs dla przedsiębiorstw na całym świecie. 

Raport dostępny jest na stronie internetowej kpmg.pl.

***

O KPMG:          

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 147 krajach i zatrudnia ponad 219 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

O RAPORCIE:

Raport KPMG pt. „The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w 2020 r. przez specjalistów ds. zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju w firmach KPMG. Dokonali oni przeglądu sprawozdawczości korporacyjnej 5 200 największych firm pod względem przychodów w 52 różnych krajach, w tym 250 największych firm na świecie, zgodnie z rankingiem Fortune Global 500 na rok 2019. Przegląd sprawozdań obejmował roczne raporty finansowe lub zintegrowane, raporty o zrównoważonym rozwoju, raporty jednostkowe i strony internetowe firmy opublikowane w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020. Jest to 11. edycja badania KPMG dotyczącego sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostało opublikowane po raz pierwszy w 1993 roku. Badanie zostało przeprowadzone przez KPMG IMPACT – nowo powstałą inicjatywę firm KPMG, która skupia profesjonalistów i ekspertów z całej globalnej organizacji KPMG, którzy wspierają realizację celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDGs).

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!