Analizy i badania

Coraz więcej firm i instytucji stawia na biometrię

<p style="text-align: justify;">Firmy coraz częściej korzystają z udogodnień technologii biometrycznych. System identyfikacji głosowej, który ma ułatwić życie urzędom skarbowym i podatnikom, wdrożyła też Krajowa Informacja Podatkowa. Na razie nie został jednak uruchomiony, ponieważ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma wątpliwości prawne.</p>

>

Danymi osobowymi s? wszelkie informacje dotycz?ce zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Szczególn? kategori? danych osobowych s? dane biometryczne, np. odcisk palca, układ naczyń krwionośnych palca, głos, obraz tęczówki i siatkówki oka, sposób chodzenia, siedzenia, geometria dłoni, termogram dłoni, owal twarzy czy obraz rytmu serca.

Szerokie zastosowanie biometrii

Przedsiębiorcy coraz częściej stosuj? rozwi?zania biometryczne w swojej codziennej działalności. Decyduje o tym wygoda i bezpieczeństwo. Biometria znajduje zastosowanie w bankowości, kontroli dostępu do pomieszczeń (biur, zakładów produkcyjnych itd.), nowych technologiach (dostęp do urz?dzeń), administracji publicznej itd. Dane biometryczne wykorzystywane s? np. w kontroli dostępu do krytycznych obszarów, np. skarbca, centrum danych, kontroli czasu pracy pracowników banków, uwierzytelniania transakcji bankomatowych i płatności w terminalach POS. Nowe rozwi?zania przewiduj? m.in. logowanie do komputera za pomoc? mechanizmu rozpoznawania twarzy (Intel TrueKey) czy zabezpieczenie systemu komputerowego za pomoc? obrazu rytmu serca (Nymi).

Dane biometryczne = dane osobowe

Niestety, przedsiębiorcy rzadko zdaj? sobie sprawę, że choć dane biometryczne nie maj? formy słownej, to jednak stanowi? dane osobowe i jako takie podlegaj? rygorom wynikaj?cym z ustawy o ochronie danych osobowych. Obszarem zaniedbań jest np. kwestia rejestracji zbiorów danych. Tworzone w firmach bazy odcisków palców czy obrazów owalu twarzy nie s? zgłaszane do GIODO, choć tak należałoby zrobić, ponieważ obrazy te – szczególnie w poł?czeniu z innymi informacjami – bez w?tpliwości identyfikuj? konkretn? osobę, a mog? nawet stanowić dane wrażliwe. Istniej?, co prawda, określone rozwi?zania pozwalaj?ce unikn?ć obowi?zku rejestracji takiego zbioru w GIODO, niemniej wymagaj? profesjonalnego przygotowania i większego nakładu pracy.

Technologie biometryczne w identyfikacji podatników

Najbardziej aktualnym tematem zwi?zanym z biometri? jest pomysł Ministerstwa Finansów, by stosować j? do identyfikacji podatników. Na pocz?tku sierpnia wdrożono bowiem System Informacji Telefonicznej w Krajowej Informacji Podatkowej. Wykorzystuje on technologię identyfikacji podatników za pomoc? biometrii głosowej. Korzystanie z systemu będzie możliwe tylko wtedy, jeżeli wcześniej podatnik zostawi próbkę głosu. Ponadto, używanie tej technologii przez podatników będzie dobrowolne – można zawsze pozostać przy tradycyjnych formach identyfikacji. Co istotne, wci?ż nie ma odpowiedzi na to, jak będę traktowani podatnicy-firmy. Czy próbka głosu będzie pobierana od reprezentanta spółki? Czy system ten będzie w ogóle dla spółek dostępny?

Nowe rozwi?zania pod lup? GIODO

W?tpliwości Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych co do nowego pomysłu fiskusa wynikaj? m.in. z faktu, iż dla takiego rozwi?zania nie ma podstawy prawnej. Z punktu widzenia Konstytucji może godzić to w prawa i wolności obywatela. Z punktu widzenia ochrony danych osobowych nagrywanie rozmów telefonicznych i analiza biometryczna głosu mog? stanowić nadmierne ograniczenie prawa do prywatności. GIODO zwraca również uwagę na niebezpieczeństwa zwi?zane z wdrażanym systemem, a wynikaj?ce z niedoskonałości zabezpieczeń. Potencjalne zagrożenia zwi?zane ze stosowaniem biometrii głosowej obejmuj? np. ryzyko przechwycenia próbki głosu.

Los Systemu Identyfikacji Głosowej w KIP nie jest zatem na razie jasny. Według informacji prasowych w Ministerstwie Finansów dopiero procedowana jest odpowiedź dla GIODO.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited i dane kontaktowe: eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2015. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Gerard Karp
Partner
T: +48 22 50 50 749
gerard.karp@eversheds.pl

Magdalena Koniarska
Prawnik
T: +48 22 50 50 711
magdalena.koniarska@eversheds.pl
eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!