Aktualności firm stowarzyszonych

Coraz łatwiej o pracę na wakacje

<p style="text-align: justify;"><em>Zapotrzebowanie na pracowników w czasie wakacyjnym co roku powiększa liczbę dostępnych na rynku ofert o kilka tysięcy miejsc pracy. Jak wynika z obserwacji ekspertów agencji zatrudnienia Manpower, w miesiącach poprzedzających sezon letni liczba ofert pracy tymczasowej, na zasadach której zatrudniani są często pracownicy w okresie wakacyjnym, wzrasta o ok. 10-12% w porównaniu do okresu poprzedniego. Rosną również wynagrodzenia. W większych aglomeracjach i ośrodkach miejskich stawki zwiększyły się nawet o ok. 15-20% w ujęciu rocznym.</em></p>

>

Warszawa, 3 czerwca 2015 r. – Jak wynika z obserwacji ekspertów agencji zatrudnienia Manpower, w miesi?cach poprzedzaj?cych sezon letni liczba ofert pracy tymczasowej, na zasadach której zatrudniani s? często pracownicy w okresie wakacyjnym, wzrasta o ok. 10-12% w porównaniu do okresu poprzedniego. Pierwsze rekrutacje pracowników zaczynaj? się już wczesn? wiosn?, a prawdziwy bum na prace sezonowe przypada na pocz?tek wakacji. Jest to zwi?zane ze wzmożon? potrzeb? wsparcia pracowniczego podczas występuj?cych okresowo pików produkcyjnych w branży spożywczej, przetwórstwa spożywczego czy kosmetycznej, ale również z potrzeb? poszukiwania pracowników na zastępstwo podczas najbardziej urlopowego okresu w roku.

–   Popyt pracodawców na dodatkowe wsparcie podczas wakacji z roku na rok jest coraz większe, czego efektem jest zwiększenie liczby miejsc pracy, wyjaśnia Tomasz Walenczak, Dyrektor Operacyjny w agencji zatrudnienia Manpower. – Trudno w tym momencie oszacować całkowit? liczbę ofert, jakie będ? czekały na nas do prac wakacyjnych w tym roku, bo jest to uzależnione od różnych czynników jak choćby aura pogodowa. Obserwuj?c jednak rynek oraz decyzje pracodawców, możemy prognozować wzrost liczby miejsc pracy o ok. 12-15% w porównaniu do roku poprzedniego. Rosn? też wynagrodzenia. W większych aglomeracjach i ośrodkach miejskich stawki w ujęciu rocznym zwiększyły się nawet o ok. 15-20%. Dotyczy to takich regionów jak wielkopolskie, mazowieckie, pomorskie, śl?skie, czy dolnośl?skie. Z kolei w ośrodkach pozamiejskich, których struktura pracy często bazuje na działalności rolniczej lub okołorolniczej, ten skok jest mniejszy, utrzymuj?c się na poziomie inflacyjnym, i wynosi ok. 1-4% – komentuje Tomasz Walenczak.     

Firmy, które najczęściej zgłaszaj? zapotrzebowanie na wsparcie pracowników w okresie letnim i przedwakacyjnym to zwykle przedsiębiorstwa prowadz?ce szeroko pojęt? działalność handlow?, usługow? i dystrybucyjn?, zajmuj?ce się przetwórstwem warzyw i owoców, rolnicze oraz budowlane. Pracowników poszukuj? również firmy eventowe, administracyjne, a także centra usług dla biznesu. Pośród dostępnych ofert, znajduj? się także stanowiska biurowe na zastępstwo, głównie recepcyjne oraz zwi?zane z prostymi pracami administracyjnymi, jak i fizyczne, czyli np. propozycje dla pakowaczy, magazynierów, roznosicieli ulotek, hostess.

Prócz możliwości dodatkowego zarobku, prace w miesi?cach letnich mog? być okazj? do zdobycia doświadczenia zawodowego i poszerzenia swoich kwalifikacji, co ułatwi dalsza drogę na rynku pracy. To również szansa na objęcie stanowiska, o które czasem trudniej jest ubiegać się w pozostałych sezonach roku. Poszukiwani s? m.in. pracownicy produkcji, magazynierzy, roznosiciele ulotek, hostessy, a także pracownicy biurowi.        

Wyzwaniem, z którym borykaj? się pracodawcy jest nie tylko zrealizowanie rekrutacji w stosunkowo krótkim czasie, ale również pozyskanie osób, które będ? wystarczaj?co zmotywowane do wykonywania pracy okresowej. Z tego powodu też coraz częściej decyduj? się na przekazanie całego procesu do agencji zatrudnienia, która gwarantuje im pozyskanie pracowników w wyznaczonym czasie. Przekazanie tego zadania doświadczonym konsultantom agencji zatrudnienia daje pracodawcy pewność dobrze przeprowadzonej selekcji zatrudnionych osób. Maj?cy wiedze rynkowa rekruterzy dbaj? o to, by pozyskani pracownicy rzeczywiście posiadali kompetencje niezbędne do dobrego wykonywania powierzanych im zadań, a także by mieli wystarczaj?c? motywację do działania, co ma później swoje przełożenie na efekt.

Zwykle pracownicy sezonowi zatrudniani s? na zasadach umów zlecenia lub też umów o pracę tymczasow?. Zatrudnienie pracowników tymczasowych to często zbawienne rozwi?zanie dla pracodawców. Gwarantuje nie tylko sprawniejsz? obsługę zwiększonej ilości klientów oraz zamówień, jaka przypada dla przedsiębiorców w tym okresie, ale także pozwala zminimalizowanie dodatkowe koszta, które w innym wypadku zwi?zane by były z konieczności? samodzielnej rekrutacji potrzebnego w tym czasie pracodawcy personelu.   

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  26 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.  

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.     

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!