Aktualności firm stowarzyszonych

Coface rozszerza sieć ekonomistów na świecie. Grzegorz Sielewicz Głównym Ekonomistą w regionie Europy Centralnej

<p style="text-align: justify;">Zespół ds. badań ekonomicznych Grupy Coface nabiera międzynarodowego wymiaru, dzięki powołaniu ekonomistów w najważniejszych regionach świata. Europa Centralna będzie reprezentowana przez przedstawiciela Polski, jako najsilniejszej gospodarki w regionie. Grzegorz Sielewicz objął stanowisko Głównego Ekonomisty Regionu Europy Centralnej.</p>

>

Szersza sieć ekonomistów Coface na świecie

Jednym z priorytetów Coface jest zapewnienie przedsiębiorstwom bezpieczniejszych warunków prowadzenia działalności handlowej, a prowadzone przez Grupę badania ekonomiczne odgrywaj? ważn? rolę w realizacji tych celów. Analizy makro- i mikroekonomiczne pozwalaj? przede wszystkim lepiej oceniać ryzyko przedsiębiorstw i wzmacniaj? pozycję Coface, jako eksperta w działalności ubezpieczeniowej w sektorze publicznym i prywatnym. Aby jeszcze lepiej pozyskiwać wiedzę o ryzyku, paryski zespół ds. badań ekonomicznych, kierowany przez Głównego Ekonomistę Coface Yves’a Zlotowskiego został wzmocniony grup? ekonomistów w regionach o znaczeniu strategicznym.

Do międzynarodowego zespołu doł?czyli obecnie ekonomiści: z Warszawy (odpowiedzialny za region Europy Centralnej), Mainz (Europa Północna), Istambułu (Morza Śródziemne i Afryka), Hong Kongu (region Azji i Pacyfiku) oraz Sao Paulo (Ameryka Łacińska). Będ? oni lokalnym głosem Grupy w komunikacji zewnętrznej z klientami, partnerami i mediami w odniesieniu do wszelkich aspektów analiz gospodarczych:
•       Będ?c bliżej przedsiębiorstw, dostarcz? centrali danych, informacji i analiz dotycz?cych sektorów i regionów, w których działaj? oraz będ? uczestniczyć w przygotowywaniu Panoram - publikacji ekonomicznych wydawanych przez Coface. Przyczyni? się także do wzbogacenia analiz ryzyka krajów, które Coface przygotowuje od lat dla 158 krajów świata.
•       Od 2014 r. będ? przygotowywać publikacje lokalnych Panoram poświęconych problemom płatniczym przedsiębiorstw oraz analizie sektorowej.

Grzegorz Sielewicz - Główny Ekonomista Coface w Polsce i w regionie Europy Centralnej

Grzegorz Sielewicz został powołany na stanowisko Głównego Ekonomisty Coface w regionie Europy Centralnej i będzie rezydował w Warszawie, pełni?c jednocześnie obowi?zki Głównego Ekonomisty Coface w Polsce. Przed rozpoczęciem pracy w Coface, przez ostatnie 9 lat pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmował się analizami badawczymi dotycz?cymi sytuacji gospodarczej, a także sytuacji na rynkach kapitałowych. Wcześniej zdobywał doświadczenie w Deutsche Bank i Grupie UniCredit. Ukończył Szkołę Główn? Handlow? w Warszawie, jest także absolwentem Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana, USA.

Do zadań Głównego Ekonomisty będzie należało dostarczanie pogłębionej wiedzy na temat gospodarki, branż, upadłości firm i prognozowania sytuacji w krajach regionu. Będzie on także współpracować przy przygotowywaniu regionalnych publikacji Coface takich, jak uznany ranking największych firm regionu - Coface TOP 500 CEE, raportu o upadłościach w regionie - Coface Insolvency Report, czy raportach o krajach - Coface Country Essentials.

– Grzegorz Sielewicz jest analitykiem dobrze wyszkolonym w zakresie rozwoju gospodarczego w regionie i z tego względu jego wiedza i umiejętności s? cenne dla Coface. Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej jest wci?ż niestabilna i skomplikowana, ale mimo to jest to region wielkich możliwości biznesowych. Jednym z celów utworzenia stanowiska głównego ekonomisty jest potrzeba stałego monitorowania dalszego rozwoju tego regionu Europy i informowania na bież?co kierownictwa Coface o zmianach sytuacji – stwierdza Katarzyna Kompowska, Dyrektor Coface w Regionie Europy Centralnej.

Informacje o Coface

Grupa Coface, światowy lider w obszarze ubezpieczeń należności, oferuje firmom na całym świecie rozwi?zania w zakresie ochrony przed ryzykiem niewypłacalności ich klientów, zarówno w transakcjach krajowych jak i eksportowych. W 2012 r. Grupa osi?gnęła skonsolidowany obrót w wysokości 1,6 mld EUR. 4 400 pracowników w 66 krajach zapewnia lokaln? obsługę klientów na całym świecie. Coface publikuje co kwartał swoje oceny ryzyka kraju dla 158 państw, w oparciu o unikaln? wiedzę nt. zachowań płatniczych przedsiębiorstw i doświadczenie 350 analityków ds. oceny ryzyka znajduj?cych się blisko klientów i ich dłużników.
We Francji Coface zarz?dza gwarancjami eksportowymi w imieniu skarbu państwa. Coface jest spółka zależn? Natixis, podmiotu Groupe BPCE zajmuj?cego się świadczeniem usług na rzecz korporacji, zarz?dzaniem inwestycyjnym oraz specjalistycznymi usługami finansowymi.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata i marketingowe bazy danych. Prowadzi monitoring i windykację należności B2B.
Więcej informacji o firmie oraz pozostałe komunikaty prasowe dostępne na www.coface.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!