Analizy i badania

Co wynika ze zwycięstwa A. Dudy w wyborach prezydenckich ?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z sondażem exit poll przeprowadzonym przez Ipsos, A. Duda zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich uzyskując 52% głosów. Urzędującego prezydenta B. Komorowskiego poparło 48% głosujących.</p>

>

Oficjalne wyniki PKW, które poznamy w ci?gu najbliższych dniach, najprawdopodobniej potwierdz? zwycięstwo A. Dudy w Zgodnie z artykułem 126 Konstytucji RP, Prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ci?głości władzy państwowej, czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności terytorialnej Polski. Prezydent RP jest również zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP oraz reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. Do kompetencji prezydenta RP należy również wnioskowanie do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz powoływanie trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że A. Duda będzie w przyszłym roku wybierał dwóch członków RPP na miejsce A. Glapińskiego i A. Kaźmierczaka, których kadencja wygasa 19 lutego 2016 r. oraz zaproponuje następcę M. Belki, którego kadencja dobiega końca w czerwcu 2016 r. Kadencja powołanego przez prezydenta Jerzego Osiatyńskiego (w zwi?zku ze zrzeczeniem się funkcji członka RPP przez Zytę Gilowsk?) wygasa dopiero 20 grudnia 2019 r. Zwycięstwo A. Dudy będzie miało zatem znacz?cy wpływ na kształt polityki monetarnej prowadzonej w Polsce w najbliższych latach.

Wygrana A. Dudy w I turze wyborów prezydenckich i jego ostateczne zwycięstwo w II turze oraz duże poparcie zdobyte przez P. Kukiza s? naszym zdaniem zwiastunem nadchodz?cych znacz?cych zmian na scenie politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych. Zgodnie z najnowszym sondażem (Millward Brown, 14.05.2015) 25% Polaków zagłosowałoby w wyborach parlamentarnych na PiS, 25% poparłoby PO, a 20% oddałoby głos na ugrupowanie P. Kukiza. Oznacza to wyraźne przesunięcie poparcia w kierunku ugrupowań antysystemowych (w różnych sondażach przeprowadzanych w I kw. br. PO uzyskiwała ok. 30-40% głosów, PiS zdobywał ok. 30% poparcia). Tym samym po jesiennych wyborach parlamentarnych możemy mieć do czynienia z sytuacj?, w której PiS i ugrupowanie P. Kukiza zdobęd? razem większość parlamentarn?, a PO będzie dysponowała ok. jedn? czwart? miejsc w Sejmie. Naszym zdaniem silnym wsparciem dla tego scenariusza jest wynik wczorajszych wyborów prezydenckich. Bardzo prawdopodobna zmiana koalicji rz?dowej oznacza wzrost niepewności dotycz?cej dalszego kształtu polityki gospodarczej realizowanej przez rz?d w kolejnych latach.

Oczekujemy, że postulaty wyborcze kandydata PiS, A. Dudy będ? części? programu realizowanego podczas najbliższej kadencji rz?du. Wśród najważniejszych obietnic wyborczych A. Dudy można wymienić zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 3091 zł do 8000 zł, co zgodnie wypowiedzi? ministra finansów zmniejszyłoby roczne wpływy do budżetu państwa o kilkanaście mld zł. A. Duda proponował również obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do odpowiednio 60 i 65 lat z obecnego poziomu 67 lat dla obu płci. Można szacować, że przywrócenie poprzedniego wieku emerytalnego oznaczałoby zwiększenie obci?żeń dla budżetu państwa ł?cznie o 45 mld do 2020 r. i ponad 1000 mld zł do 2060 r. Wśród realizowanych zadań znajdzie się również prawdopodobnie projekt maj?cy na celu zwiększenie inwestycji, na który zgodnie z umow? programow? A. Dudy ł?cznie z środkami unijnymi miałoby być przeznaczone ok. 1400 mld zł. Obecnie trudno oszacować fiskalne konsekwencje tego programu.

Kolejnym postulatem A. Dudy jest przewalutowanie kredytów hipotecznych nominowanych we frankach na złote po kursie z dnia udzielenia kredytu, co zgodnie w szacunkami KNF wi?załoby się z kosztami na poziomie ok. 45-55 mld zł. Zgodnie z raportem KNF przewalutowanie kredytów spowodowałyby w przypadku niektórych banków istotne obniżenie współczynnika wypłacalności (nawet poniżej 8% wymaganych prawem bankowym). Można oczekiwać, że straty te zostałyby pokryte przez właścicieli banków (dokapitalizowanie). Jednocześnie operacja przewalutowania przyczyniłaby się najprawdopodobniej do wyraźnego zmniejszenia akcji kredytowej w Polsce, co miałoby negatywny wpływ na krajowy wzrost gospodarczy.

Wśród działań maj?cych na celu zwiększenie dochodów budżetowych A. Duda proponuje wprowadzenie podatku bankowego od wysokości sumy bilansowej banków. Przy założeniu stawki podatku na poziomie 0,39% (tak? wysokość proponował PiS w projekcie ustawy w 2010 r.) oznacza to wzrost przychodów do budżetu państwa o ok. 6 mld zł. Kolejnym działaniem zwiększaj?cym wpływy do budżetu byłoby nałożenie podatku obrotowego dla sieci handlowych. Dla stawki podatku równej 1% (proponowanej przez PiS w 2011 r.) wpływy do budżetu zwiększyłyby się o 1 mld zł.

W postulatach proponowanych przez A. Dudę widoczna jest zatem duża dysproporcja pomiędzy planowanym zwiększeniem wydatków z budżetu państwa i wzrostem wpływów do budżetu. Realizacja takich obietnic wyborczych przez wybrany jesieni? rz?d wi?załaby się z silnym rozluźnieniem polityki fiskalnej, co oznaczałoby ponowne objęcie Polski procedur? nadmiernego deficytu oraz ryzyko wstrzymania wypłaty środków unijnych. Dlatego uważamy, że nowy rz?d będzie miał niewielkie pole manewru w polityce fiskalnej, a ewentualne zmiany w tej polityce będ? skutkować wzrostem fiskalizmu (udziału dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w PKB), a nie deficytu tego sektora.

Naszym zdaniem wstępne wyniki drugiej tury wyborów prezydenckich i wynikaj?ce z nich wysokie prawdopodobieństwo znacz?cych zmian na scenie politycznej po jesiennych wyborach parlamentarnych sygnalizuj? wzrost ryzyka politycznego i niepewności dotycz?cej kształtu polityki fiskalnej i pieniężnej w średnim okresie. Naszym zdaniem oznaczaj? one również spadek prawdopodobieństwa podniesienia ratingu Polski w najbliższych kwartałach. W konsekwencji, wymienione czynniki będ? w najbliższych miesi?cach oddziaływać w kierunku osłabienia kursu złotego i wzrostu rentowności obligacji. Dostrzegamy zatem istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy kursu EURPLN w IV kw. (4,08 na koniec br.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!