Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Co warto sprawdzić przed wypłatą dywidendy do zagranicznego udziałowca w 2024 r.

Mariusz Kułagowski, autor, Starszy Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych, KPMG w Polsce

Mariusz Głodek, autor, Supervisor, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych, KPMG w Polsce

 

Nadchodzi czas podziału zysków oraz wypłat dywidend za 2023 r. Należy pamiętać o analizie WHT.

W związku z zamknięciem roku finansowego, w wielu spółkach może zostać podjęta decyzja o wypłacie dywidendy z wypracowanego zysku. Przed wypłatą zaplanowanych dywidend płatnicy powinni z należytą starannością zweryfikować, czy wypłacając taką dywidendę będą mogli zastosować preferencję bądź zwolnienie z podatku u źródła, w tym w szczególności:

  • czy posiadana opinia o stosowaniu preferencji jest nadal ważna,
  • czy w świetle ostatniej praktyki Lubelskiego Urzędu Skarbowego nadal spełnione są warunki uprawniające do zastosowania danej preferencji,
  • czy zostały skompletowane niezbędne dokumenty oraz informacje potwierdzające prawo do ewentualnej preferencji w podatku u źródła.

Należyta staranność płatnika

Instytucja płatnika wraz z ciążącymi na nim obowiązkami stanowi jedno z fundamentalnych zagadnień w obszarze podatku u źródła (WHT). Po spełnieniu pewnych wymogów dokumentacyjnych płatnik może zostać zwolniony z poboru przedmiotowego podatku lub zastosować niższą stawkę, a w określonych sytuacjach ma prawo wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku stosując mechanizm pay & refund (WHT refund).

Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż podstawowej określonej w ustawie o CIT (19% dla dywidend), zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter, skalę działalności prowadzonej przez płatnika oraz powiązania płatnika z podatnikiem.

Należyta staranność płatnika w zakresie podatku u źródła oznacza pewien standard oczekiwań wobec płatnika przy weryfikacji warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania preferencyjnej stawki podatku u źródła.

Co jest ważne:

  • obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika obowiązuje także w przypadku wypłat należności, które nie przekroczą progu 2 000 000 zł w roku podatkowym wypłacającego należności, jest to bowiem generalny obowiązek związany ze skorzystaniem z preferencji w stosunku do danej płatności, niezależnie od tego, czy zastosowanie znajdzie procedura WHT refund,
  • kwestia wymogów stawianych płatnikom w zakresie dochowania należytej staranności nadal nie została precyzyjnie wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów i jest przedmiotem wielu wątpliwości.

Lista zagadnień do zweryfikowania przed wypłatą dywidendy

W związku z powyższymi ramami dla niestosowania podatku u źródła w wysokości 19% od wypłaconych dywidend, w ramach procesu wypłaty dywidendy płatnicy (polskie spółki wypłacające dywidendy) powinni zwrócić uwagę na poniższe, kluczowe w tym zakresie, aspekty.

Ważność posiadanej opinii o stosowaniu preferencji w kontekście okresu obowiązywania

Płatnicy i podatnicy, którzy uzyskali opinię przed 1 stycznia 2022 r. lub w toku 2022 r., powinni pamiętać o upływie ich ważności, odpowiednio, z dniem 1 stycznia 2025 r. lub w terminie 36 miesięcy od jej wydania.

Należy przypomnieć, że dla opinii wydanych przed 31 grudnia 2021 r. (pod nazwą „opinie o stosowaniu zwolnienia”) przepis przejściowy ustawy Polski Ład przewidywał przedłużenie okresu obowiązywania do 1 stycznia 2025.

W zakresie opinii o stosowaniu preferencji wydanych po 1 stycznia 2022 r., należy pamiętać o regule ogólnej, zgodnie z którą opinia o stosowaniu preferencji wygasa z upływem 36 miesięcy od dnia jej wydania.

Mając na uwadze, że wielu podatników i płatników postanowiło zabezpieczyć stosowane podejście w zakresie podatku u źródła w drodze opinii o stosowaniu preferencji bezpośrednio po wprowadzeniu nowych zasad w podatku u źródła (systemu pay & refund), co miało miejsce 1 stycznia 2022 r., warto pamiętać o powyższych przepisach limitujących ważność otrzymanych opinii.  

Należy mieć również na uwadze, że mimo terminu 6 miesięcy na wydanie opinii o stosowaniu preferencji wynikającego z przepisów ustawy o CIT, w praktyce postępowania w tym przedmiocie niejednokrotnie trwają dłużej, a opinia taka ma moc ochronną w zakresie przyszłych transakcji (po jej wydaniu).

Ważność posiadanej opinii o stosowaniu preferencji w kontekście przesłanki istotnej zmiany okoliczności faktycznych

Warto również pamiętać, że opinia może wygasnąć przypadku istotnej zmiany okoliczności faktycznych, które mogą mieć wpływ na spełnienie warunków korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, albo warunków zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Przesłanka „istotnej zmiany okoliczności” jest wciąż niejasna. Wydaje się, że może ona pokrywać zarówno okoliczności wprost wpływające na spełnienie przesłanek materialnych danej preferencji (np. % posiadanego udziału w kapitale, zmiana rezydencji podatkowej) jak również okoliczności ocenne, kreowane wciąż w praktyce przez polskie organy podatkowe np. wpływające na spełnienie kryterium rzeczywistego właściciela przez odbiorcę należności.

Co istotne, to na wnioskodawcy (podatniku lub płatniku) leży obowiązek identyfikacji zaistnienia „istotnej zmiany okoliczności faktycznych”. Płatnik, przed wypłatą dywidendy, mimo posiadania opinii powinien zatem zweryfikować, czy nie zaistniały takie zmiany okoliczności faktycznych, a w konsekwencji czy przesłanki uprawniające do zastosowania danej preferencji nadal są spełnione.

Weryfikacja statusu odbiorcy dywidendy (kwestia wykazania spełnienia kryterium rzeczywistego właściciela oraz efektywnego opodatkowania)

W przypadku dywidend wypłacanych do podmiotów powiązanych (np. wieloletni właściciel, który posiada co najmniej 10% udziałów w polskiej spółce) z siedzibą w UE/EOG, najczęściej podatnicy chcą skorzystać ze zwolnienia w podatku u źródła na podstawie przepisów implementujących tzw. Parent Subsidiary Directive (PSD).

Zgodnie z ostatnią linią Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, która niestety znajduje potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, analizując kwestię dostępności tego zwolnienia w danej sytuacji należy wziąć pod uwagę także następujące warunki niewymienione wprost w przepisach ustawy o CIT (tj. pomimo tego, że literalnie nie występują jako warunki zwolnienia wymienione w ustawie o CIT):

  • posiadanie przez odbiorcę dywidendy przymiotu rzeczywistego właściciela zgodnie z definicją wynikającą z ustawy o CIT (o wiele szerszą niż przyjmowaną w rozumieniu międzynarodowym, w szczególności w zakresie konieczności spełnienia kryterium prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej),
  • efektywne opodatkowanie dywidendy po stronie odbiorcy dywidendy.

Zdaniem autorów obie powyższe kwestie nie powinny mieć znaczenia w kontekście brzmienia przepisów ustawy o CIT jak i PSD, niemniej z uwagi na ostatni rozwój orzecznictwa rekomendowane jest także przeanalizowanie tych aspektów sprawy aby w optymalny sposób zabezpieczyć pozycję podatkową zarówno polskiej spółki jak i zagranicznego wspólnika.

Weryfikacja czy zostały skompletowane niezbędne dokumenty oraz informacje potwierdzające prawo do ewentualnej preferencji w podatku u źródła

Przed dokonaniem wypłaty dywidendy płatnik powinien pamiętać o skompletowaniu niezbędnej dokumentacji potwierdzającej, że dokonał on z należytą starannością weryfikacją danej preferencji. W tym celu w szczególności zgromadzone powinny być takie dokumenty jak przykładowo: aktualny certyfikat rezydencji potwierdzający miejsce rezydencji odbiorcy płatności w momencie jej dokonywania, odpowiednie oświadczenia wymagane przepisami, dokumentacja potwierdzająca spełnienie przez podatnika testu rzeczywistego właściciela.

W związku z często zmieniającą się praktyką organów podatkowych w zakresie wymagań stawianych preferencjom, przy istotnych kwotowo transakcjach warto rozważyć uzupełnienie badania opinią doradcy podatkowego (tzw. defence file). 

Podsumowanie

Wypłata dywidendy w sposób umożliwiający zastosowanie zwolnień bądź preferencji przyznanych czy to przez przepisy prawa unijnego (Parent-Subsidiary Directive), czy przez poszczególne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z polskich spółek jest kompleksowym, bardzo złożonym zagadnieniem. W procesie tym niezbędne jest uwzględnienie najnowszej praktyki organów podatkowych oraz Ministerstwa Finansów.

****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 143 krajach i zatrudnia ponad 273 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 2300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

 

****

Kontakt:

Mariusz Kułagowski, Starszy Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych,
e: mkulagowski(@)kpmg.pl, t: +48 519 118 064

Mariusz Głodek, Supervisor, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatków Międzynarodowych,
e: mglodek(@)kpmg.pl, t: +48 539 545 820

 

 

 

****

Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są Spółki wchodzące w skład sieci KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., KPMG Law Stopyra Szczodra sp.k., KPMG Restructuring Sp. z o. o.). Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu Biura Prasowego KPMG z przedstawicielami mediów, w tym nawiązanie z Panem/Panią kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności w sekcji „Przedstawiciele mediów”.

Document Classification: KPMG Public.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!