Aktualności firm stowarzyszonych

Co to jest zerowa emisja netto… I jak ją osiągnąć?

Zmiany klimatu to najbardziej palący problem naszych czasów, a rządy, władze miast i firmy codziennie wyznaczają sobie cele związane z zerową emisją netto. Takie zobowiązanie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla to poświęcenie na rzecz przywództwa ekologicznego i odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego. Niestety, łatwiej jest powiedzieć niż zrobić. Ze względu na zróżnicowanie terminologiczne łatwo również o błędną interpretację.

Weź udział w ankiecie klimatycznej Carbon Services Survey 2021

Neutralność klimatyczna a Net Zero (zerowa emisja netto) – czym się różnią?

W miarę, jak zmiany klimatu zajmują coraz wyższe miejsca na liście priorytetów liderów biznesu, podobnie dzieje się z pojęciem neutralności klimatycznej. Oznacza ono osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych w danej spółce czy zakładzie albo dla danego produktu czy wydarzenia. Na początku wyznacza się poziom emisji, następnie ogranicza je w możliwie największym stopniu, a potem kompensuje pozostałe nieuniknione emisje poprzez unikanie emisji w innym miejscu czy procesie lub offsetowanie. Może to zostać osiągnięte poprzez wykupienie odpowiedniej ilości tzw. kredytów węglowych.

Zerowa emisja netto to z kolei bardziej ambitny cel, który wpływa na całą organizację i jej łańcuch wartości. Oznacza redukcję pośrednich emisji gazów cieplarnianych od dostawców po użytkowników końcowych, co jest skomplikowanym przedsięwzięciem w świecie, w którym firmy nie kontrolują całego łańcucha wartości.

Szczegółowe informacje o tym, jak spółki mogą dołożyć cegiełkę do międzynarodowego celu zerowej emisji netto, zostały określone w projekcie Science Based Targets, a działania w tym zakresie promuje kampania Race to Zero. Podejście do pozostałych emisji też jest inne i obejmuje aktywne usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, co jest konieczne, by osiągnąć zerową emisję netto w perspektywie długoterminowej. Offsetowanie jest akceptowalne w niektórych metodologiach w celu osiągnięcia długoterminowej neutralności emisyjnej, ale większość obserwatorów uważa, że powinno być wykorzystywane tylko jako krótkoterminowe działanie przejściowe na drodze do zerowej emisji netto.

Jak osiągnąć zerową emisję netto?

Powszechne przyjmowanie celów związanych z zerową emisją netto to ważny element działań na rzecz klimatu. Porozumienie paryskie zakłada ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Badania pokazują, że aby uniknąć najgorszych skutków zmiany klimatu, musimy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku i osiągnąć zerowy poziom emisji do połowy XXI wieku.

Aby osiągnąć zerowy poziom emisji netto, na szczeblu krajowym potrzebna jest redukcja emisji wyższa niż w stosunku do „business as usual”, a ponadto usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery. Największe światowe gospodarki, takie jak Japonia, Wielka Brytania czy Francja, wyznaczyły cel zerowej emisji netto na 2050 rok, a Unia Europejska umieściła ten cel w samym centrum Europejskiego Zielonego Ładu

W kontekście biznesowym zerową emisję netto rozumie się zazwyczaj jako stan, w którym działania podejmowane w łańcuchu wartości firmy i związana z nimi emisja dwutlenku węgla nie wywierają wpływu na klimat. Obejmuje to wyznaczanie i osiąganie opartego na fundamencie naukowym celu „Science-based 1.5°C-aligned” poprzez ograniczanie emisji w całym łańcuchu wartości i usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, by kompensować emisje trudne do wyeliminowania (i tylko takie).

 

 

ZMIANA NA SKALĘ ŚWIATOWĄ

Jeśli chcemy osiągnąć zerową emisję netto zgodnie z harmonogramem określonym w porozumieniu paryskim, musimy zmienić nasze polityki, technologie i zachowania. Przewiduje się na przykład, że energia odnawialna powinna stanowić 70–85% światowej energii elektrycznej do 2050 roku. Bardzo istotne jest również zrewidowanie sposobu, w jaki realizujemy transport, oraz zwiększenie efektywności produkcji żywności. Kluczowym elementem są inwestycje w energię odnawialną, na przykład słoneczną czy wiatrową, a także rozwijanie technik usuwania i sekwestracji dwutlenku węgla.

Mimo że ograniczanie emisji musi oczywiście pozostać naszym głównym celem, usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery jest obecnie konieczne w sektorach, w których osiągnięcie zerowej emisji jest szczególnie utrudnione, na przykład w lotnictwie. Dwutlenek węgla można usuwać na różne sposoby, od naturalnych, takich jak odtwarzanie obszarów leśnych i zwiększanie absorpcji dwutlenku węgla przez glebę, po rozwiązania technologiczne, takie jak bezpośrednie wychwytywanie i przechowywanie CO2 z powietrza.

CO MUSZĄ ZROBIĆ FIRMY

Firmy dążące do zerowej emisji netto muszą podejść do tego tematu na wielu poziomach. Muszą ograniczyć emisję dwutlenku węgla spowodowaną swoją działalnością, zarządzać zmniejszaniem emisji własnych oraz tych w łańcuchu dostaw, a w perspektywie krótkoterminowej kompensować emisje, których ograniczenie jest utrudnione. Wszystko zaczyna się od zebrania dokładnych danych: by zmniejszyć emisje, najpierw konieczne jest ich zrozumienie. Odpowiedzialne firmy muszą upewnić się, że zapewniają rzetelne, szczegółowe i obiektywne raportowanie danych, by przekazywać przejrzyste i zweryfikowane komunikaty.

Aby pójść o krok dalej niż neutralność emisyjna i osiągnąć zerową emisję netto, spółki muszą również spojrzeć szerzej na emisję dwutlenku węgla. Greenhouse Gas Protocol dzieli emisje na trzy zakresy.

Zakresy emisji gazów cieplarnianych

Zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje ze źródeł własnych lub kontrolowanych przez daną organizację, w tym spalania paliw na terenie zakładów, na przykład w związku z użyciem kotłów gazowych, samochodów służbowych czy klimatyzacji.

Zakres 2 obejmuje emisje pośrednie energetyczne, pochodzące z wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, zimna czy pary kupowanych i wykorzystywanych przez daną organizację.

Zakres  3 obejmuje inne emisje pośrednie, które można zidentyfikować w łańcuchu wartości danej organizacji. Te emisje najtrudniej jest śledzić i kontrolować, ale zazwyczaj mają one największy udział we wszystkich emisjach danej organizacji, ponieważ obejmują gazy cieplarniane emitowane przez dostawców, podczas podróży służbowych, zakupy, zagospodarowanie odpadów, zużycie wody, wykorzystywanie produktów i usług, które dana organizacja oferuje, oraz końcowy etap życia produktów.


Obecnie większość firm skupia się tylko na pierwszych dwóch zakresach, ale mierzenie emisji w zakresie 3 przynosi wiele korzyści.

Spółki mogą identyfikować miejsca o szczególnie wysokich poziomach emisji w swoim łańcuchu dostaw, oceniać dostawców pod kątem zrównoważonego rozwoju, ustalać poziom efektywności energetycznej i możliwości zmniejszania kosztów, a także budować pozytywne relacje z dostawcami i pracownikami, by pomóc obniżać emisje. Mogą również szukać sposobów wpływania na zachowania klientów lub planować końcowy etap życia produktów, na przykład poprzez współpracę z detalistami i dystrybutorami przy programach odbioru.

Kluczem do osiągnięcia zerowej emisji netto jest zrozumienie i ograniczenie emisji wytwarzanych przez daną organizację we wszystkich trzech zakresach. Jest to kolejna istotna różnica pomiędzy zerową emisją netto a neutralnością emisyjną: aby osiągnąć tę ostatnią, spółka może skupić się wyłącznie na emisjach w zakresie 1 i 2, podczas gdy praca nad zakresem 3 jest zalecana, ale nie obowiązkowa.

Jaką pomoc oferuje Bureau Veritas?

Bureau Veritas wspiera odpowiedzialne firmy, świadcząc usługi w zakresie audytu i weryfikacji  ich wysiłków nakierowanych na łagodzenie wpływu na zmianę klimatu. Weryfikujemy ślad węglowy organizacji, a także raporty dotyczące postępów w osiąganiu zerowej emisji netto. Ponadto walidujemy i weryfikujemy projekty związane z offsetowaniem i usuwaniem dwutlenku węgla z atmosfery, sprawdzając poprawność przyznawania kredytów węglowych. Nasi eksperci mogą również zweryfikować twierdzenia dotyczące praktyk biznesowych neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla, zapewniając zewnętrzną weryfikację i certyfikację zgodną z różnymi normami.

Wykonujemy także obliczenia śladu węglowego organizacji oraz produktów, gdzie jednym z rezultatów usługi są narzędzia do wykonywania obliczeń w przyszłości, jak Carbon Footprint Calculator lub BV Carbon Footprint Tool. Ofertujemy także szkolenia w tej tematyce.

Podjęcie celów zerowej emisji netto rozpoczyna się od ogłoszenia przyjętych założeń, a kończy ich realizacją. Żadna firma nie powinna jednak lekceważyć istotnej roli dodatkowej weryfikacji, jeśli tylko chce informować innych o swoich celach w sposób przejrzysty i rzetelny, budując w ten sposób zaufanie interesariuszy i zapewniając sobie korzyści wizerunkowe płynące z wkładu w walkę ze zmianami klimatu.

Weź udział w ankiecie klimatycznej Carbon Services Survey 2021

Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!