Analizy i badania

Co piąty pracodawca będzie zatrudniać

<p style="text-align: justify;">Prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +11%. Najkorzystniejsza sytuacja czeka poszukujących pracy w produkcji przemysłowej oraz w centralnej Polsce. W okresie kwiecień−czerwiec 2018 r. 18% firm chce zwiększać, a 3% zmniejszać zatrudnienie. Pozytywne deklaracje pracodawców odnotowano we wszystkich 10 badanych sektorach rynku oraz we wszystkich 6 analizowanych regionach kraju. Zobacz więcej w opublikowanym dziś raporcie Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia.</p>

>

Warszawa, 13 marca 2017 r. – Kwartalny raport Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, opracowany przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup potwierdza, że plany rekrutacyjne polskich pracodawców dla II kwartału 2018 roku s? zauważalnie optymistyczne. To 20 kwartał z rzędu, gdy pracodawcy będ? zatrudniać. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wynosi +11%. W ujęciu rocznym prognoza uległa poprawie o 1 punkt procentowy, w ujęciu kwartalnym pozostaje bez zmian. Spośród 752 pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, 18% planuje powiększać swoje zespoły, 3% deklaruje redukcję etatów, a 76% nie przewiduje zmian personalnych.

– Polska gospodarka przyspieszyła, z mocnym przełożeniem na rynek pracy. Efektem tego s? stabilne, pozytywne prognozy zatrudnienia ze strony polskich pracodawców – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Takiemu trendowi sprzyja nie tylko dobra koniunktura gospodarcza w Polsce ale też okres wiosenno-letni, który wi?że się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pracowników produkcyjnych, zwłaszcza w branży spożywczej, budowlańców oraz osoby zatrudnione w hotelach i gastronomi. Ostrożne deklaracje pracodawców z branży handlowej mog? być odzwierciedleniem zakazu handlu w niedzielę, który już wkrótce wejdzie w życie w Polsce. Szybkie tempo rozwoju gospodarki i zwiększone zapotrzebowanie na pracowników sprzyja dalszemu wzrostowi płac i otwartości pracodawców, by braki kadrowe w dalszym ci?gu wypełniać pracownikami zza wschodniej granicy – dodaje Iwona Janas.

  

Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ci?gu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W II kwartale 2018 roku we wszystkich 10 analizowanych sektorach rynku prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższy wynik, czyli +26% odnotowano w sektorze Produkcja przemysłowa.To jednocześnie najbardziej optymistyczna prognoza dla tej branży od 3Q 2008 r.Dwucyfrowy wzrost zatrudnienia zadeklarowali też pracodawcy z branż Restauracje/Hotele (+14%), Budownictwo (+13%), Transport/Logistyka/Komunikacja (+11%), Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi (+10%). Najniższy wynik spośród wszystkich przebadanych obszarów zadeklarowani przedstawiciele firm z sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodoci?gi, Instytucje sektora publicznego, Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo – po +6% dla każdego z nich.

  

Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q2 2018 r. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

W porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne uległy poprawie w 7 z 10 badanych sektorów. Największy wzrost, o 12 punktów procentowych, dotyczy branży Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi. Jednocześnie pracodawcy z 3 sektorów deklaruj? pogorszenie prognoz w stosunku do minionego kwartału. Dla sektora Handel detaliczny i hurtowy spadek jest największy i wynosi 14 punktów procentowych.

W ujęciu rocznym plany pracodawców w 4 z 10 analizowanych sektorów wskazuj? na wzrost zatrudnienia. Najistotniejsza poprawa, o 12 punktów procentowych, nast?piła w sektorze Energetyka/Gazownictwo/Wodoci?gi. Duży wzrost odnotowano również dla branży Produkcja przemysłowa – o 7 punktów procentowych. Pogorszenie prognozy dotyczy 5 z 10 analizowanych sektorów. Najbardziej widoczne jest w obszarze Handel detaliczny i hurtowy, gdzie wynosi 9 punktów procentowych. Prognoza zatrudnienia w branży Instytucje Sektora publicznego w stosunku do II kwartału 2017 roku pozostaje bez zmian.

Największy optymizm pracodawców z centralnej Polski

Pracodawcy we wszystkich 6 badanych regionach planuj? zwiększyć zatrudnienie. Największego wzrostu spodziewaj? się firmy z centralnej Polski, które deklaruj? prognozę netto zatrudnienia na poziomie +13%. W pozostałych regionach plany rekrutacyjne plasuj? się od +10 do +12%. Mniejszy optymizm cechuje firmy z regionu Wschód oraz Północny-Zachód, gdzie prognoza wynosi po +10% dla każdego z nich. W porównaniu do poprzedniego kwartału prognoza polepszyła się w 4 sektorach. W 3 regionach nast?pił wzrost o 3 punkty procentowe – Centralna Polska, Wschód i Północ, natomiast dla regionu Południowy-Zachód – o 2 punkty procentowe. Z kolei dla regionu Południe odnotowano spadek prognozy zatrudnienia o 6 punktów procentowych. Bez zmian pozostaje prognoza dla regionu Północny-Zachód.

  

Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q2 2018 r.; podział wg Eurostat. Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Najwięcej etatów w dużych firmach

Badanie ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia przedstawia również plany rekrutacyjny w podziale na wielkość firmy: duże, średnie, małe i mikro. Największy optymizm dla miesięcy od kwietnia do czerwca cechuje dużych pracodawców, którzy deklaruj? prognozę netto zatrudnienia na poziomie +27%.Za nimi s? przedstawiciele średniego biznesu (+14%), małego (7%) oraz mikro (+3%). W ujęciu kwartalnym duże i średnie firmy zadeklarowały prognozy wyższe o 5 punktów procentowych. Z kolei dla przedstawicieli małego biznesu odnotowano spadek o 3 punkty procentowe. Prognoza zatrudnienia dla mikro przedsiębiorców pozostaje bez zmian. W ujęciu rocznym wzrosty w prognozie odnotowano dla małych firm - o 7 punktów procentowych, oraz dla średnich przedsiębiorstw – o 3 punkty procentowe. Prognoza zatrudnienia dla przedstawicieli dużego biznesu pozostaje bez zmian.

Tajwan z najwyższ? prognoz? zatrudnienia na świecie

W badaniu ManpowerGroup przeanalizowano dane zebrane wśród 59 tys. pracodawców z 44 krajów i terytoriów. Pracodawcy w 43 na 44 przebadanych rynkach przewiduj? wzrost zatrudnienia w II kwartale 2018 roku. Największym prognozowanym wzrostem zatrudnienia mog? pochwalić się pracodawcy z Tajwanu (+26) oraz Japonii (+24). Optymistyczne prognozy uzyskano również w USA (+18) oraz na Węgrzech (+18). Jedyny kraj, wśród analizowanych, gdzie odnotowano ujemn? prognozę netto zatrudnienia to Włochy (-1%). Umiarkowane prognozy zatrudnienia zarejestrowano w Czechach i Szwajcarii, gdzie wynosz? po +1% dla każdego z nich. W porównaniu do I kwartału 2018 r. plany rekrutacyjne poprawiły się dla 17 rynków, dla 17 pogorszyły się, a dla 9 pozostaj? bez zmian.

Tabela 1. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu EMEA na Q2 2018 r.; Źródło: Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej i angielskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy. Wyniki dla wszystkich badanych 44 krajów i terytoriów a także interaktywne narzędzie umożliwiaj?ce ich analizę s? dostępne na stronie na stronie: http://manpowergroup.com/meos.

***

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców zwi?zane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. Badanie jest przeprowadzane od ponad 55 lat, aktualnie wśród ponad 59 000 pracodawców w 44 krajach i jest jednym z najbardziej wiarygodnych badań rynku pracy na świecie. Raport dla II kwartału 2018 r. został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych przeprowadzonych od 17 do 30 stycznia 2018 r. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane s? od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na reprezentatywnej grupie co najmniej 750 pracodawców. Więcej informacji na temat raportu dostępnych jest na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

ManpowerGroup w Polsce
ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w 44 miastach w całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup
ManpowerGroup ? (NYSE: MAN) to wiod?ca spółka oferuj?ca rozwi?zania w zakresie zatrudniania pracowników na całym świecie, które pomaga organizacjom przekształcać się w szybko zmieniaj?cym się świecie pracy dzięki odnajdywaniu, ocenianiu, rozwijaniu i zarz?dzaniu talentami, które pozwol? im wygrać. Znajdujemy innowacyjne rozwi?zania dla ponad 400 000 klientów oraz pomagamy ponad 3 milionom ludzi znaleźć znacz?c?, stał? pracę w szerokim zakresie różnych branż i umiejętności. Nasze specjalistyczne marki (Manpower ?, Experis ?, Right Management ? i ManpowerGroup ? Solutions) od niemal 70 lat tworz? znacznie większ? wartość dla naszych kandydatów i klientów spośród 80 krajów i terytoriów. W 2018 r. po raz ósmy z rzędu ManpowerGroup został uznany za jedn? z najbardziej etycznych firm na świecie oraz znalazł się w rankingu najbardziej podziwianych organizacji przygotowanym przez Fortune: oba wyróżnienia potwierdzaj? pozycję organizacji, która cieszy się największym zaufaniem i szacunkiem w branży. Więcej informacji o tym, jak ManpowerGroup™ pomaga wzmocnić przyszłość pracy można znaleźć na stronie: www.manpowergroup.com.

Kontakt dla Mediów:

Patrycja Mi?zek
Senior PR Specialist
+48  608  480 596
patrycja.miazek(@)pl.manpowergroup.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!