Aktualności firm stowarzyszonych

Co kusi współczesnych kandydatów?

<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><em>Jak pokazuje raport ManpowerGroup Solutions, nigdy wcześniej kandydaci nie byli uzbrojeni w tak wiele szczegółów na temat przyszłych pracodawców, jak obecnie. Dzięki temu podejmują bardziej świadome decyzje i lepiej weryfikują miejsca pracy. Dla przedsiębiorstw wiedza o tym na co zwracają uwagę może być istotnym czynnikiem w budowaniu employer brandingu oraz pozyskiwaniu nowych pracowników na coraz trudniejszym dla firm rynku pracy. </em></span></span></p>

>

Globalne badanie firmy ManpowerGroup Solutions ”Czas Świadomego Kandydata”, w którym wzięło udział blisko 14 000 osób poszukuj?cych pracy, wskazuje na istotne przesunięcie równowagi sił między pracodawc? a kandydatem. Przez wiele lat pracodawcy byli na uprzywilejowanej pozycji, m.in. dlatego, że kandydaci nie mieli dostępu do wielu źródeł informacji na temat ich oraz stanowisk, na które aplikuj?. Obecnie kandydaci mówi? o drastycznym zwiększeniu ilości informacji dotycz?cych przedsiębiorstw i stanowisk, do których maj? dostęp już na wczesnym etapie poszukiwania pracy. Tylko w ci?gu ostatniego roku zauważyli znaczn? zmianę w ilości i rodzaju informacji, do których maj? wgl?d jeszcze przed rozpoczęciem procesu rekrutacji. Nie chodzi tu jedynie o bardziej szczegółowy opis stanowiska.

Łatwy dostęp do informacji zmienił sposób, w jaki ludzie szukaj? pracy komentuje Alex Bojarski z ManpowerGroup Solutions. – Kandydaci na całym świecie deklaruj?, że maj? dojście do znacznie większej ilości danych o wynagrodzeniu, dodatkowych świadczeniach, dodatkowych wakatach, misji, wizji i kulturze organizacji, jej marce oraz działalności w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponieważ firmy nadal zgłaszaj? problemy z wypełnianiem ról, zrozumienie preferencji kandydata jest kluczowe. Obecnie zachęcamy klientów do udostępnienia większej ilości informacji dotycz?cych wizji i atmosfery oraz sposobu pracy w ich przedsiębiorstwach. Pozwala to na nawi?zanie głębszego kontaktu z kandydatami i przekłada się na zatrudnienie najlepszych pracowników.

Jakie informacje kandydaci uważaj? za najważniejsze?

Zarówno w ujęciu globalnym, jak i w Polsce, najistotniejszym czynnikiem przy wyborze miejsca pracy jest wysokość wynagrodzenia. Wskazuje na ni? zdecydowana większość naszych rodaków (87%) i ponad połowa respondentów na świecie (59%). Zaraz za ni?, jako najistotniejsze, podawane jest kryterium rodzaju pracy (52% w Polsce i 53% globalnie), a następnie lokalizacja miejsca pracy (40% w Polsce i 34% globalnie), które zamyka pierwsz? trójkę. Na kolejnych, wymienianych przez kandydatów miejscach, znalazły się możliwości rozwoju (39% wskazań, zarówno w Polsce, jak i na świecie), a także elastyczność godzin pracy (31% w Polsce i 38% na świecie). Oferowane świadczenia dodatkowe, jak i marka pracodawcy to czynniki, które s? istotne, ale wskazywane s? na końcu przez polskich kandydatów (odpowiednio 16% i 14%), podczas gdy w ujęciu globalnym posiadaj? mocniejsz? pozycję (odpowiednio 38% i 20%).

Dwa razy więcej informacji o marce pracodawcy

W poprzednim badaniu preferencji, 58% kandydatów z całego świata zadeklarowało, że marka pracodawcy jest dla nich ważniejsza niż pięć lat wcześniej. To stwierdzenie jest szczególnie prawdziwe w przypadku młodszych przedstawicieli Pokolenia Y (18-35 lat). Dzięki wykorzystaniu tego trendu – czyli np. zbudowaniu silniejszej oferty korzyści proponowanym pracownikom czy stworzeniu unikalnego portfolio możliwości, skojarzeń i wartości maj?cych pozytywny wpływ na poż?danych kandydatów i pracowników – organizacje mog? uzyskać znaczn? przewagę.

W skali światowej 28% ankietowanych potwierdza, że miało informacje o marce pracodawcy przed aplikowaniem na dane stanowisko. W Norwegii (40%), Indiach (37%), Szwecji (35%), Niemczech (34%), Hiszpanii (32%) oraz Polsce (29%) ta liczba jest jeszcze większa. Z kolei kandydaci w Brazylii (16%), Kostaryce (18%) i Japonii (19%) mówi? o znacznie mniejszej ilości dostępnych dla nich informacji.

Przejrzystość wynagrodzeń

Jak wynika z badania ManpowerGroup Solutions, średnio 44% kandydatów na całym świecie posiada informacje o wysokości wynagrodzenia przed aplikowaniem na dane stanowisko, a zatem ma wiedzę o bardzo istotnym czynniku motywuj?cym dla kandydatów. Jednak poziom dostępu do informacji różni się w zależności od rynku. Do informacji o wysokości wynagrodzenia ma dostęp ponad połowa kandydatów z Chin, Japonii, Meksyku, Brazylii i Panamy. Z kolei najsłabiej poinformowani s? Szwedzi i Norwegowie, gdzie dostęp do takich danych deklaruje mniej niż 20% ankietowanych. W Polsce dostęp do informacji o oferowanych stawkach płac deklaruje 54% badanych.

Ponad połowa respondentów z Polski deklaruje, że ma dostęp do informacji o wynagrodzeniu przed aplikowaniem na dan? ofertę, co stanowi dość dobry wynik, ale warto zwrócić uwagę, że chodzi tu o dane niekoniecznie otrzymane od potencjalnego pracodawcy komentuje Alex Bojarski z ManpowerGroup Solutions. – Kandydaci z coraz większ? łatwości? potrafi? zdobywać informacje, które nie zawsze firmy chc? ujawniać od razu. Anonimowość Internetu sprawiła, że stał się on idealn? platform? do wymiany informacji na temat firmy i wynagrodzenia. Z perspektywy pracodawców warto jednak stosować większ? otwartość w tym obszarze, co może wpłyn?ć na przyci?gnięcie do nich nowych kandydatów.

Zalety informacji o dodatkowych świadczeniach

Na całym świecie kandydaci deklaruj? chęć posiadania informacji o dodatkowych świadczeniach oferowanych przez potencjalnych pracodawców. 38% z nich uznaje, że dodatkowe świadczenia zwi?zane z danym stanowiskiem lub przedsiębiorstwem s? jednym z trzech najważniejszych czynników wpływaj?cych na ich decyzje zawodowe. W Polsce potwierdziło to 39% respondentów. Poziom wiedzy o dodatkowych świadczeniach przed aplikacj? na określone stanowisko wzrósł wśród kandydatów z Wielkiej Brytanii i Australii bardziej niż w przypadku mieszkańców USA, Meksyku i Chin. Ta sytuacja może wynikać ze stałej oferty atrakcyjnych świadczeń dla pracowników w Wielkiej Brytanii i Australii w porównaniu do pozostałych państw.

Wizja jest wartości?

Coraz więcej kandydatów chce zwi?zać się z przedsiębiorstwami, których zobowi?zania w obszarach misji, wizji oraz polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) s? im bliskie. Dotyczy to zwłaszcza poszukuj?cych pracy w Australii, Wielkiej Brytanii oraz USA, gdzie kandydaci intensywnie szukaj? informacji na ten temat u swoich potencjalnych pracodawców. W Polsce wiedza o wizji przedsiębiorstwa pracodawcy jest istotna dla 29% kandydatów. Działania firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu ceni z kolei 9% respondentów. W skali światowej 32% kandydatów deklaruje posiadanie dostępu do informacji o misji/wizji organizacji na najwcześniejszym etapie poszukiwania pracy. W 11 badanych krajach uzyskano takie same lub wyższe wyniki. Chociaż mniej kandydatów (16%) ma wiedzę na temat działalności CSR przed aplikowaniem, niż w jakimkolwiek innym wymienionym w badaniu aspekcie dotycz?cym poszukiwania pracy, liczba ta wci?ż wzrasta.

Bez względu na to, co motywuje kandydatów na danym rynku, na całym świecie ł?czy ich chęć i możliwość uzyskania dostępu do największej dotychczas ilości informacji o pracodawcy. Dlatego też organizacje powinny być świadome tego, czym kieruj? się kandydaci przy podejmowaniu decyzji dotycz?cych ich życia zawodowego i stawiać na te aspekty w komunikacji z nimi.

***

O badaniu „Czas Świadomego Kandydata”

W międzynarodowym badaniu preferencji kandydatów wzięło udział blisko 14  000 aktywnych zawodowo osób w przedziale wiekowym 18-65 lat, które zdradziły, co jest dla nich ważne podczas poszukiwania pracy. Ankietowani reprezentowali cały przekrój wiekowy, dochodowy, rodzaju zatrudnienia (np. pełen etat, pół etatu, zlecenie), stopnia kariery oraz branży. Badanie zostało przeprowadzone w 19 różnych państwach, w tym w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone przez firmę ManpowerGroup Solutions, największego na świecie dostawcy usług RPO, należ?cego do ManpowerGroup (NYSE: MAN).

O ManpowerGroup Solutions

ManpowerGroup Solutions jest dostawc? usług outsourcingowych z zakresu zasobów ludzkich, w szczególności procesów wymagaj?cych dużych nakładów siły roboczej i rekrutacji masowych. Firma projektuje rozwi?zania zorientowane na wyniki, dziel?c się ryzykiem i korzyściami z klientami. Oferta obejmuje rozwi?zania takie jak m. in. TAPFINManaged Service Provider, Strategic Workforce Consulting, Borderless Talent Solutions, Talent Based Outsourcing i Recruitment Process Outsourcing. ManpowerGroup Solutions jest jedn? z największych na świecie firm oferuj?cych rekrutację stał? i pracę tymczasow?. ManpowerGroup Solutions jest części? ManpowerGroup, która zrzesza takie marki jak Manpower, Experis oraz Right Management. Więcej informacji na www.manpowergroup.pl.  

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) od blisko 70 lat jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Jako ekspert w swojej branży codziennie ł?czymy ponad 600 000 pracowników z pracodawcami z różnych specjalizacji i sektorów gospodarki. ManpowerGroup posiada sieć biur w ponad 80 krajach. www.manpowergroup.com.

Obserwuj ManpowerGroup na:   

Kontakt dla Mediów:

Małgorzata Sacewicz-Górska
PR Coordinator
+48 608 480  596
m.gorska(@)pl.manpowergroup.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!