Analizy i badania

Co drugi CIO oczekuje zwiększenia strategicznego znaczenia swojej roli w organizacji

<p style="text-align: justify;"><strong>Trwająca rewolucja cyfrowa wpływa na wzrost strategicznej roli dyrektorów IT (ang. <em>Chief Information Officer</em>) w firmach. Obecnie już 34% CIO raportuje bezpośrednio do prezesa, zaś aż 57% CIO jest członkiem zarządu lub wyższego kierownictwa. 44% liderów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje wzrost budżetów IT, dostrzegając jednocześnie większą potrzebę wprowadzenia korporacyjnej strategii cyfrowej, którą wg badania posiada 33% firm z regionu. Zmieniają się również priorytety biznesowe dyrektorów IT – chcą oni w większym stopniu koncentrować się na projektach generujących zyski, tymczasem obecnie więcej uwagi muszą poświęcać projektom przynoszącym oszczędności i podnoszącym efektywność departamentów IT -€“ wynika z najnowszego badania KPMG i  Harvey Nash.</strong></p>

>

Rośnie wpływ CIO jako liderów w organizacji  

Aż 34% CIO raportuje obecnie bezpośrednio do CEO - ? ? jest to najwyższy odnotowany poziom w  historii przeprowadzanego badania. Jednocześnie 57% CIO jest członkiem zarz?du lub wyższego kierownictwa - ? ? odsetek ten zwiększył się o połowę w perspektywie ostatnich 11 lat.  

Liderzy IT staj? się coraz bardziej ambitni i wpływowi - ? ? globalnie 67% CIO oczekuje zwiększenia   strategicznej roli w organizacji w 2016 roku. CIO z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej s? bardziej sceptyczni - ? ? 41% nie przewiduje zmiany swojej pozycji w firmie.  

Jak wynika z badania KPMG i Harvey Nash, CEO oczekuj? obecnie od dyrektorów IT koncentracji na projektach przynosz?cych zyski (63%) w porównaniu do tych, przynosz?cych oszczędności (37%). Wśród priorytetowych zadań liderów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wci?ż pozostaj? jednak działania przynosz?ce oszczędności i podnosz?ce efektywność departamentów IT. Jednocześnie pojawiaj? się nowe, dotychczas niezgłaszane priorytety - ? ? zwi?zane z  cyberbezpieczeństwem, zwalczaniem terroryzmu, automatyzacj?, sztuczn? inteligencj? i poprawn? sprawności organizacji. Jak wskazali respondenci, czterech na dziesięciu CIO spędza obecnie co najmniej jeden dzień w tygodniu realizuj?c zadania niezwi?zane z  IT.  

Zmieniaj?ca się rola CIO, dotychczas zdobyte umiejętności i wiedza pozwalaj? liderom IT działać w  sposób do tej pory nieobserwowany. Nowe technologie, nowe relacje biznesowe, a nawet nowe modele operacyjne wymagaj? od dyrektorów IT zmiany myślenia z operacyjnego na kreatywny. W  najbliższych latach CIO będ? stali w obliczu wyzwań zwi?zanych z przeciwdziałaniem cyberprzestępczości oraz cyfryzacj?, która zmienia sposób postrzegania roli IT w organizacjach - ? ? przejście od dostarczania rozwi?zań technologicznych w stronę lidera innowacji i transformacji wspieraj?cego budowanie wartości organizacji  - ? ?  mówi  Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

  

Brak kompetencji pracowników oraz utrzymanie talentów wyzwaniem dla CIO  

W badaniu KPMG i Harvey Nash 65% CIO wskazuje, że brak umiejętności pracowników jest największym ograniczeniem dla rozwoju organizacji - ? ? wzrost o 6 p.p. w porównaniu z poprzedni? edycj? badania. Kluczowym wyzwaniem dla CIO z Europy Środkowo-Wschodniej jest brak kompetencji pracowników zwi?zanych z rozwojem oprogramowania (71%), zarz?dzaniem współprac? z biznesem oraz analityk?. Aż 89% CIO sygnalizuje problem z utrzymaniem talentów. Co istotne, 44% CIO planuje powiększenie zespołu w ci?gu najbliższego roku.  

Wyniki badania wskazuj?, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w IT wzrosła o 3 p.p. w  ci?gu ostatniego roku - ? ? od 6% do 9%. Po raz pierwszy w historii badania wzięło w nim udział więcej niż 10% kobiet. W Polsce i pozostałych krajach CEE liczba kobiet w IT jest jednak o ponad 12% niższa od średniej światowej.  

Według średniej światowej, CIO poszukuj? kompetencji umożliwiaj?cych budowę innowacyjnych rozwi?zań dla biznesu, dostrzegaj?c jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa zwi?zane z wdrażaniem strategii cyfrowych. Obecnie wg  średniej  światowej ok.  10% posiadanych środków  przeznaczanych  jest na innowacje, w Polsce i  innych krajach CEE udział ten jest niższy i wynosi ok. 6%. Miejmy nadzieje, że w najbliższych latach  różnica  ta zostanie zniwelowana - ? ?  mówi  Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.  

CIO z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej potrzebuj? strategii cyfrowych  

Odnosz?c się do rewolucji cyfrowej, 27% respondentów wskazało, że jest ona spowodowana innowacjami technologicznymi w  dostarczaniu produktów i usług, zaś 23% podkreśliło rolę, jak? odegrały nowe formy angażowania klientów. Ponad 30% CIO z regionu CEE nadal nie wie, co może być przyczyn? rewolucji cyfrowej w ich branży (średnia światowa to 17%).  

Wśród globalnych liderów IT, którzy wzięli udział w badaniu, 35% zadeklarowało, że ich firma posiada korporacyjn? strategię biznesow? (wzrost o 8 p.p. w porównaniu z 2015 r.). W porównaniu do średniej światowej, CIO z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej sygnalizuj? większ? potrzebę posiadania strategii cyfrowej. Strategie tworzone w regionie rzadziej niż na świecie maj? charakter korporacyjny - ? ? najczęściej s? przygotowywane dla poszczególnych obszarów biznesowych.  

Światowe wyniki badania wskazuj?, że zwykle właścicielem strategii cyfrowej jest zarz?d firmy, natomiast w  Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej strategia cyfrowa często jest domen? IT. Co ważne 84% CIO deklaruje, że nie jest w pełni właścicielem strategii cyfrowej i musi współpracować w  tym zakresie z wieloma partnerami - ? ?  mówi  Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w  KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  

19% globalnych organizacji zatrudnia szefa ds. cyfryzacji (ang.  CDO). W Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej 85% firm nie ma i nie planuje powołania takiego stanowiska.

  

CIO przewiduj? wzrost budżetów IT  

Dynamiczny rozwój technologii tworzy nowe wymagania wobec dyrektorów IT. Aż 44% globalnych respondentów prognozuje wzrost budżetów IT. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 50%. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych s? rozwi?zania SaaS - ? ? 31% CIO inwestuje znaczne środki w ten obszar. CIO prognozuj?, że trend ten utrzyma się przez kolejne 3 lata.  

Nowe technologie wpływaj? także na rosn?ce ryzyko cybernetyczne. Globalnie, prawie jedna trzecia (28%) ankietowanych CIO musiała odpowiedzieć na zagrożenie bezpieczeństwa IT lub cyberatak w  imieniu swojej organizacji przez ostatnie dwa lata. Tylko jedna pi?ta (22%) CIO jest przekonana, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do identyfikacji i odpowiedzi na cyberataki, w  porównaniu do prawie jednej trzeciej (29%) w 2014 roku. Jednocześnie CIO z Polski i regionu CEE wskazuj?, że potencjalny atak cybernetyczny nie spowoduje znacz?cych strat w ich organizacji, co może wskazywać na mniejsz? integrację rozwi?zań stosowanych w ich firmach.  

CIO Europy Środkowo-Wschodniej staraj? się coraz sprawniej odpowiadać na szybko zmieniaj?ce się potrzeby biznesu. W tym celu podobnie jak liderzy IT na całym świecie, implementuj? metodyki zwinne. W porównaniu do średniej światowej rzadziej korzystaj? z gotowych narzędzi, koncentruj?c się głównie na budowie rozwi?zań własnych - ? ?  mówi  Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.  

CIO optymistycznie o swojej przyszłości

Technologia wymusza także zmiany na rynku pracy dla CIO. Globalnie 15% liderów IT zmieniło pracę w ubiegłym roku, w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten był mniejszy i wyniósł 9%. Ponad 30% CIO z regionu CEE jest zatrudnionych u obecnego pracodawcy od co najmniej 10 lat. Aż 63% dyrektorów IT z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje, że będzie kontynuować karierę w IT w ci?gu następnych 5 lat, natomiast 23% z nich uważa, że zmieni rolę i doł?czy do kierownictwa firmy jako osoba niezwi?zana bezpośrednio z IT.   

Podkreślenia   wymaga fakt, że aż 84% CIO na świecie deklaruje, że jest usatysfakcjonowana ze swojej roli.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***  

O RAPORCIE:  

Raport KPMG i Harvey Nash pt. „The Creative CIO. Perspektywa CEE” powstał na podstawie największego badania liderów IT na świecie pod względem liczby respondentów. Badanie objęło 3  352 CIO i liderów IT z 82 krajów świata, w tym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polsce, Czechach, Rumunii, Chorwacji i Czarnogórze. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 12 grudnia 2015 r. do 10 kwietnia 2016 r. Raport przedstawia ewolucję roli dyrektorów IT   w  zakresie zmieniaj?cych się priorytetów biznesowych i wyzwań, a także budowania przywództwa w cyfrowej organizacji przez najbliższe lata. Tegoroczna edycja badania zawiera porównanie wyników z regionu Europy Środkowo-Wschodniej z  wynikami światowymi.

  O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!