Analizy i badania

Chmura, DevOps i roboty – technologie, które zdominowały 2018 rok w biznesie

<p style="text-align: justify;">Eksperci firmy doradczej Deloitte przygotowali podsumowanie 2018 roku, przynoszące odpowiedź na pytanie, które technologie miały największy wpływ na rozwój biznesu. W ostatnich dwunastu miesiącach kluczowe zarówno dla firm w Polsce, jak na świecie były: robotyzacja, automatyzacja, transformacja roli działów IT oraz rozwiązania w chmurze. Nadal istotna jest również kwestia cyberbezpieczeństwa. Z kolei blockchain pozostaje technologią o której jest wciąż bardzo głośno, ale rzeczywista adopcja w produkcyjnych zastosowaniach jest marginalna.</p>

>

Z badań Deloitte wynika, że aż 83 proc. polskich firm (według deklaracji dyrektorów IT) ma jasno zdefiniowane strategie cyfrowe, jeśli nie w całej organizacji, to w jej kluczowych obszarach. Ich priorytetem biznesowym jest dopasowanie do potrzeb klientów oraz rozwój innowacyjności. Aby to osi?gn?ć, firmy musz? przejść transformację cyfrow?, która zapewni nie tylko efektywność operacyjn?, ale także maksymalizację zwrotu wartości z inwestycji technologicznych oraz optymalizację procesów.

–  W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstaw? prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów. Najistotniejszym czynnikiem sukcesu jest konsekwentne pod?żanie za innowacyjności?, a nie jedynie myśl o zwiększaniu efektywności. Poszukiwanie strategicznej spójności wdrażanych rozwi?zań z perspektywy całej organizacji, może przynieść sukces i realn? zmianę  – mówi  Daniel Martyniuk, Partner, Lider doradztwa technologicznego, Deloitte. –  W mijaj?cym roku zauważyliśmy, że coraz więcej firm ma tego świadomość i zaczyna zmieniać swoje dotychczasowe modele zarz?dzania organizacj?. Wprowadza nowe metody uczenia się, tworzy interdyscyplinarne zespoły, a co najważniejsze zaczyna uwzględniać ryzyka i wyci?gać wnioski płyn?ce z niepowodzeń. Tylko taka gruntowna zmiana sposobu myślenia i działania może doprowadzić organizacje do elastycznego sposobu działania, z wykorzystaniem takich metod jak Agile  – dodaje.

API, czyli interfejs programistyczny aplikacji

Przedsiębiorstwa, które chc? zachować przewagę konkurencyjn? musz? otwierać się na nowe technologie, ale także ściśle współpracować i szukać synergii z innymi podmiotami, tworz?c wspólnie większ? wartość dla klientów. Implikuje to konieczność szybszego przetwarzania informacji i agregowania coraz większej ilości danych, przy jednoczesnym świadczeniu usług w coraz to nowych obszarach. –  Publiczne i prywatne API pozwala zaoferować więcej przy jednoczesnej redukcji kosztów. Dzięki temu usługi o nieosi?galnej dotychczas kompleksowości udostępniane s? zarówno wewnętrznym systemom, jak i rozwi?zaniom w chmurze czy mobilnym  – wyjaśnia  Wojciech Sygnowski, Partner, Lider obszaru integracji systemów, Deloitte.

Chmura to już standard

Rozwi?zania w chmurze s? jedn? z tych technologii, o których jest głośno od kilku lat. W ocenie ekspertów Deloitte 2018 rok tylko wzmocnił to zjawisko. –  O cloud nie mówi się już w kontekście „czy”, ale „kiedy”. Wydaje się, że powszechna adopcja rozwi?zań w chmurze jest nieunikniona i dotyczy kilku różnych obszarów  – mówi  Jakub Garszyński, Dyrektor działu zarz?dzania ryzykiem, Lider usług Cloud, Deloitte. Należ? do nich rozwi?zania klasy digital workplace, czyli zwi?zane z edycj? i wymian? dokumentów, komunikacj? tekstow?, głosow?, video, a także współdzieleniem zasobów organizacji, jak również migracj? systemów i aplikacji z własnej infrastruktury do chmury. Zdaniem Deloitte, firmy będ? również decydować się na budowanie nowych rozwi?zań i systemów w podejściu cloud native, czyli wykorzystuj?c gotowe komponenty, platformy i technologie udostępniane przez dostawcę chmury, redukuj?c dzięki temu czas, koszt i ryzyko wdrożenia.

Cyberbezpieczeństwo wci?ż na topie

Rok 2018 w obszarze bezpieczeństwa przyniósł wiele istotnych wydarzeń, przede wszystkim w zakresie wymogów prawnych i regulacyjnych. –  Najważniejszym z nich jest przyjęta w Polsce ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Od maja dzięki rozporz?dzeniu RODO funkcjonujemy również w nowym reżimie ochrony danych osobowych, a sektor finansowy rozpocz?ł wdrażanie dyrektywy PSD2. Jednocześnie zmiany w organizacjach, z technologicznego punktu widzenia, były napędzane przez projekty transformacji do chmury. Firmy coraz liczniej zaczęły korzystać z umów współpracy z dostawcami usług cyberbezpieczeństwa w formie managed service, czyli powierzenia bież?cego nadzoru i reakcji na incydenty wyspecjalizowanym podmiotom, posiadaj?cym niezbędn? wiedzę, infrastrukturę oraz szybki dostęp do informacji o atakach i podatnościach systemów  – mówi  Marcin Ludwiszewski, Dyrektor, Lider ds. cyberbezpieczeństwa, Deloitte.

Elastyczność i synergia: Agile i DevOps

Niemal połowa badanych dyrektorów IT z Polski (47 proc.) uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (poł?czenie zespołu rozwijaj?cego oprogramowanie Dev, z zespołem operacji Ops – często wł?czaj?c również bezpieczeństwo (DevSecOps)) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. –  Podczas mijaj?cego roku byliśmy świadkami istnego wybuchu inicjatyw zwi?zanych z implementacj? filozofii DevOps w dużych organizacjach. Ta metodyka przestała być domen? akademick? i stała się niemal konieczności? w warunkach dynamicznie zmieniaj?cego się rynku. Nie wszystkie wspomniane próby zakończyły się jednak powodzeniem. Badania rynkowe przeprowadzone przez serwis puppet.com potwierdzaj? hipotezę, że programy typu „top down”, bez wcześniejszej budowy kompetencji i akumulacji doświadczeń w ramach indywidualnych zespołów, nie daj? optymalnych rezultatów  – mówi  Alan Pilawa, Menedżer w zespole doradztwa technologicznego, Deloitte. Stworzenie zespołom odpowiednich warunków do dzielenia się wiedz? okazuje się o wiele bardziej kluczowe w skalowaniu DevOps niż wyszukane struktury organizacyjne i procesy narzucone odgórnie. Te same badania pokazuj? zasadniczy rozdźwięk pomiędzy wyobrażeniem menedżerów wyższego szczebla o skali automatyzacji w swoich organizacjach, a realnymi doświadczeniami poszczególnych zespołów. Coraz wyraźniej widać również, że cele zwi?zane ze zwiększeniem zwinności organizacji s? często nieosi?galne bez fundamentalnych zmian w samej architekturze IT, czego efektem jest coraz powszechniejsze stosowanie wzorca budowy aplikacji w oparciu o mikroserwisy zarz?dzane przez małe, interdyscyplinarne zespoły.

Robotyka i rozwi?zania kognitywne wci?ż w małej skali

Firmy zaczynaj? dostrzegać, że korzyści z robotyki i automatyzacji, to nie tylko oszczędności. Roboty, rozumiane jako programy automatyzuj?ce czynności, coraz częściej uzupełniaj? pracę ludzi, odci?żaj?c ich od rutynowych zadań. –  Zauważyliśmy , że firmy coraz częściej rozszerzaj? pracę robotów o rozwi?zania kognitywne, które zwiększaj? możliwości automatyzacji tych procesów, które dotychczas były nieosi?galne dla samych robotów. W 2018 roku znacz?co wzrosła grupa organizacji, które rozwinęły wykorzystanie robotów, natomiast wci?ż mało jest firm, które maj? ponad 50 procesów wspieranych przez roboty. Z naszej obserwacji wynika, że przy osi?gnięciu dużej skali robotyzacji współpraca ludzie–roboty wymaga innego, dużo bardziej ustrukturyzowanego podejścia do zarz?dzania maszynami  – komentuje  Paweł Zarudzki, Dyrektor w zespole Robotic & Cognitive Automation, Deloitte.

Blockchain wci?ż rokuj?cy

Blockchain wci?ż pozostaje technologi?, o której dużo się mówi, ale rzeczywista adopcja w produkcyjnych zastosowaniach pozostaje marginalna. – Co prawda kolejne instytucje, w tym kilka wiod?cych polskich banków, wprowadzaj? rozwi?zania oparte o blockchain, jednak droga do upowszechnienia się tej technologii pozostaje jeszcze długa i wyboista. Pomimo, że analitycy i firmy działaj?ce na tym rynku na każdym kroku podkreślaj? różnicę pomiędzy blockchain, czyli technologi? a kryptowalutami, jako jedn? z aplikacji, to zamieszanie na rynku tych ostatnich nie pomaga w budowaniu zaufania do rozwi?zań opartych na łańcuchu bloków – ocenia Jakub Garszyński.

Jakie trendy technologiczne będ? wiodły prym w 2019 roku? Już w lutym eksperci Deloitte zaprezentuj? raport Tech Trends 2019.  Zarejestruj się na wydarzenie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!