Nasze spojrzenie na…  •  Komunikaty prasowe  •  Zobacz także  •  Izba  •  Usługi

Ceny zbóż biją kolejne rekordy

Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 17.02.2022 światowa produkcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2281,1 mln t wobec 2200,0 mln t w sezonie 20/21 (+2,8%). Wzrost zbiorów zostanie odnotowany w przypadku pszenicy (+0,8%) i kukurydzy (+6,3%), podczas gdy obniży się produkcja jęczmienia (-8,1%), jak i pozostałych gatunków zbóż (-2,3%). Wyższe zbiory pszenicy będą efektem ich silnego wzrostu m.in. w UE oraz w Ukrainie, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miało ich wyraźne obniżenie w Kanadzie i Rosji. Wzrost produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej wyższych zbiorów w Brazylii, USA, Chinach i w Ukrainie. Niższa produkcja jęczmienia będzie z kolei efektem spadku jego zbiorów m.in. w Rosji i Kanadzie.

Zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 21/22 zwiększy się do 2290,9 mln t wobec 2234,7 mln t w sezonie 20/21 (+2,5%). Wzrost spożycia oczekiwany jest w przypadku pszenicy (+1,3%), kukurydzy (+4,1%), podczas gdy konsumpcja jęczmienia obniży się (-3,2%). Wzrost konsumpcji zostanie odnotowany również w przypadku pozostałych gatunków zbóż (+2,9%). W ujęciu geograficznym głównym źródłem wzrostu światowego spożycia zbóż będą Chiny, Brazylia, UE oraz Indie. Wyższemu spożyciu zbóż, w szczególności kukurydzy, sprzyja zwiększone zapotrzebowanie na pasze zgłaszane przez Chiny ze względu na silny wzrost pogłowia trzody chlewnej w tym kraju, a także zwiększony popyt na biopaliwa w warunkach silnego wzrostu cen ropy naftowej.

Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 21/22 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 596,4 mln t wobec 601,0 mln t w sezonie 20/21, a współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 26,0% wobec 26,9%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 13/14. Utrzymuje się także duże zróżnicowanie sytuacji popytowo-podażowej w przypadku poszczególnych gatunków zbóż. Na rynku pszenicy współczynnik zapasy/spożycie kształtuje się na wysokim na tle historycznym poziomie, podczas gdy w przypadku kukurydzy i jęczmienia pozostaje on na poziomie wieloletnich minimów.

Ostatnie tygodnie przyniosły bardzo silny wzrost cen skupu zbóż ze względu na wojnę w Ukrainie. Ukraina oraz Rosją są kluczowymi eksporterami zbóż, co nasiliło obawy inwestorów o ich światową podaż w kolejnych kwartałach. Wojna w Ukrainie oddziałuje również w kierunku dalszego wzrostu cen nawozów, co będzie w kolejnych kwartałach dodatkowo ograniczać podaż zbóż. W konsekwencji, uwzględniając tendencje na globalnym rynku zbóż oraz czynniki krajowe prognozujemy, że ceny pszenicy i kukurydzy w Polsce wyniosą odpowiednio ok. 140 zł/dt i 110 zł/dt na koniec 2022 r. oraz ok. 110 zł/dt i 95 zł/dt na koniec 2023 r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest ostateczny wpływ wojny w Ukrainie na sytuację popytowo-podażową na światowym rynku zbóż. Z tego powodu kluczowe będą publikacje pierwszych prognoz sytuacji popytowo-podażowej w sezonie 22/23, które uwzględniać będą wpływ wojny w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!