Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Ceny rosną najwolniej od maja 2019 r.

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w grudniu do 2,4% r/r wobec 3,0% w listopadzie, kształtując się nieznacznie powyżej wstępnego szacunku GUS (2,3%) i wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego równego naszego naszej prognozie (2,6%). Tym samym inflacja ukształtowała się na najniższym poziomie od maja 2019 r.

Żywność drożeje najwolniej od dwóch lat

Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji w grudniu był spadek inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami obniżyła się w grudniu do 3,6% r/r wobec 4,3% w listopadzie. Zmniejszenie inflacji bazowej wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki cen w kategoriach: „transport” (bez paliw) - efekt wysokiej bazy w przypadku cen usług transportowych oraz „inne wydatki na towary i usługi” - efekt wysokiej bazy w przypadku cen ubezpieczeń. W mniejszym stopniu w kierunku spadku inflacji bazowej oddziaływała niższa dynamika cen w kategorii „łączność” (spadek cen usług telekomunikacyjnych), „odzież i obuwie” (spadek cen zarówno odzieży jak i obuwia związany z masowymi wyprzedażami przez zamknięciem galerii), „zdrowie” (obniżenie dynamiki cen wyrobów farmaceutycznych), „rekreacja i kultura” (spadek cen usług związanych z kulturą i opłat radiowo-telewizyjnych) oraz „restauracje i hotele”. Do spadku inflacji w grudniu przyczyniła się również niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (0,8% r/r w grudniu wobec 2,0% w listopadzie), która ukształtowała się na najniższym poziomie od stycznia 2019 r. Wyraźne zmniejszenie tempa wzrostu cen w tej kategorii było związane przede wszystkim z obniżeniem dynamiki cen mięsa. Wynikało ono z silnych efektów wysokiej bazy sprzed roku oraz obserwowanego w ostatnim czasie spadku cen drobiu i trzody chlewnej ze względu na utrzymującą się nadpodaż tych produktów na unijnym rynku w warunkach pandemii. W kierunku obniżenia inflacji ogółem oddziaływał również nieznaczny spadek dynamiki cen nośników energii (4,6% r/r w grudniu wobec 4,7% w listopadzie), co wynikało z niższej dynamiki cen gazu. Przeciwny wpływ miał natomiast wzrost dynamiki cen paliw, która zwiększyła się w grudniu do -8,4% r/r wobec -9,2% w listopadzie, co jest związane ze wzrostem cen ropy naftowej na światowym rynku.

To nie koniec spadku inflacji 

W najbliższych miesiącach oczekujemy dalszego zmniejszenia inflacji, czemu sprzyjać będzie kontynuacja spadku dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz inflacji bazowej. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia inflacji bazowej będą silne efekty wysokiej ubiegłorocznej bazy. Szczegółową analizę na ten temat przedstawimy w poniedziałkowej MAKROmapie. Z kolei czynnikami ograniczającymi spadek inflacji ogółem będą podwyżka cen prądu, wejście w życie tzw. podatku cukrowego i podatku handlowego od początku 2021 r. oraz podwyżka opłat za wywóz śmieci. W konsekwencji prognozujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się w 2021 r. do 2,6% wobec 3,4% w 2020 r. Nasza prognoza inflacji jest obarczona niepewnością w związku z oczekiwanymi dużymi zmianami w systemie wag używanych przez GUS z początkiem 2021 r., które będą odzwierciedlały zaburzenia w koszyku inflacyjnym gospodarstw domowych wywołane pandemią COVID-19.

Dzisiejsze dane o inflacji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!