Ceny produktów mlecznych na aukcji GDT wzrosły piąty raz z rzędu

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zwiększył się na niej do 1 089 pkt. wobec 1 055 pkt. na poprzedniej aukcji, przeprowadzonej 2 maja br. (wzrost o 3,2%), co było powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT ukształtował się jednocześnie na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r.</p>

>

W kierunku zwiększenia indeksu oddziaływały wyższe ceny 7 z 8 jego składowych, wśród których najsilniej wzrosły ceny masła (+11,2%). Spadek cen odnotowano jedynie w przypadku kazeiny podpuszczkowej (-3,7%). Zmniejszyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 21 236 t wobec 22  633 t na poprzedniej aukcji. Kolejna aukcja GDT odbędzie się 6 czerwca.  

Utrzymuj?cy się w ostatnich miesi?cach wzrost cen produktów mlecznych na aukcjach GDT nie zmienia naszego scenariusza, zgodnie z którym w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkow? fazę cyklu (por. AGROmapa z 08.03.2017). Będzie to spowodowane odbudow? produkcji mleka wśród jego głównych eksporterów przy jednoczesnej stabilizacji popytu na produkty mleczne w Chinach. Wsparcie dla naszego scenariusza stanowi? dane USDA, zgodnie z którymi produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych zwiększyła się w marcu w ujęciu rocznym o 0,7%, co jest jej pierwszym wzrostem od maja 2016 r. Jednocześnie zgodnie z danymi CLAL chiński import_ produktów mlecznych w I kw. zwiększył się o 0,7% r/r wobec wzrostu o 20,4% w całym 2016 r., wskazuj?c na stabilizację popytu. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy s? tempo odbudowy podaży mleka w Unii Europejskiej oraz w Nowej Zelandii, a także dalsze kształtowanie się popytu na produkty mleczne w Chinach, który charakteryzuje się znacz?cym udziałem czynnika spekulacyjnego.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!