Ceny drobiu nadal wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii

Sytuacja na polskim rynku drobiu stopniowo się normalizuje, choć ceny skupu utrzymują się na poziomach znacząco niższych niż przed wybuchem pandemii. Istotne pogorszenie opłacalności produkcji znajduje już odzwierciedlenie m.in. w spadku uboju drobiu i mniejszych wylęgach piskląt. Oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą wzrost zarówno krajowego jak zagranicznego popytu na polski drób, czemu sprzyjać będzie większe zapotrzebowanie zgłaszane przez kanał HoReCa (hotele, restauracje i kawiarnie). Pozytywne dla polskiego eksportu drobiu jest również odzyskanie przez Polskę w sierpniu br.statusu kraju wolnego od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W horyzoncie najbliższych kwartałów światowemu popytowi na drób będzie sprzyjać także pogorszenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, które w warunkach niższych dochodów będą zastępować drobiem inne droższe gatunki mięsa. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą ze względu na organicznie produkcji związane z jej niską opłacalnością w 2021 r. możemy mieć do czynienia z deficytem żywca, co będzie oddziaływać w kierunku przyspieszenia wzrostu cen.

W okresie I-V 2020 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zmniejszyła się o 9,1% r/r wobec wzrostu o 16,3% w analogicznym okresie 2019 r., na co złożyły się zarówno mniejszy wolumen sprzedaży jak i niższe ceny uzyskiwane przez polskich eksporterów. Cena skupu drobiu wyniosła w lipcu 3,58 zł/kg (-11,4% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla drobiu ukształtowała się na poziomie 1,41 zł/kg (-0,2% r/r). W rezultacie relacja cen żywiec/pasza wyniosła w lipcu 2,54 wobec 2,86 przed rokiem, wskazując na silne pogorszenie opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2020 r. wyniesie ok. 3,50 zł/kg oraz 3,70 zł/kg na koniec 2021 r.

Pandemia COVID-19 doprowadziła do spadku cen jaj, które nadal kształtują się wyraźnie poniżej poziomów sprzed pandemii. Problemy ze zbytem znalazły również odzwierciedlenie w mniejszych wstawieniach kur niosek. W konsekwencji uważamy, że kolejne kwartały mogą przynieść mniejszą podaż jaj, co w warunkach ożywienia popytu będzie oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen.

W okresie I-IV 2020 r. wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 6,7% r/r wobec spadku o 5,2% w analogicznym okresie 2019 r. Cena skupu jaj klasy M na koniec lipca wyniosła 30,08 zł/100 sztuk (-4,2% r/r). W tym samym czasie cena pasz dla niosek wyniosła 1,22 zł/kg (-1,5% r/r). W konsekwencji w kwietniu relacja cen 100 jaj/pasza ukształtowała się na poziomie 24,76 wobec 25,45 przed rokiem, wskazując na pogorszenie opłacalności produkcji jaj. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2020 r. wyniesie ok. 32 zł/100 sztuk oraz ok. 36 zł/100 sztuk na koniec 2021 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszych prognoz cen drobiu oraz jaj jest dalszy rozwój pandemii.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!