Podsumowanie wydarzeń

Centrum Szkoleniowe Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej zaprasza

<p style="text-align: justify;">CCIFP umożliwia wymianę doświadczeń oraz zdobywanie wiedzy opartej na znajomości polskich i europejskich realiów. Realizujemy to, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do przedsiębiorców. Eksperci z firm stowarzyszonych przedstawiają aktualne zagadnienia z zakresu prawa, finansów, marketingu, HR, komunikacji, zarządzania oraz wielu innych. </p>

>

Jednym z zadań statutowych CCIFP jest umożliwianie przedsiębiorcom i pracownikom firm stowarzyszonych wymiany doświadczeń oraz zdobywania wiedzy opartej na znajomości polskich i europejskich realiów.

Zadanie to CCIFP realizuje, między innymi, poprzez organizowanie spotkań merytorycznych skierowanych do przedsiębiorców. Eksperci z firm stowarzyszonych przedstawiaj? aktualne zagadnienia z zakresu prawa, finansów, marketingu, HR, komunikacji, zarz?dzania oraz wielu innych.

NASZE FORMUŁY SPOTKAŃ :

Kluby wymiany doświadczeń zawodowych

Kluby Wymiany Doświadczeń Zawodowych umożliwiaj? wymianę kontaktów i doświadczeń zawodowych osobom pracuj?cym na podobnych stanowiskach/działach w firmach. Spotkania członków klubu s? zaproszeniem do nieformalnej dyskusji na zaproponowany temat, często prowadzone przez jednego z uczestników, który jest ekspertem w danej dziedzinie.

Spotkania każdego Klubu odbywaj? się zazwyczaj raz na dwa miesi?ce, w siedzibie CCIFP. Trwaj? około dwóch godzin, s? nieodpłatne i zarezerwowane wył?cznie dla pracowników firm stowarzyszonych.

Kluby wymiany doświadczeń zawodowych w CCIFP skierowane s? do:

• Działów HR

• Działów Marketingu i PR

• Działów księgowych i finansowych (DAF)

• Działów Sprzedaży

• Działów Zakupów

• Właścicieli Małych i średnich przedsiębiorstw

Seminaria, szkolenia i konferencje to cykliczne spotkania organizowane kilka razy w miesi?cu przez Centrum Szkoleniowe. Wykładowcami s? eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazuj? najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego, zarz?dzania, itp. Wszystkie spotkania wzbogacone s? o konkretne przykłady rozwi?zań stosowanych w praktyce przez firmy stowarzyszone.

Seminaria

Seminaria to spotkania, w których wykładowcami s? eksperci z firm stowarzyszonych, którzy przekazuj? najświeższe informacje z zakresu prawa, podatków, PR, marketingu, HR, rozwoju osobistego, zarz?dzania, itp. Wszystkie spotkania wzbogacone s? o konkretne przykłady rozwi?zań stosowanych w praktyce przez firmy stowarzyszone. Seminaria   trwaj? ok. 3-4 godziny.

 • Pozwalaj? na uaktualnienie wiedzy oraz na poszerzenie umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu
 • Umożliwiaj? przepływ wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami z firm stowarzyszonych a uczestnikami (konsultacje)
 • Sprzyjaj? zawieraniu relacji biznesowych dzięki praktycznemu wymiarowi i interaktywnej formule
 • Dotycz? szerokiego zakresu tematycznego: aktualności prawne, księgowość i finanse, zarz?dzanie firm?, marketing, komunikacja & PR, HR, itp.
 • Odbywaj? się średnio trzy razy w miesi?cu
 • Charakteryzuj? się niedużymi grupami seminaryjnymi (max.17 osób)

Warsztaty

Warsztaty odbywaj? się najczęściej w pi?tki i s? warsztatami całodniowymi. Organizujemy je dla niewielkich grup warsztatowych (max.10-12 osób). Prowadzone s? przez doświadczonych trenerów z firm stowarzyszonych w CCIFP.

Część warsztatów ułożona jest cyklami tak, aby możliwe było zdobycie pewnych kompetencji w sposób ci?gły, spójny i kompleksowy.

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Konferencje

Konferencje to spotkania całodniowe dotykaj?ce ważnego tematu z punktu widzenia danego sektora, danej grupy interesów lub poruszaj?ce tematy uniwersalne istotne dla wielu przedsiębiorstw z różnych sektorów.

 • Spotkania poświęcone zagadnieniom z zakresu PPP, rozwoju infrastruktury, współpracy publiczno-prywatnej, zarz?dzania zasobami ludzkimi w firmach, marketingu i komunikacji
 • Partnerami konferencji s? firmy stowarzyszone, instytucje publiczne, ministerstwa oraz media
 • 1-2 razy w roku, wydarzenia całodniowe, skupiaj? od 40-120 osób

Francuski język specjalistyczny

Kursy i szkolenia z francuskiego języka specjalistycznego organizowane s? w CCIFP od 2003 roku. CCIFP ma ugruntowan? pozycję na rynku szkoleń specjalistycznych. Uczymy przede wszystkim pracowników i praktyków wielu międzynarodowych firm i instytucji, przygotowujemy do egzaminów specjalistycznych. Prowadzimy także szkolenia tłumaczeniowe.

Dlaczego warto się u nas uczyć?

 • Kursy i szkolenia językowe kierujemy do osób, dla których język francuski jest narzędziem w codziennej pracy.
 • Oprócz języka uczymy jak poruszać się we współczesnych realiach biznesu i francuskiej kultury pracy.
 • Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o autorskie opracowanie zawieraj?ce materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia, słowniczek oraz wykaz specjalistycznych zwrotów.
 • Praktyczna metoda komunikacyjna pozwala uczestnikom na rozwijanie w szybkim tempie umiejętności pisania, wypowiadania się, a także stosowania zasad gramatycznych w praktyce.
 • Przeprowadzamy egzaminy z francuskiego języka specjalistycznego (DFP – Diplômes de Français Professionnel)

Naszym celem jest metodyczne, konsekwentne i skuteczne pogłębianie wiedzy językowej uczestników szkolenia, a w rezultacie osi?gnięcie przez nich założonego poziomu biegłości językowej.

Kursy całoroczne lub intensywne letnie :

 • Francuski język biznesowy
 • Francuski język specjalistyczny dla tłumaczy
 • Francuski język prawniczy

Intensywne szkolenia jednodniowe :

 • Francuski w księgowości i finansach
 • Francuski w nieruchomościach i budownictwie
 • Francuski w bankowości i ubezpieczeniach
 • Prawo pracy w języku francuskim
 • Język francuski w zamówieniach publicznych
 • i wiele innych

Egzaminy DFP (Diplômes de Français Professionnel)
Sesje egzaminacyjne z francuskiego języka specjalistycznego (DFP – Diplômes de Français Professionnel) odbywaj? się w siedzibie Izby 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Dyplomy DFP poświadczaj? znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie w następuj?cych specjalizacjach: biznes, dyplomacja, prawo, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika.

Szkolenia wewnętrzne w firmach

Centrum Szkoleniowe organizuje również szkolenia wewnętrzne dla firm. Oferty przygotowywane s? indywidualnie.

Działalność dodatkowa na rzecz francuskich pracodawców

Staramy się jak najlepiej dbać o interesy francuskich pracodawców na polskim rynku. Działamy we współpracy z wieloma instytucjami państwowymi i regionalnymi w celu dopasowania rynku edukacyjnego pod potrzeby naszych pracodawców.

Kontakt :

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz(@)ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520  839

Anna Raczyńska vel Wasiluk, Młodszy Specjalista  

anna.raczynska@ccifp.pl; tel.: +48 22 690 68 72

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!