Aktualności firm stowarzyszonych

Centrum Kształcenia Mieczysław Jankowski udostępniło szkolenia BHP w formie e-learningu.

<p style="text-align: justify;" align="justify">Jest to nowoczesna oraz skuteczna forma przeprowadzania szkoleń. Liczba osób korzystających ze szkoleń on-line systematycznie wzrasta. Największą zaletą e-learningu jest jego elastyczność i szybkość w dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym, bez konieczności prowadzenia szkoleń w formie stacjonarnej oraz dostępność na terenie całej Polski. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą szkoleń!</p>

>

SZKOLENIA OKRESOWE BHP  

  • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców
  • Szkolenie okresowe BHP dla osób kieruj?cych pracownikami
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno - biurowych  
  • Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli handlowych
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kieruj?cych pracownikami w służbie zdrowia
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby zdrowia
  • Szkolenie okresowe BHP dla przedstawicieli  
  • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonuj?cych zadania tej służby    

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE  

Prace szczególnie niebezpieczne - przeznaczone dla pracodawców, osób kieruj?cych pracownikami i służ BHP w zakładach pracy, w których wykonywane s? prace na wysokości powyżej 1m nad poziomem podłoża, prace remontowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu, prace z użyciem substancji chemicznych oraz prace w zamkniętych przestrzeniach. W szkoleniu przedstawione s? szczegółowe warunki organizacji ww. prac, obowi?zki pracodawcy oraz wzory podstawowych procedur. Po ukończeniu szkolenia uczestnik samodzielnie może pobrać certyfikat.  

Mobbing. Obowi?zki pracodawcy - ma za celu przybliżyć pracodawcy oraz pracownikom zjawisko mobbigu. Wśród lekcji zamieszczonych na platformie znajduj? się informacje o tym czym jest mobbing, jaka jest różnica miedzy mobbingiem a dyskryminacj?, jakie s? rodzaje mobbingu, przykłady zachowań mobbingowych i takich, które za mobbing uznane nie będ?, na czym polega polityka antymobbingowa, przykłady spraw o mobbing jakie miały miejsce w Polsce. Między poszczególnymi slajdami znajduj? się ćwiczenia, które pozwalaj? sprawdzić wiedzę uczestnika na temat mobbingu.W obecnej wersji kursu zał?czyliśmy również wzory dokumentów do wykorzystania. Po zaliczeniu szkolenia, uczestnik może wydrukować Certyfikat ukończenia szkolenia "Mobbing w miejscu pracy".  

Ochrona środowiska – szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców i zarz?dzaj?cych zakładami pracy. W przystępny sposób przedstawiamy obowi?zki wynikaj?ce z prawa o ochronie środowiska naturalnego. Poruszane w szkoleniu z zakresu ochrony środowiska naturalnego kwestie dotycz? dokumentacji, pozwoleń, sprawozdawczości, opłat i praktycznych sposobów unikania zagrożeń zwi?zanych z niewłaściwym kształtowaniem w zakładzie pracy działań z zakresu ochrony środowiska. Znajomość wymagań z tego zakresu jest pomocna zarówno funkcjonuj?cym już firmom jak i osobom odpowiedzialnym za uruchomienie nowych przedsięwzięć i tworz?cym nowe firmy.  

Po więcej informacji zapraszamy na www.centrumksztalcenia.pl

Zapisy na szkolenia odbywaj? się e-mailowo: biuro@centrumksztalcenia.pl oraz telefonicznie: (22) 822 30 28; (22) 632 30 03; 601  300  520

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!