Podsumowanie wydarzeń

Centre for Effective Dispute Resolution z Londynu i Międzynarodowe Centrum Mediacji podpisały deklarację współpracy

<p style="text-align: justify;"><strong>6 lipca 2015 roku Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) z Londynu podpisało z Międzynarodowym Centrum Mediacji (MCM/IMC) w Warszawie,  umowę o współpracy w celu promowania rozwoju i wykorzystania mediacji w sporach z udziałem polskich i międzynarodowych firm.</strong></p>

>

Od ponad 25 lat, CEDR promuje i kształtuje wykorzystanie z alternatywnych metod rozwi?zywania konfliktów (ADR) w sporach gospodarczych w Europie i na całym świecie. Jest to największy światowy ośrodek świadcz?cy usługi zarz?dzania konfliktami, oferuj?cy uznane na arenie międzynarodowej akredytacje i szkolenia dla mediatorów, zapewniaj?cy dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwi?zywania sporów handlowych.

Międzynarodowe Centrum Mediacji stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Misj? MCM jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie. Unikaln? cech? MCM jest możliwość mediowania w wielu językach, zarówno na poziomie lokalnym jak i międzynarodowym. Listę mediatorów MCM tworz? eksperci w konkretnych branżach, prowadz?cy mediacje w językach obcych i posiadaj?cych doświadczenie zarówno merytoryczne jak i praktyczne oraz znajomość kontekstu kulturowego.

Zarówno MCM jak i CEDR ł?cz? te same cele, obydwa centra świadcz? unikalne profesjonalne doradztwo, zapewniaj?ce dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwi?zywania sporów gospodarczych i zdeklarowały się współpracować organizuj?c wspólne wydarzenia promuj?ce rozwój mediacji w sporach dotycz?cych polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

„Jest to kolejny sukces MCM na drodze wspierania polubownych metod rozwi?zywania sporów w Polsce. Międzynarodowe partnerstwo i wymiana doświadczeń s? niezwykle istotne dla promocji i rozwoju skutecznych, pozas?dowych metod rozwi?zywania konfliktów. CEDR jest kolejnym międzynarodowym partnerem Międzynarodowego Centrum Mediacji (MCM) założonego przez Izby Przemysłowo-Handlowe działaj?ce w Polsce.” - mówi dr Ewelina Stobiecka, parter zarz?dzaj?ca w TaylorWessing e|n|w|c, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Andy Grossman, Dyrektor w CEDR powiedział, że"Doświadczenie CEDR we wprowadzaniu mediacji i innych form ADR w wielu krajach na całym świecie, pokazuje znaczenie mediacji jako mechanizmu pomocy dla przedsiębiorstw w utrzymaniu kontroli nad ich sporami, i bardziej ogólnie, jako środka do stworzenia zabezpieczeń dla zagranicznych inwestorów. Globalny charakter działalności oznacza także, że umowy s? coraz częściej opatrywane klauzul? mediacyjn?.   Korzystanie z mediacji zatem, nie jest tylko trendem, ale rzeczywistości? biznesu"

„Wielka Brytania może pochwalić się długoletni? tradycj? alternatywnych sposobów rozwi?zywania sporów, dlatego z dum? i entuzjazmem przył?czamy się do działań na rzecz upowszechnienia wiedzy o mediacji i innych alternatywnych metodach rozwi?zywania konfliktów i sporów.” – powiedział o współpracy CEDR i MCM Robin Barnett, Ambasador Brytyjski w Warszawie.

***

Kontakt dla mediów:
INFINITY Agencja PR & MarComm
Aleksandra Ladachowska
Tel.: + 48  793 41 00 08, E-Mail: ola(@)agencja-infinity.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!