Analizy i badania

Cel inflacyjny jest przedziałowy (nie punktowy)

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Rada stwierdziła również, że "<em>bieżące informacje wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach</em>”, a "<em>zgodnie z dostępnymi prognozami w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego</em>”.</p>

>

Prezes NBP: mamy przedziałowy cel inflacyjny

Na konferencji po posiedzeniu RPP A. Glapiński podtrzymał ocenę, zgodnie z któr? stopy procentowe NBP najprawdopodobniej nie zmieni? się do końca 2019 r. Stwierdził on jednocześnie, że w ocenach perspektyw stóp "nie chciałby wybiegać w rok 2020”. Na szczególn? uwagę zasługuje wypowiedź prezesa NBP dotycz?ca sposobu rozumienia celu inflacyjnego RPP. W jego ocenie cel ten ma charakter przedziałowy (1,5% - 3,5%), a nie punktowy (2,5% +/- 1 pkt. proc.). Wypowiedź ta ma naszym zdaniem charakter przełomowy z punktu widzenia komunikacji RPP z otoczeniem, gdyż oznacza odejście od sposobu rozumienia celu przez Rady Polityki Pieniężnej poprzednich kadencji. Można j? bowiem interpretować jako tolerancję dla długotrwałego utrzymywania się inflacji powyżej 2,5% ale poniżej 3,5%, co oznacza zmniejszenie przestrzeni dla podwyżek stóp procentowych w średnim okresie.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego s? spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazuj? na pierwsz? podwyżkę stóp w IV kw. 2019 r.

Skup obligacji firm zbrojeniowych mieści się w instrumentarium NBP

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami jednym z tematów poruszonych na konferencji była możliwość zastosowania przez RPP narzędzi niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. Prezes NBP poinformował, że RPP zapoznała się z doświadczeniami banków centralnych prowadz?cych tak? politykę (w tym EBC i Narodowego Banku Węgier). W ocenie A. Glapińskiego narzędzia te mieszcz? się w instrumentarium NBP omówionym w Założeniach Polityki Pieniężnej na rok 2019 (do narzędzi tych należy również rozważany przez członka RPP J. Kropiwnickiego skup obligacji firm zbrojeniowych - por. MAKROmapa z 1.10.2018). Instrumenty te mog? być wykorzystane w okresie spowolnienia wzrostu gospodarczego. W naszej ocenie perspektywa zastosowania przez RPP tych narzędzi jest wci?ż odległa. Uważamy jednak, że w przypadku silnego spowolnienia wzrostu Rada preferować będzie niekonwencjonaln? politykę i pozostawi stopę referencyjn? na obecnym poziomie (1,50%).

Przedsiębiorstwa poradz? sobie z podwyżkami cen pr?du

Na konferencji poruszono również problem wzrostu cen nośników energii (ropy i energii elektrycznej). Prezes NBP podkreślił, że Rada dostrzega ryzyko zwiększenia inflacji w zwi?zku ze wzrostem cen tych nośników, jednak będzie on miał ograniczony wpływ na inflację. W ocenie A. Glapińskiego wpływ podwyżek cen pr?du dla przedsiębiorstw na ich sytuację finansow? będzie ograniczony ze względu na ich wysok? konkurencyjność wspieran? przez niskie koszty pracy. Wpływ rosn?cych cen pr?du na sytuację finansow? przedsiębiorstw i inflację omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!