Aktualności firm stowarzyszonych

Carrefour Polska wyróżniony na zjeździe UNI Europa Commerce w Gdańsku

<p style="text-align: justify;"><strong>Prowadzenie przez Carrefour Polska otwartego dialogu ze związkami zawodowymi we wszystkich lokalizacjach i na wszystkich poziomach zyskało uznanie Krajowej Sekcji Handlu NSZZ „Solidarność”, czego wyrazem było przyznanie „Wyróżnienia za prowadzenie dialogu z Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność””, wręczonego w czasie zjazdu UNI Europa Commerce - europejskiej federacji związków zawodowych z sektora handlu.</strong></p>

>

Wyróżnienie przyznane Carrefour Polska podczas organizowanego po raz pierwszy w Polsce zjazdu europejskich zwi?zków zawodowych sektora handlu, jest szczególnie istotne, gdyż zostało przyznane Carrefour, jako jedynej firmie z branży handlowej i po raz pierwszy w historii zjazdów UNI Europa Commerce.

Justyna Orzeł, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich Carrefour Polska, odbieraj?c wyróżnienie w imieniu Carrefour Polska, powiedziała:

„Dialog jest jedn? z kluczowych wartości wspieranych i promowanych przez kierownictwo grupy Carrefour na świecie. Jesteśmy przekonani, że tylko formuła dialogu społecznego, realizowana pomiędzy pracodawc? i zwi?zkami zawodowymi, jest gwarancj? szacunku i partnerstwa we wzajemnych relacjach.”

Wyróżniona formuła dialogu społecznego już od wielu lat wpisuje się w strategię działania Carrefour na poziomie międzynarodowym, a także gruncie polskim. Polityka personalna promuj?ca dialog społeczny w Carrefour Polska zachęca i zobowi?zuje pracowników wszystkich szczebli do aktywnego zaangażowania. W całej Polsce, przy aktywnym wsparciu dyrektorów hiper i supermarketów Carrefour, organizowane s? akcje „otwartych drzwi”, które umożliwiaj? zatrudnionym bezpośredni kontakt z przedstawicielami zwi?zków zawodowych.

„Wyróżnienie przyznane przez tak wymagaj?c? i ważn? dla nas stronę, jak? s? zwi?zki zawodowe, stanie się dla nas motywacj? do dalszego doskonalenia formuły dialogu społecznego w Carrefour Polska. Podkreślenia wymaga kluczowa rola pracowników Carrefour Polska, reprezentuj?cych z jednej strony zwi?zki zawodowe, a z drugiej dyrekcje placówek, którzy każdego dnia wł?czaj? się w proces tworzenia pomostu zrozumienia pomiędzy stronami dialogu”, zadeklarowała Dyrektor Justyna Orzeł.

***

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 700 sklepów w różnych formatach: s? to hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!