Podsumowanie wydarzeń  •  Aktualności firm stowarzyszonych

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników w Edenred

<p style="text-align: left;" align="right">Rozmowa z Vianney du Parc, Prezesem Edenred Polska na temat budowania motywacji i zaangażowania pracowników w Edenred.</p>

>

Świadczenia pozapłacowe maj? istotne znaczenie dla budowania zaangażowania i motywacji pracowników, Edenred posiada wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu tego typu rozwi?zań. W jaki sposób pod?żaj? Państwo za zmieniaj?cymi się trendami?

Grupa Edenred rozpoczęła działalność ponad 50 lat temu we Francji, od wprowadzenia kuponów żywieniowych Ticket Restaurant ?. Dzisiaj oferujemy ponad 150 różnych rozwi?zań w 42 krajach. Świadczenia pozapłacowe s? kluczowym elementem w budowaniu motywacji pracowników. Na pocz?tku tego roku wraz z firm? badawcz? Ipsos przeprowadziliśmy 9 edycję badania na temat dobrego samopoczucia i motywacji pracowników „Barometr Pracownika”, w którym udział wzięło ponad 9 tys. osób z 9 krajów, w tym z Polski. Wyniki Barometru pokazuj?, że aż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowi?zkiem i rutyn?, a ponad 50% ankietowanych twierdzi, że programy świadczeń pracowniczych s? niewystarczaj?ce. To, obok niskiej siły nabywczej, jedne z głównych problemów nurtuj?cych polskich pracowników. Natomiast największym zmartwieniem zatrudnionych z Europy Zachodniej, nie jest już bezpieczeństwo utrzymania pracy, ale czas spędzony w pracy, siła nabywcza, niezadowolenie z działań podejmowanych w zakresie rozwoju zawodowego oraz problem z zachowaniem zasad work-life balance. „Barometr Pracownika” pozwala nam identyfikować potrzeby zatrudnionych i pod?żać za trendami społecznymi. Na tej podstawie tworzymy narzędzia ułatwiaj?ce działom HR spełnianie tych oczekiwań.

W jaki sposób Edenred motywuje swoich pracowników?

Dla mnie zadowolony pracownik to zmotywowany i wydajny pracownik. Rol? managera jest stworzenie atmosfery i takiego środowiska pracy, w którym ludzie będ? czuli się dobrze i będ? się rozwijać. To niezwykle istotne bior?c pod uwagę, że w pracy spędzamy jedn? trzeci? część życia. Pytanie, więc, jak stworzyć takie środowisko, w którym zespół będzie się samorealizował. Wymieniłbym kilka elementów:

  • pomoc pracownikom w odnalezieniu sensu pracy poprzez inspirowanie i budowanie zaangażowania w realizację celów firmy tzw. „Mission statement”. Powinniśmy uświadamiać pracownikom, że przyczyniaj? się do osi?gania celów firmy i jej rozwoju. Najbardziej dumne ze swojej pracy s? osoby, które wiedz?, że ich zadania wpływaj? na wyniki pracy pozostałych członków zespołu. A to tworzy silne osobiste zaangażowanie.
  • wspólne spędzanie czasu z okazji świ?t, urodzin, podpisania dużego kontraktu,
  • docenianie poprzez poświęcanie pracownikom swojego czasu, proste „dziękuję”,     czy gratulacje, co może nie być dla wszystkich oczywiste,
  • badanie zadowolenia pracowników.

Informacja zwrotna z ankiety satysfakcji pracowników pokazuje jak zatrudnieni postrzegaj? różne obszary w firmie. Pewne kwestie mog? być oczywiste dla managera, z których jego zespół nie musi zdawać sobie sprawy. Pytania otwarte pozwalaj? wskazać te obszary, których usprawnienie przyniesie szybkie korzyści bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Osobiście rekomenduję badanie zadowolenia pracowników. Świadczenia pracownicze s? dobrym rozwi?zaniem, które maj? pozytywny efekt na postrzeganie firmy. Jednak, aby zmaksymalizować ten efekt, powinniśmy przedstawiać ich wartość. W Edenred korzystamy z „Total Reward

Statement”, który obejmuje wartość pakietu wynagrodzeń: wysokość otrzymywanego wynagrodzenia wraz z dodatkowymi korzyściami, tj. samochody służbowe, ubezpieczenie zdrowotne, karty podarunkowe czy karty na posiłki.

Dodatkowe benefity s? ważne, ale ważniejsze, że pracownicy s? świadomi, jakie wysiłki dla nich podejmujemy.

Podstaw? każdej firmy s? ludzie. Jaki jest przepis na stworzenie kultury organizacyjnej wśród pracowników Edenred?

Rozwój każdej firmy jest możliwy dzięki zespołowi i społeczności, w której organizacja funkcjonuje. W Edenred mamy 3 filary. Pierwszy to ludzie. Nasz? ambicj? jest, aby wszyscy nasi pracownicy czuli, że pracuj? w najlepszej firmie na świecie „Best Place to Work”. Takie podejście jest bardzo ważne w sektorze usług, gdzie jedynym kapitałem s? pracownicy. Drugim filarem jest nasza polityka w zakresie CSR, czyli działania na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju oraz wspierania osób potrzebuj?cych. Jednym z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu Edenred jest projekt Ideal Meal, promuj?cy ideę zdrowego żywienia, który jest powi?zany z naszym sztandarowym produktem, kart? na posiłki Ticket Restaurant ?. Trzeci filar Edenred to kultura korporacyjna – tzw. Customer Inside, czyli odpowiadanie na potrzeby klientów poprzez wprowadzanie kolejnych innowacji ułatwiaj?cych codzienn? pracę i zapewnianie doskonałej jakości usług.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!