Aktualności firm stowarzyszonych

Branżowy Barometr EFL: inwestycyjny boom w handlu, zakupowy szał w produkcji

<p style="text-align: justify;">Produkcja, HoReCa i handel to sektory, które w I kwartale br. oceniają swoją sytuację lepiej niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Ich subindeksy są też wyższe niż główny odczyt „Barometru EFL” (56,8 pkt.) i wynoszą odpowiednio 60,6 pkt., 59,4 pkt. oraz 57,9 pkt. Dobre wartości wskaźników wynikają przede wszystkim z optymistycznych prognoz dotyczących inwestycji i sprzedaży. W szczególności, aż 47% firm handlowych planuje więcej inwestować, a 42% producentów liczy na wyższą sprzedaż swoich towarów.</p>

>

- Branżowy obraz, jaki wyłania się z pierwszego tegorocznego „Barometru EFL”, stanowi odbicie zarówno polskiej jak i unijnej gospodarki. Obie s? w bardzo dobre kondycji, a produkcja i handel to jedne z najważniejszych filarów wzrostu gospodarczego. Z najnowszych danych GUS wynika, że produkcja przemysłowa w Polsce w wzrosła w styczniu o ponad 8%, a w lutym o ponad 7 proc. w ujęciu rocznym. Spodziewamy się dalszego wzrostu produkcji w kolejnych miesi?cach jako rezultatu odbicia krajowego popytu inwestycyjnego. Natomiast głównymi motorami HoReCa i firm handlowych s? wydatki konsumentów, rosn?ce zarówno za spraw? bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy, ale też wsparte programem Rodzina 500+. Choć w dalszej części roku dynamika konsumpcji prywatnej może nieco wyhamować, to i tak dalej będzie napędzać sektor handlowy w Polsce –  mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Producenci będ? najwięcej sprzedawać

Produkcja w I kwartale br. osi?gnęła najwyższ? wartość subindeksu „Barometru EFL” wśród wszystkich sześciu branż, który wyniósł 60,6 pkt. Wynik jest również lepszy niż kwartał wcześniej (+1,5 pkt.). Oznacza to, że przedsiębiorcy lepiej zaczęli rok niż skończyli poprzedni. Warto także zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest wyższa (o niecałe 4 pkt.) od głównego wskaźnika dla całego rynku MŚP w Polsce.

Optymistyczna ocena koniunktury w produkcji to pochodna pozytywnych prognoz w zakresie dwóch obszarów. Po pierwsze, sprzedaży: aż 42% firm spodziewa się wzrostu zamówień na swoje usługi – najwięcej ze wszystkich badanych branż. Po drugie, 38% producentów planuje w I kwartale br. więcej inwestować.

Firmy produkcyjne, najczęściej ze wszystkich firm, swoje inwestycje zamierzaj? sfinansować leasingiem – z tego narzędzia planuje korzystać prawie połowa producentów (46%).

HoReCa będzie więcej inwestować i sprzedawać

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla HoReCa wyniósł 59,4 pkt. i był wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału o 4,1 pkt. Na odczyt wpłynęły głównie pozytywne prognozy dotycz?cych inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, ponad 45% hoteli, restauracji i firm cateringowych spodziewa się więcej inwestować Odsetek inwestycyjnych optymistów jest aż o 10 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Co więcej, HoReCa sygnalizuje zdecydowany wzrost zamówień. W porównaniu do ostatniego kwartału poprzedniego roku, ponad dwa razy więcej firm spodziewa się wzrostu sprzedaży (I kw. 2018: 36,3 proc. vs. IV kw. 2017: 16,3 proc.).

Firmy handlowe największymi inwestorami

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla handlu wyniósł 57,9 pkt. Jest to wynik nieco lepszy niż w poprzednim kwartale (+3,1 pkt.), ale także niż rok temu (+5,4 pkt.). Tutaj, podobnie jak w produkcji i HoReCa, na głównym wskaźniku zaważyły dobre prognozy dotycz?ce inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, aż 47 proc. firm handlowych spodziewa się więcej inwestować. To najlepszy wynik spośród wszystkich sześciu badanych branż. Jednocześnie odsetek inwestycyjnych optymistów jest o 11,1 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej. Przedstawiciele branży handlowej sygnalizuj? również wzrost zamówień. Więcej spodziewa się sprzedawać 36 proc. firm, co oznacza wzrost o 13 pp. w porównaniu do IV kwartału 2017 roku.

Firmy handlowe bardzo często posiłkuj? się leasingiem – przy pomocy tego rozwi?zania swoje inwestycje zamierza finansować aż 44 proc. firm.

Stabilna sytuacja na pocz?tku roku

Pierwszy tegoroczny odczyt „Barometru EFL” wyniósł 56,8 pkt. i jest porównywalny ze wskaźnikiem sprzed kwartału (58,2 pkt.) oraz sprzed roku (57,1 pkt.). Można więc wci?ż mówić o kontynuacji pozytywnych nastrojów w sektorze MŚP. Eksperci EFL zwracaj? jednak uwagę na bardzo optymistyczne prognozy przedsiębiorców dotycz?ce sprzedaży usług i produktów.

„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metod? CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 1 – 9 lutego 2018 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. siedmiokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i sześciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!