Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Branże eksportowe podtrzymują aktywność w polskim przemyśle

W kwietniu odnotowano zmniejszenie rocznej dynamiki produkcji w trzech głównych grupach firm. W branżach eksportowych produkcja zwiększyła się w kwietniu o 0,8% r/r wobec wzrostu o 12,8% w marcu, podczas gdy spadek produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w firmach powiązanych z budownictwem (-10,3% wobec -9,3%) i pozostałych branżach (-9,1% wobec -8,8%). Taka struktura wzrostu produkcji wskazuje, że dodatni wkład do wzrostu produkcji przemysłowej ogółem w kwietniu miały jedynie branże eksportowe, w których silnym wsparciem dla aktywności w warunkach słabego popytu pozostaje redukcja zaległości produkcyjnych. Jednocześnie w grupie działów o najwyższej rocznej dynamice produkcji w ostatnich trzech miesiącach pozostają działy „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” oraz „produkcja pozostałego sprzętu transportowego”. Jest to spójne z obserwowanym w Niemczech ożywieniem w branży motoryzacyjnej oraz dobrymi raportowanymi przez NBP wynikami w polskim eksporcie samochodów i części samochodowych (por. MAKROmapa z 22.05.2023). Z tych powodów branże eksportowe na ogół pozostają relatywnie odporne na dekoniunkturę u głównych partnerów handlowych Polski. Natomiast utrzymujący się spadek produkcji w pozostałych branżach odzwierciedla słabość popytu wewnętrznego (konsumpcyjnego i inwestycyjnego) w Polsce. Podtrzymujemy ocenę, że wyraźnego przyspieszenia dynamiki produkcji w branżach nieeksportowych można oczekiwać dopiero w II poł. br., gdy postępująca dezinflacja przyczyni się do zwiększenia realnej dynamiki płac i konsumpcji, a inwestycje publiczne, współfinansowane ze środków unijnych, wyraźnie przyspieszą. W II poł. br. spodziewamy się również przyspieszenia wzrostu produkcji w branżach eksportowych, dla której wsparciem będzie oczekiwane ożywienie gospodarcze w strefie euro. W tym kontekście na uwagę zasługuje zaplanowana na jutro publikacja wstępnych indeksów PMI dla strefy euro.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!