Analizy i badania

Brak terminowej spłaty greckiego zadłużenia wobec MFW może osłabić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1095 (osłabienie złotego o 0,2%). W poniedziałek na otwarciu odnotowano przejściowe osłabienie złotego w reakcji na wynik sondażu exit poll wskazujący na zwycięstwo A. Dudy w wyborach prezydenckich, które zostało odebrane przez uczestników rynku jako wzrost ryzyka politycznego w Polsce.</p>

>

We wtorek polska waluta silnie traciła na wartości, co zwi?zane było z brakiem porozumienia pomiędzy Grecj? a instytucjami międzynarodowymi, mimo deklarowanych wcześniej postępów w negocjacjach. W środę i w czwartek mieliśmy do czynienia ze stabilizacj? kursu złotego z uwagi na ubogi kalendarz makroekonomiczny. W pi?tek złoty umocnił się w reakcji na lepsze od oczekiwań dane nt. finalnego szacunku polskiego PKB. Po południu łagodna aprecjacja złotego była  kontynuowana, czemu sprzyjała publikacja drugiego szacunku PKB w USA w I kw., który został zrewidowany w dół względem pierwszego szacunku.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla kształtowania się kursu złotego będzie spłata zapadaj?cego w pi?tek greckiego długu względem MFW. Oceniamy, że istnieje niezaniedbywalne prawdopodobieństwo, iż Grecja nie ureguluje terminowo swojego zadłużenia. W przypadku realizacji tego scenariusza oczekujemy osłabienia złotego. Istotna dla kursu polskiej waluty będzie naszym zdaniem również pi?tkowa publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy. W przypadku realizacji naszej prognozy, zakładaj?cej umiarkowany wzrost zatrudnienia, oczekujemy lekkiego umocnienia polskiej waluty. Wzrost zmienności kursu złotego może przynieść naszym zdaniem środowa konferencja po posiedzeniu EBC. Posiedzenie RPP będzie w naszej ocenie neutralne dla rynku. Ograniczony wpływ na kurs złotego będ? miały również dane nt. inflacji w strefie euro oraz odczyt indeksu ISM dla amerykańskiego przetwórstwa.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!