Analizy i badania

Boom w inwestycjach przedsiębiorstw

<p style="text-align: justify;">W strukturze PKB na szczególną uwagę zasługuje utrzymujący się szybki wzrost inwestycji, których dynamika wzrosła do 9,9% r/r w III kw. z 8,7% w II kw. W konsekwencji ich wkład do wzrostu PKB zwiększył się do 1,8 pkt. proc. wobec 1,5 pkt. proc. w II kw. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu dynamiki inwestycji w III kw. były inwestycje przedsiębiorstw. </p>

>

Zgodnie z danymi GUS w III kw. nominalna dynamika inwestycji w firmach zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób zwiększyła się do 14,1% r/r wobec 10,9% w II kw. Głównym bodźcem dla szybkiego wzrostu inwestycji w tym okresie był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym, który w III kw. wyniósł 77,0% (dane odsezonowane). W IV kw. wzrósł on do 77,4%, kształtuj?c się na poziomie najwyższym od IV kw. 2008 r. Sygnalizuje to wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji ożywienia w inwestycjach przedsiębiorstw w IV kw. br. Oczekujemy jednak, że tempo ich wzrostu ulegnie spowolnieniu, do czego przyczyni się pogorszenie koniunktury w strefie euro oraz wysoka ubiegłoroczna baza.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!