Analizy i badania

Blisko milion Polaków to osoby zamożne i bogate, 56% z nich chętnie wybiera produkty premium i luksusowe oznaczone etykietą „Made in Poland”

<p style="text-align: justify;"><strong>W 2015 roku liczba zamożnych i bogatych Polaków sięgnie 969 tys., a ich dochody netto wyniosą około 155 mld zł. Wartość rynku dóbr luksusowych szacowana jest na 14,3 mld zł, czyli o 13% więcej niż w roku ubiegłym. Z szóstej edycji badania KPMG przeprowadzonego wśród zamożnych i bogatych Polaków wynika, że dobra luksusowe nie zawsze muszą pochodzić z zagranicy.</strong> <strong>W ostatnich latach polskie marki rozwijają się i odnoszą sukcesy, zarówno w kraju, jak i na rynkach międzynarodowych. Ponad połowa nabywców towarów premium i luksusowych w Polsce deklaruje, że oznaczenie „Made in Poland” zachęca ich do zakupu. </strong></p>

>

Blisko milion zamożnych i bogatych Polaków w 2015 r.

Z roku na rok systematycznie rośnie liczba zamożnych i bogatych Polaków, czyli takich, których roczne dochody brutto przekraczaj? 85 tys. zł. Do końca 2015 r. będzie ich ł?cznie 969 tys., co oznacza wzrost o 7% w porównaniu do roku ubiegłego. Wg szacunków KPMG ł?czne dochody netto osób zamożnych i bogatych wynios? 154,7 mld zł (wzrost o 5% r/r).

W Polsce od wielu lat systematycznie przybywa zamożnych i bogatych Polaków, rosn? także ich ł?czne dochody netto. Szacujemy, że w 2018 r. liczba zamożnych i bogatych podatników może zbliżyć się do 1,2 mln, a ich ł?czne dochody osi?gn? wartość ponad 200 mld zł. Polakom wci?ż jednak daleko do średniej europejskiej â ? ? zarówno ze względu na liczbę osób, które według światowych standardów można określić jako bogate, jak i średniego maj?tku przypadaj?cego na mieszkańca â ? ? mówi Andrzej Marczak, partner w  KPMG w Polsce.

Według szacunków, liczba mieszkaj?cych w Polsce osób, które posiadaj? aktywa płynne o wartości co najmniej 1 mln dolarów (HNWI, ang. high net worth individuals), wynosi obecnie 43 tys.[1] Przykładowo we Francji jest ich blisko 1,8 mln, w  Wielkiej Brytanii â ? ? 2,4 mln, a w Niemczech â ? ? 1,5 mln. Liczba HNWI w  Polsce jest porównywalna do krajów o znacznie mniejszej populacji, jak Portugalia, Finlandia czy Czechy.

W porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich maj?tek Polaków nie jest imponuj?cy. W  połowie 2015 roku średnia wartość maj?tku na osobę w Polsce wyniosła jedynie 19,5 tys. dol., podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej jest równa 133,4 tys dol., czyli prawie siedmiokrotnie więcej â ? ? mówi Andrzej Marczak, partner w  KPMG w Polsce.

Rynek dóbr luksusowych w Polsce rośnie w tempie dwucyfrowym

Zgodnie z szacunkami KPMG, do końca 2015 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce wyniesie 14,3 mld zł, co oznacza wzrost o 13% w stosunku do roku poprzedniego. Największ? kategorię uwzględnion? w analizie stanowi? samochody luksusowe i premium - ? ? wartość tego segmentu (blisko 7,0 mld zł) stanowi prawie połowę całkowitej wartości rynku dóbr luksusowych w Polsce. Istotnymi segmentami s? także odzież i dodatki (2,1 mld zł), usługi hotelarskie i SPA (1,3 mld zł) oraz nieruchomości (ponad 1,1 mld zł).

W 2018 roku wartość rynku może sięgn?ć 16,6 mld zł, co oznacza wzrost o 17% w ci?gu trzech lat. W  tym samym okresie największych wzrostów procentowych można spodziewać się w  segmencie usług hotelarskich i SPA, jachtów oraz biżuterii i zegarków. Wysoka dynamika widoczna będzie także w  przypadku nieruchomości oraz samochodów - mówi Tomasz Wiśniewski, partner w  KPMG w  Polsce.

Blisko 60% zamożnych i bogatych chce kupować dobra luksusowe „Made in Poland”

Kraj pochodzenia w przypadku dóbr premium i luksusowych bardzo silnie oddziałuje na potencjalnych nabywców, wywołuj?c określone skojarzenia oraz kształtuj?c oczekiwania wobec produktu. Dla 49% zamożnych i bogatych Polaków rodowód marki ma duże lub bardzo duże znaczenie w procesie zakupowym. Jedynie co pi?ty respondent uważa, że kraj pochodzenia nie ma znaczenia, b?dź nie potrafił wskazać wpływu na wybór kupowanych przez niego produktów.

Produkty premium i luksusowe pochodz?ce z Polski s? na ogół odbierane pozytywnie. Jak wynika z  badania KPMG, 56% zamożnych i bogatych nabywców twierdzi, że oznaczenie „Made in Poland” zachęca ich do zakupów. Jedynie 6% respondentów uważa, że polskie pochodzenie produktu zniechęca do zakupu.

Najwięcej polskich marek premium i luksusowych obecnych jest w segmentach odzieży, biżuterii i  zegarków oraz alkoholi. Większość zamożnych i bogatych osób zna przynajmniej kilka marek premium i  luksusowych pochodz?cych z Polski (marki wskazane przez konsumentów samodzielnie). Do najbardziej rozpoznawalnych polskich marek reprezentuj?cych segment dóbr premium i  luksusowych należ? firmy biżuteryjne Apart i W.KRUK, marki wódek Chopin i Belvedere, WITTCHEN znany ze sprzedaży galanterii skórzanej, jak również marka kosmetyczna Dr Irena Eris.

Co ciekawe ankietowani zamożni i bogaci Polacy często wskazywali również firmy, których produkty według ogólnie przyjętych kryteriów zasadniczo nie s? zaliczane do dóbr z tzw. wyższej półki. To zjawisko może oznaczać, że w powszechnej świadomości definicja sektora premium jest dosyć szeroka. Okazuje się również, że respondenci często nie s? świadomi, które marki premium i luksusowe pochodz? z Polski â ? ? mówi Tomasz Wiśniewski, partner w  KPMG w Polsce.

Cena i jakość wyróżnikami polskich marek premium i luksusowych

Co drugi zamożny i bogaty nabywca twierdzi, że polskie marki premium i luksusowe cechuje korzystniejsza relacja jakości do ceny niż ich zagranicznych odpowiedników. Około jedna trzecia badanych pozytywnie oceniła design i estetykę polskich marek w segmentach: odzież, obuwie i  galanteria skórzana oraz biżuteria i zegarki. W porównaniu do innych segmentów największ? rozpoznawalności? na tle zagranicznych marek ciesz? się polskie alkohole.

Luksus „Made in Poland” to zjawisko stosunkowo młode, ale w wielu segmentach rynku obecność polskich marek premium i luksusowych staje się w ostatnich latach coraz silniejsza. Coraz bardziej widoczny jest trend indywidualizacji produktów premium i luksusowych. Jest to potencjalny kierunek rozwoju polskich marek, który mógłby stanowić interesuj?cy wyróżnik ich oferty. To nowoczesne podejście do klienta kryje w sobie wszechstronne możliwości rozwoju w  przypadku dóbr premium i  luksusowych, które z definicji stanowi? formę ekspresji statusu nabywcy â ? ? mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Wysoka jakość oferowanych produktów i staranne ich wykonanie umożliwiaj? polskim firmom zaistnienie poza granicami Polski oraz uzyskanie stabilnej pozycji na światowym rynku dóbr premium i luksusowych. Jednocześnie zdaniem badanych firm przeszkodami w ekspansji zagranicznej s? m.in. wizerunek produktów z  Polski, różnice kulturowe i odmienne realia prowadzenia działalności na zagranicznych rynkach oraz konkurencja z dużymi, międzynarodowymi koncernami.

Internet najważniejszym źródłem informacji o polskich markach

Najczęściej wskazywanym przez respondentów źródłem informacji o polskich markach premium i  luksusowych jest internet. Ponadto aż 60% zamożnych i bogatych Polaków korzysta z internetu porównuj?c ceny polskich marek premium i luksusowych.

Najważniejszym kanałem sprzedaży produktów z tzw. wyższej półki w Polsce s? salony sprzedaży zlokalizowane w centrach handlowych. Drugim najpopularniejszym kanałem jest internet. Ma on największe znaczenie w przypadku zakupów kosmetyków i perfum â ? ? 43% zamożnych i bogatych Polaków przyznało, że polskie marki z tego segmentu kupuje zwykle w sieci.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. Edycja 2015 >>>

***

O RAPORCIE:

„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Polskie marki premium i luksusowe. Edycja 2015” jest szóst? edycj? publikacji KPMG o  rynku luksusu w Polsce. Motywem przewodnim tej edycji raportu były polskie marki premium i luksusowe. Na potrzeby raportu przyjęto, że polskim dobrem premium lub luksusowym jest każde dobro opatrzone mark?, która jest powszechnie w  Polsce uznawana za premium b?dź luksusow? lub takie, które ze względu na swoj? specyfikę (unikalność, wysok? cenę itp.) nabiera takiego charakteru. Z kolei polska marka to taka, która jest własności? firmy z przewag? kapitału polskiego lub ma polskie korzenie (historyczne) i jest nadal wytwarzana na terytorium Polski. W raporcie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie 305 respondentów we wrześniu 2015 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów internetowych (CAWI â ? ? Computer Assisted Web Interview). Kryterium doboru respondentów były dochody przekraczaj?ce 7,1 tys. złotych brutto miesięcznie. Analiza ta została uzupełniona o badanie firm będ?cych właścicielami polskich marek premium i  luksusowych, w wyniku czego otrzymano 24 ankiety. Przedstawiciele wybranych firm odpowiadali na pytania dotycz?ce między innymi historii ich marek, sytuacji w danym segmencie rynku, barier ograniczaj?cych rozwój, kanałów komunikacji marketingowej, charakterystyki klientów oraz roli rynków zagranicznych. Raport obejmuje także prezentację wiod?cych polskich marek premium i luksusowych, która została poprzedzona analiz? ponad stu subiektywnie wybranych marek. W  raporcie wykorzystano także dane pochodz?ce z Euromonitor International, Eurostatu, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Zwi?zku Żeglarskiego, Credit Suisse oraz Economist Inteligence Unit.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (â ? ?KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Monika Muracka, e-mail: mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734  160  177

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

Do pobrania

Download Raport_KPMG_Rynek_dobr_luksusowych_w_Polsce_2015.pdf  (PDF • 0 B)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!