Analizy i badania

Blisko 195 tys. bogatych i bardzo bogatych Polaków napędza rynek dóbr luksusowych

<p style="text-align: justify;"><strong>W 2017 roku już blisko 195 tys. Polaków zarabiało miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto, z czego miesięczne dochody powyżej 50 tys. zł osiągało 50 tys. osób. Największa liczba bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i śląskie. Do blisko 62 tys. zwiększyła się liczba Polaków należących do kategorii HNWI, czyli posiadających majątek netto powyżej 1 mln dolarów. Wraz ze wzrostem bogactwa Polaków, stale rozwija się też rynek dóbr luksusowych, którego szacunkowa wartość w 2018 roku wzrośnie o blisko 14% r/r i osiągnie poziom prawie 24 mld złotych. Najszybciej rozwijającymi się segmentami rynku dóbr luksusowych są biżuteria i zegarki, samochody luksusowe i premium oraz alkohole – wynika z najnowszej edycji raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce”.</strong></p>

>

W 2017 roku liczba dobrze zarabiaj?cych Polaków wzrosła o 157 tysięcy (15% r/r). W ubiegłym roku było blisko 1,2 mln dobrze zarabiaj?cych osób, czyli uzyskuj?cych miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto. Jak wynika z dziewi?tej edycji raportu KPMG na temat rynku dóbr luksusowych w Polsce, w  2018 roku szacunkowe, ł?czne dochody brutto już ponad 1,3 mln dobrze zarabiaj?cych Polaków wynios? 284 mld zł.  

Szczególnie istotnymi klientami dla producentów i dystrybutorów dóbr luksusowych s? osoby bogate, zarabiaj?ce minimum 20 tys. zł brutto miesięcznie oraz bardzo bogate, z dochodami powyżej 50 tys. zł brutto. W 2017 roku w Polsce mieszkało ponad 194 tys. bogatych osób zarabiaj?cych ł?cznie ponad 125 mld zł z czego 50 tys. bardzo bogatych z ł?cznymi dochodami na poziomie ponad 72 mld zł.  

Rozwój gospodarczy i rosn?ce pensje przekładaj? się na dynamiczny wzrost liczby dobrze zarabiaj?cych Polaków. Szacujemy, że w 2018 roku liczba takich osób zwiększy się do 1,3 mln osób. Dodatkowo w  ci?gu najbliższych 4 lat takich osób będzie już 1,6 mln, a ich ł?czny dochód wyniesie ponad 381 mld zł. Wzrost zaobserwowaliśmy również w przypadku Polaków posiadaj?cych maj?tek netto powyżej 1   mln dolarów. W 2018 roku w Polsce było 61,6 tys. takich osób – o 4,6 tysięcy więcej niż w 2017 roku. W zwi?zku z wprowadzeniem nowego podatku dla zarabiaj?cych rocznie powyżej 1 mln zł, warto wspomnieć, że w 2017 roku w Polsce takie dochody uzyskiwało ponad 23 tys. osób. Zdecydowana większość podatników w tej grupie, bo aż 21,3 tys. stanowili przedsiębiorcy lub samozatrudnieni, którzy płac? 19% podatek liniowy  –  mówi  Andrzej Marczak, partner w  KPMG w Polsce.  

Ponad 60 tys. Polaków posiada maj?tek powyżej 1 mln dolarów

Kategoria HNWI (ang.  high net worth individuals) oznacza grupę najbogatszych osób, posiadaj?cych maj?tek netto przekraczaj?cy 1 mln dolarów. W 2018 roku liczba Polaków zaliczaj?cych się do kategorii HNWI wzrosła o 4,6 tys. osób i wynosi obecnie blisko 62 tys. Największy odsetek HNWI w Polsce (88%) stanowi? osoby z maj?tkiem do 5 mln dolarów. Aktywa o  wartości powyżej 50 mln dolarów posiada 359 osób z czego zaledwie 17 Polaków może pochwalić się maj?tkiem o wartości większej niż 500 mln dolarów.  

Na tle innych europejskich krajów Polska charakteryzuje się niewielk? liczb? obywateli należ?cych do   kategorii HNWI – zaledwie 0,16% populacji Polski posiada maj?tek netto powyżej 1 mln dolarów. Przykładowo w Wielkiej Brytanii i Niemczech jest ponad 2 mln HNWI, a we Włoszech blisko 1,4 mln co wyraźnie świadczy o tym, że w Polsce wyższa klasa średnia, niemal zupełnie unicestwiona przez rozbiory, wojny i gospodarkę centralnie sterowan? dopiero się tworzy  –  mówi  Andrzej Marczak, partner w  KPMG w Polsce.  

Całkowita wartość maj?tku zgromadzonego przez Polaków na koniec II kwartału 2018 roku wyniosła 1  990 mld zł. Największ? część aktywów gospodarstw domowych w Polsce stanowi? niezmiennie depozyty (782 mld zł) oraz inwestycje (513 mld zł). Warto zaznaczyć, że w ci?gu roku, o 10,4% wzrosły oszczędności Polaków trzymane w gotówce, których wartość na koniec II kwartału 2018 roku osi?gnęła 190 mld zł.  

Mazowsze skupia największ? liczbę najbogatszych Polaków                            

Bior?c pod uwagę, że Warszawa stanowi biznesowe centrum kraju, a PKB per capita na Mazowszu ważone parytetem siły nabywczej od kilku lat przekracza 100% średniej unijnej, nie powinno dziwić, że region ten zamieszkuje największa liczba bogatych oraz bardzo bogatych Polaków. W 2017 roku Mazowsze zamieszkiwało blisko 56 tys. osób zarabiaj?cych powyżej 20 tys. zł brutto miesięcznie. Z   kolei dochody powyżej 50 tys. zł uzyskiwało ponad 12 tys. mieszkańców województwa mazowieckiego, a powyżej 1  mln zł zarobiło blisko 6 tys. podatników.  

Drugie miejsce pod względem liczby bardzo bogatych Polaków zajmuje województwo wielkopolskie – w zeszłym roku ponad 50 tys. zł brutto miesięcznie zarabiało 5,5 tys. osób. Na trzecim miejscu znalazło się województwo śl?skie, zamieszkiwane przez 5,3 tys. bardzo bogatych Polaków.  

Wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce rośnie nieprzerwanie od lat

Według szacunków KPMG wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce po raz kolejny wzrośnie i  wyniesie blisko 24 mld zł w 2018 roku.  Prognozy na kolejne lata s? również optymistyczne – zgodnie z  szacunkami KPMG do 2023 roku wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce może osi?gn?ć wartość przekraczaj?c? 39 mld zł.  

Całkowita wartość rynku dóbr luksusowych w 2018 roku szacowana jest na 23,9 mld zł, a więc o 13,8% więcej niż w zeszłym roku. Spodziewamy się, że rosn?cy trend na rynku dóbr luksusowych utrzyma się w kolejnych latach. Głównymi czynnikami wzrostu będzie rosn?ca zamożność społeczeństwa, zwiększaj?ca się liczba osób zamożnych oraz zmiany w stylu życia, skutkuj?ce większ? popularności? produktów premium i  luksusowych, których posiadanie pozwala osobom zamożnym realizować marzenia i cieszyć się życiem    mówi  Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.  

Największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce niezmiennie od lat pozostaj? samochody marek premium oraz luksusowe, które stanowiły 13,5% rejestracji wszystkich samochodów osobowych w trzech kwartałach br. Wartość tego segmentu w tym roku szacowana jest na kwotę 15,5 mld zł. Prognozowana w całym 2018 roku liczba rejestracji nowych aut marek premium wyniesie 76,3 tys. sztuk, a marek luksusowych 251 sztuk, wobec 189 luksusowych samochodów zarejestrowanych w 2017 roku. Segment samochodów luksusowych i premium   zanotował największy wzrost wynosz?cy 17% r/r.

Coraz popularniejsza luksusowa biżuteria i zegarki

Drugim największym segmentem rynku dóbr luksusowych jest segment luksusowej odzieży i  akcesoriów. Jego wartość szacowana jest na prawie 2,9 mld zł, co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do 2017 roku. Luksusowa odzież i akcesoria, stanowi zaledwie 7% całego rynku odzieży w Polsce – czyli 3-krotnie mniej niż luksusowa odzież we Włoszech lub Francji. Według prognoz średnioroczny wzrost tej kategorii w latach 2018-2023 wyniesie 7,2%, a szacowana wartość rynku w Polsce w 2023 roku przekroczy 4   mld zł.  

Pomimo dość wysokiego wzrostu na poziomie 9,7% r/r i wartości blisko 1,2 mld zł w 2018 roku, segment luksusowych alkoholi stanowi niewielk? część (niecałe 2%) całego rynku alkoholi, którego wartość szacowana jest na 62,5 mld złotych.  

Na uwagę zasługuje rynek luksusowej biżuterii i zegarków, który jest drugim po rynku samochodów premium i luksusowych pod względem dynamiki wzrostu. Zgodnie z szacunkami, wartość rynku luksusowej biżuterii i zegarków wzrośnie o 10,2% r/r, osi?gaj?c poziom 723 mln zł w 2018 roku. Do 2023 roku wartość tego sektora wg szacunków wyniesie 1,2 mld zł i będzie wyższa o 70% w  porównaniu z 2018 rokiem. Rynek luksusowej biżuterii i zegarków to w 2/3 biżuteria, z czego niemal 70% to biżuteria damska. 80% luksusowych zegarków stanowi? zegarki męskie    mówi  Tomasz Wiśniewski, partner w   KPMG w Polsce.  

Rynek luksusowych kosmetyków i perfum podobnie, jak segment luksusowej biżuterii i zegarków, stanowi dość niewielki segment rynku dóbr luksusowych, ale odznacza się coraz większ? dynamik? wzrostu. Według szacunków wartość rynku luksusowych kosmetyków i perfum wyniesie w 2018 roku 650 mln zł. Największy udział w tej kategorii maj? perfumy, które stanowi? prawie 60% całego rynku luksusowych kosmetyków i perfum. W najbliższym czasie wartość tej kategorii będzie nadal rosn?ć. Średnioroczne tempo wzrostu w latach 2018–2023 wyniesie 6,2%, a rynek osi?gnie szacowan? wartość 877 mln zł w 2023 roku. Pomimo coraz większego popytu na te produkty polski rynek, w porównaniu z największymi europejskimi krajami, jest wci?ż niewielki. Przykładowo wartość segmentu we Francji jest około 17 razy większa – co wskazuje na potencjał rozwoju segmentu luksusowych kosmetyków i  perfum w Polsce.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2018” jest dziewi?t? edycj? publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone mark? powszechnie uznawan? za luksusow? na danym rynku lub takie, które ze względu na swoj? specyfikę (unikalność, wysok? cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polboat, Poland Sotheby’s International Realty, Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Analiza została uzupełniona o  wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511  308

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!