Analizy i badania

Biuletyn Informacji Podatkowej przygotowany przez kancelarię Hogan Lovells

<p style="text-align: justify;">Najnowsze zmiany w prawie w obszarze podatków istotne z punktu widzenia przedsiębiorców.</p>

>

1.1 Dłuższy termin na przedłożenie dokumentacji cen transferowych – rozporz?dzenie Ministra Finansów z 14 marca 2018 r.

Pierwsza po znacznych zmianach przepisów dokumentacja transakcji z podmiotami powi?zanymi, które miały miejsce w 2017 r., będzie mogła być sporz?dzona do 30 września 2018 r., a nie – jak pierwotnie zakładano – do 31 marca 2018 r. Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, podatnicy zobowi?zani do sporz?dzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powi?zanymi zobowi?zani s? wskazać w zeznaniu rocznym, czy korzystaj? z wydłużonego terminu do sporz?dzenia dokumentacji. Skorzystanie z wydłużonego terminu do sporz?dzenia dokumentacji nie będzie się wi?zało z konieczności? dokonania korekty w zeznaniu podatkowym.

Ministerstwo wyjaśnia ponadto, że 7-dniowy termin do przedłożenia dokumentacji podatkowej na ż?danie organu podatkowego dotyczy wył?cznie tej dokumentacji, co do której upłyn?ł termin na jej sporz?dzenie. Jeśli więc podatnik wybierze termin na sporz?dzenie dokumentacji do końca września 2018 r., przed tym terminem organ nie może wymagać od niego przedłożenia dokumentacji za 2017 r.  

2. Orzeczenia i interpretacje

2.1 Pozytywna interpretacja indywidualna ochroni także prawo do zwrotu VAT

WSA w Warszawie wydał istotne orzeczenie dla podmiotów działaj?cych na rynku nieruchomości. Sprawa dotyczyła skutków odpowiedniej kwalifikacji sprzedanego centrum handlowego dla potrzeb opodatkowania VAT: w przypadku uznania, że sprzedano aktywo w postaci galerii handlowej, strony miały prawo wybrać opodatkowanie VAT transakcji; z kolei jeśli centrum uznane byłoby za zorganizowan? część przedsiębiorstwa, nabywca zobowi?zany byłby do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Strony uzyskały interpretację indywidualn?, potwierdzaj?c?, że przedmiot umowy sprzedaży nie miał statusu ZCP.

WSA w Warszawie w wyroku z 20 lutego 2018 r. (sygn. III SA/Wa 1896/17) zaj?ł się kwesti? zakresu ochrony wydanej interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy utrzymywał, że jej moc ochronna ogranicza się do braku obowi?zku zapłaty podatku należnego oraz odsetek, jak też niestosowania sankcji karnoskarbowej. Zdaniem organu, nie rozci?ga się ona jednak na gwarancję realizacji prawa do otrzymania zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym i tym samym odmówił zwrotu kupuj?cemu. S?d przyznał rację kupuj?cemu i wskazał, że zastosowanie się do interpretacji powinno chronić szeroko, w szczególności przed odmow? zwrotu VAT.

2.2 Dla zwolnienia z opodatkowania odsetek liczy się faktyczny wpływ na spółkę

WSA w Łodzi w wyroku z 25 stycznia 2018 r. (sygn. III SA/Łd 1060/17) rozstrzygn?ł spór dotycz?cy ci?głości posiadania udziałów w spółce wypłacaj?cej odsetki dla potrzeb ich zwolnienia z opodatkowania CIT. Spółka holenderska posiadała udziały w spółce polskiej, której udzieliła pożyczki. Polska spółka została poł?czona z inn? polsk? spółk? w ten sposób, że całość jej maj?tku została przeniesiona na spółkę przejmuj?c? (zależn? od spółki holenderskiej), zaś udziały spółki przejmowanej zostały unicestwione. Spor z organami podatkowymi dotyczył podatku pobranego od odsetek, który spółka holenderska chciała odzyskać wskazuj?c, że w okresie przed i po poł?czeniu ł?cznie posiadała co najmniej 25 proc. akcji w spółce-pożyczkobiorcy przez co najmniej dwa lata. Organy uznały, że na skutek poł?czenia doszło do przerwania okresu posiadania udziałów i z tego powodu zwolnienie nie przysługuje.

S?d wskazał, że na skutek poł?czenia nie dochodzi do "wyzbycia" się udziałów w spółce przejętej, a jedynie do zast?pienia ich akcjami spółki przejmuj?cej. Powołuj?c się na zasadę sukcesji generalnej s?d stwierdził, że okres posiadania udziałów przed poł?czeniem oraz akcji spółki przejmuj?cej po poł?czeniu należy zsumować dla potrzeb zastosowania zwolnienia z opodatkowania wypłacanych odsetek.

2.3 Wydatki na usługi księgowe, usługi IT oraz niektóre opłaty za know-how można zaliczyć do kosztów w całości

Organy podatkowe dokonuj? pierwszych wykładni znowelizowanych przepisów ustawy o CIT w zakresie ograniczeń w zaliczaniu poszczególnych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2018 r. obowi?zuje limit wydatków na szeroko pojęte usługi niematerialne, które podatnicy mog? uznać za koszty uzyskania przychodów w przypadku ich nabycia od podmiotów powi?zanych. Odliczenie jest możliwe do kwoty 3 mln zł rocznie, zaś nadwyżka będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodów do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że w ramach pojęcia "usługi doradcze" nie mieszcz? się usługi prowadzenia ksi?g rachunkowych, ewidencji i rejestrów czy sporz?dzania sprawozdań finansowych (interpretacja z 20 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.2.2018.1.AW). Ponadto, zdaniem Dyrektora KIS w ramach usług objętych limitem wydatków nie uwzględnia się usług wsparcia IT, polegaj?cych m. in. na administrowaniu sieci?, monitorowaniu działania sprzętu, wdrażaniu nowych systemów itd. (interpretacja z 5 marca 2018 r. nr. 0111-KDIB2-1.4010.357.2017.2.MJ). Ograniczenie nie dotyczy także kosztów usług traktowanych przez podatnika, jako koszty bezpośrednio zwi?zane z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi, nawet jeśli s? to opłaty za udostępnienie know-how (interpretacja z 19 lutego 2018 r., nr 0111-KDIB1-1.4010192.2017.1.BK).

2.4 Próg dla dokumentowania pożyczki dla potrzeb cen transferowych określaj? nie tylko odsetki, ale też kapitał

Zgodnie z pogl?dem Dyrektora KIS, na wartość pożyczki kwalifikuj?cej dan? transakcję jako podlegaj?c? obowi?zkowi sporz?dzenia dokumentacji podatkowej, składa się zarówno wartość należnych odsetek, jak też pożyczonego kapitału (interpretacji z 14 lutego 2018 r. nr. 0115-KDIT2-3.4010.379.2017.1.JG). Oznacza to, że aby określić, czy pożyczki pomiędzy podmiotami powi?zanymi mieścić się będ? w limitach, o których mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT i w konsekwencji czy konieczne będzie sporz?dzenie dokumentacji cen transferowych, należy uwzględniać także kapitałow? część tych pożyczek, a nie wartość samych odsetek.

3. Planowane zmiany w przepisach

3.1 Ratyfikacja wielostronnej zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (MLI BEPS)

Na 1 lipca 2018 r. zaplanowane jest uchwalenie Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, czyli wielostronnej konwencji zmieniaj?cej postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, podpisanych przez ponad 100 państw-sygnatariuszy. Głównym celem wprowadzenia w życie przepisów konwencji jest ujednolicenie przepisów umów dwustronnych (zmiany zostan? wprowadzone do ponad 1200 traktatów). Ma to doprowadzić do zharmonizowania podejścia państw-sygnatariuszy do praktyk zmierzaj?cych do agresywnego unikania opodatkowania poprzez nadużycie postanowień poszczególnych traktatów. Zmiany w dwustronnych umowach międzynarodowych zostan? wprowadzone m. in. w obszarze definicji stałego zakładu, lepszego rozpoznania instrumentów hybrydowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym czy w procedurach wzajemnego porozumiewania.

Wejście w życie zmian w traktatach ma nast?pić na pocz?tku 2019 r.

3.2 Zmiana ostatniej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych

Ministerstwo Finansów planuje poprawić największ? od lat nowelizację ustawy o PIT i CIT. Rz?dowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne z 5 lutego 2018 r. ma w szczególności wyjaśnić w?tpliwości powstałe po wejściu w życie poprzedniej nowelizacji. W szczególności zmiany dotyczyć maj?:

(a) Potwierdzenia, że przedmiotem opodatkowania w przypadku wniesienia wkładu do spółki lub spółdzielni jest jedynie wartość wkładu niepieniężnego – obecne brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie różnicuje w tym przypadku wkładu pieniężnego i niepieniężnego,

(b) Rozszerzenia rodzajów działalności twórczej daj?cej prawo do zastosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – nowelizacja zawęziła ten katalog do enumeratywnie wymienionych profesji, nieuzasadnienie wykluczaj?c część twórców z preferencji podatkowej; zmiana również posługuje się zamkniętym katalogiem aktywności twórczych, jednak względem pierwotnej listy został on znacznie rozbudowany,

(c) Wprowadzenia zasady kontynuacji amortyzacji w przypadku nabytych przez osoby fizyczne nieodpłatnie (w drodze darowizny lub dziedziczenia) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych; nowelizacja całkowicie pozbawiała obdarowanych i spadkobierców możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych rzeczy i praw.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Projekt jest na etapie prac w Sejmie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!