Analizy i badania

Bez obaw o dochody budżetowe

<p style="text-align: justify;">Ustawa budżetowa na 2016 r. zakłada wzrost dochodów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) o 4,5% w porównaniu do realizacji dochodów z VAT w 2015 r.</p>

>

Planowane zwiększenie wpływów w tym zakresie wynika z założonego w ustawie budżetowej przyspieszenia wzrostu nominalnego PKB (z 3,8% r/r w ub. r. do 5,1% w br.) oraz wprowadzenia rozwi?zań uszczelniaj?cych system podatkowy. W Wieloletnim Planie Finansowym (WPF) wśród takich działań rz?du wymieniono m.in. wprowadzenie obowi?zku składania przez niektórych podatników deklaracji dla podatku od towarów i usług wył?cznie drog? elektroniczn?, modyfikację istniej?cych rozwi?zań dotycz?cych odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej, doprecyzowanie regulacji określaj?cych przesłanki warunkuj?ce wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT oraz modyfikację zasad rejestracji podatników jako podatników podatku VAT. Ponadto od 1 lipca br. wprowadzono system tzw. jednolitego pliku kontrolnego. Nowa metoda kontroli zobowi?zuje podatników do przekazywania danych z ksi?g podatkowych w wersji elektronicznej na ż?danie organu podatkowego. Od 15 lipca br. obowi?zuje również tzw. klauzula obejścia prawa podatkowego. Regulacja ta umożliwia podważenie czynności dokonywanych przez podatnika, jeśli ich głównym celem jest osi?gnięcie korzyści podatkowych. Poniżej przedstawiamy nasz? prognozę wpływów z tytułu podatku pośredniego od towarów i usług uwzględniaj?c? prognozowan? przez nas sytuację gospodarcz? oraz przedstawione przez rz?d działania uszczelniaj?ce system podatkowy.

Wpływy z podatku od towarów i usług były w 2015 r. najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Stanowiły one 47,4% wszystkich dochodów. Na drugim miejscu były wpływy z tytułu podatku akcyzowego (24,2%), a w dalszej kolejności wpływy z podatków bezpośrednich PIT (17,3%) oraz CIT (9,9%). W celu oszacowania wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu podatku VAT konieczne jest określenie bazy podatkowej, czyli dóbr i usług podlegaj?cych opodatkowaniu oraz efektywnej stawki VAT, czyli odsetka bazy podatkowej jaka trafia do budżetu państwa. Na bazę podatku VAT składaj? się konsumpcja prywatna, spożycie publiczne oraz inwestycje publiczne. Dla każdej z tych składowych efektywna składka podatku jest inna. Ze względu na brak dostępności danych nt. historycznej wysokości dochodów z tytułu podatku VAT w rozbiciu na powyższe trzy kategorie, na potrzeby naszej analizy przyjęliśmy w uproszczeniu, że wysokość bazy podatkowej równa jest nominalnej wartości dodanej w gospodarce (różnica między produkcj? globaln? i zużyciem pośrednim) pomniejszonej o nominaln? wartość eksportu (eksport jest opodatkowany zerow? stawk? VAT).

Zgodnie z wynikami naszych obliczeń, od 2009 r. stawka VAT (dla przyjętej przez nas bazy) utrzymuje się w lekkim trendzie wzrostowym i w 2015 r. wyniosła ona 17,5%. Równocześnie z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że poza wahaniami sezonowymi ( ? 1,0 pkt. proc. w zależności od kwartału) Zgodnie z wynikami naszych obliczeń, od 2009 r. stawka VAT (dla przyjętej przez nas bazy) utrzymuje się w lekkim trendzie wzrostowym i w 2015 r. wyniosła ona 17,5%. Równocześnie z przeprowadzonej przez nas analizy wynika, że poza wahaniami sezonowymi ( ? 1,0 pkt. proc. w zależności od kwartału) efektywna stawka VAT jest zmienn? procykliczn?, co oznacza, że rośnie wraz z dynamik? PKB i dochodami społeczeństwa, co może być naszym zdaniem zwi?zane ze zwiększaniem udziału wydatków na dobra luksusowe w koszyku gospodarstw domowych w górnej fazie cyklu koniunktury.

W I kw. br. szacowana przez nas stawka VAT wyniosła 19,5% i była o 1,3 pkt. proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2015 r. Zwiększenie stawki było głównie efektem kontynuacji tendencji wzrostowej obserwowanej w poprzednich latach. W naszej ocenie do wzrostu stawki przyczyniła się również zwiększona ści?galność VAT, zwi?zan? z kontrolami prowadzonymi przez urzędy skarbowe oraz zmianami w zachowaniu podatników wynikaj?cymi z planowanym wprowadzeniem w lipcu br. zmian w prawie podatkowym (patrz powyżej). Zgodnie z informacjami przedstawionymi w WPF, Ministerstwo Finansów szacuje, że wprowadzenie nowych rozwi?zań uszczelniaj?cych system przyczyni się do wzrostu dochodów budżetu o ok. 2,5 mld zł w br., czyli ok. 0,4% wyznaczonej przez nas bazy podatkowej. Zakładamy, że wpływ uszczelnienia sytemu podatkowego na wzrost stawki VAT nasili się w pozostałych trzech kwartałach 2016 r. Ten szacunek należy skorygować o zmianę sytuacji gospodarczej. Prognozowane przez nas zmniejszenie dynamiki nominalnego PKB w br. przyczyni się do cyklicznego spadku stawki VAT o ok. 0,2 pkt. proc. w br. Bior?c pod uwagę przeciwstawny wpływ powyższych dwóch czynników, prognozujemy, że przeciętna efektywna stawka podatkowa wzrośnie o 1,4 pkt. proc. w porównaniu do ub. r. i wyniesie średniorocznie 18,9% w br.

Prognozujemy, że w 2016 r. wpływy do budżetu z tytułu podatku od towarów i usług wzrosn? do 130,8 mld zł wobec 123,1 mld zł w 2015 r., na co złoży się oczekiwane przez nas zwiększenie stawki podatkowej oraz wzrost nominalnej wartości dodanej w gospodarce. Dochody z tytułu VAT ukształtuj? się naszym zdaniem na poziomie wyższym o 2,1 mld zł niż zakłada ustawa budżetowa. Sygnalizuje to niskie prawdopodobieństwo wzrostu deficytu instytucji rz?dowych i samorz?dowych znacz?co powyżej poziomu przewidzianego w WPF (2,6% PKB).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!